جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09131024626 در تماس باشید.


شماره 4202/ت 26308ه 4/2/381
هیات وزیران در جلسه مورخ 1/2/1381 بنا به پیشنهاد شماره 3687/105 مورخ 20/1/381 سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور و به استناد اصل یکصد و سی وهشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران ، آئین نامه اجرائی جزء(4) بند(الف ) تبصره (22) قانون بودجه سال 1381 کل کشور را به شرح زیر تصویب نمود:

ماده 1- کلیه دستگاه های اجرائی استانی می توانند برای اجرا و تکمیل پروژه های تملک دارائی های سرمایه ای خود، از خودیاری و مشارکت مردم استفاده کنند.
تبصره - دریافت هرگونه وجهی به اجبار تحت عنوان خودیاری و مانند آن ممنوع و قابل تعقیب است.
ماده 2- اعتبارات مربوط به خودیاری مندرج در پیوست شماره (2) قانون بودجه سال 1381 هراستان به پیشنهاد سازمان مدیریت وبرنامه ریزی و تصویب شورای برنامه ریزی و توسعه استان بین شهرستان های تابع توزیع خواهد شد تا برای اجرای پروژه های کوچک کمتر از یک میلیارد ریال جدید و تکمیل پروژه های نیمه تمام استانی بارعایت ضوابط مربوط به اخذ خودیاری و در قالب موافقت نامه های مبادله شده بین دستگاه اجرائی و سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان به مصرف برسد.
تبصره - پروژه های هر شهرستان به پیشنهاد دستگاه اجرائی و تصویب کمیته برنامه ریزی شهرستان تعیین می شود.
ماده 3- برای اجرای پروژه ها در روستاها ده درصد ودر شهرهای زیر پنجاه هزار نفر سی درصد ودر شهرهای بالای پنجاه هزار نفر پنجاه درصد اعتبار آنهابه صورت خودیاری توسط مردم پرداخت می شود
تبصره 1- مجموع خودیاری و سهم هر پروژه از محل اعتبارخودیاری باید برای تکمیل عملیات اجرائی پروژه و بهره بردای از آن کفایت کند.
تبصره 2- خودیاری می تواند به صورت نقدی ، جنسی و از جمله زکا، منقول و غیر منقول و نیروی انسانی باشد. خودیاری غیرنقدی توسط دستگاه اجرائی ذیربط یا دفتر فنی استانداری براساس آخرین فهرست بهای سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور تقویم ریالی می شود.
تبصره 3- پرداخت هر گونه وجهی از بودجه عمومی برای اجرای پروژه های مذکور، منوط به پرداخت وجه خودیاری یا اجرای پروژه به میزان تعیین شده در قانون توسط متعهد خودیاری است.
ماه 4- کلیه وجوه خودیاری برای اجرا و تکمیل پروژه های تملک دارائی های سرمایه ای استانی باید با معرفی دستگاه اجرائی به حساب خاص که به همین منظور تحت عنوان (خودیاری ) توسط نمایندگی خزانه معین در استان افتتاح می شود، واریز شود.
تبصهر1- در صورتی که خودیاری اخذ شده بابت اجرا و تکمیل پروژه های باشد که به نحوی از بودجه عمومی به آنها اعتبار اختاص یافته است (اعم از اعتبار خودیاری یا دیگر اعتبارات قانون بودجه سال 1381 کل کشور) وجوه موضوع این ماده به منظور اجرای پروژه های مورد نظر به حساب پرداخت طرحهای تملک دارائی های سرمایه ای ذیحسابی مربوط منتقل می شود تا پس از اصلاح و مبادله موافقت نامه با سازمان مدیریت و برنامه ریزی به مصرف برسد.
تبصره 2- در صورتی که خودیاری اخذ شده بابت اجرای پروژه هائی باشد که همه آن از محل خودیاری مردم تامین اعتبار شده باشد، خودیاری مذکور بابت وحوه موضوع این ماده به طور مستقیم در اختیار دستگاه اجرائی قرار می گیرد. دستگاه اجرائی اینگون 8 پروژه ها مکلف به حفظ و نگهداری کلیه اسناد مالی مربوط می باشد.
ماد5- شورای برنامه ریزی و توسعه استان می تواند علاوه بر اعتبارات خودیاری مندرج در پیوست شماره (2) قانون بودجه سال 1381 با هماهنگی و پیشنهاد شوراهای اسلامی شهر و روستا(حسب مورد) تا ده درصد از اعتبار تملک دارائی های سرمایه ای استانی را در قالب ساز و کار اجرائی این آئین نامه هزینه نمایند.
ماده 6- دستگاه اجرائی مکلف است میزان و شرح عملیاتی را که از محل خودیاری تامین شده است همچنین هزینه انجام شده را به تفکیک پروژه ، هر شش ماه یکبار به سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان گزارش کند.
معاون اول رئیس جمهور - محمدرضاعارف

نوع :
آیین نامه
شماره انتشار :
16654
تاریخ تصویب :
1381/02/01
تاریخ ابلاغ :
1381/02/14
دستگاه اجرایی :
وزارت كشور
وزارت امور اقتصادی و دارائی
سازمان مدیریت و برنامه ریزی كشور
موضوع :