جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09125800024 در تماس باشید.


سئوال - 1- آیا مامورین شهرداری برای جلوگیری ازاحداث بنای خلاف پروانه در زمین محصوره نیاز به مراجعه به مقامات قضائی دارند؟
2- آیا شهرداری بدون مراجعه به دادگاه حق جلوگیری ازعملیات ساختمانی و تخریب بنای احداثی را دارد؟
3- چنانچه بنای احداثی برخلاف پروانه در حال احداث بوده و دارای مصالح ساختمانی در پای کار باشد وظیفه مامورین شهرداری چیست و چگونه می توانند از احداث بنا جلوگیری نمانید؟

شماره و تاریخ نظریه 552/7-25/1/1381
نظریه اداره کال حقوقی و تدوین قوانین
1- برای وورد به زمین محصور جهت جلوگیری از احداث بنای غیر مجاز اجازه رئیس دادگستری لازم است.
2- شهرداری بدون مراجعه به دادگاه حق جلوگیری از عملیات ساختمانی دارد ولی حق تخریب بنای مستحدثه را ندارد.
3- شهرداری حق جلوگیری از عملیات ساختمانی برخلاف پروانه ساختمانی را دارد و لذا می تواند ادامه عملیات ساختمانی را متوقف سازد و از طریق مامورین شهرداری و در صورت نیاز با کمک نیروهای انتظامی از ادامه کار جلوگیری نماید جمع آوری آلات و ادوات مورد استفاده در تخلف ، فقط در صورتی امکان پذیر است که راه دیگری برای جلوگیری از احداث بنای غیر مجاز نباشد و در صورت جمع آوری آلات و ادوات مذکور، این اموال به صورت امانت در اختیار شهرداری خواهد بود تا پس از فراهم شدن شرایط قانونی احداث بنا به صاحب آن مسترد شد ضمنا" مامورین شهرداری حق بازداشت افراد را ندارند.

نوع :
آراء و نظریات
شماره انتشار :
552
تاریخ تصویب :
1381/01/25
تاریخ ابلاغ :
دستگاه اجرایی :
موضوع :