جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09121591023 در تماس باشید.


ماده واحده - قرارداد الحاقی به قرارداد سیریپ مصوب شهریور ماه 1336
که بین شرکت ملی نفت ایران و شرکت آجیب . اس . پی . او شرکت نفت ایران و
ایتالیا (سیریپ ) امضا و به تایید دولت رسیده و مشتمل بر یک مقدمه
ده ماده و دو ضمیمه است تصویب و اجازه مبادله و اجرای آن داده می شود.
قانون فوق مشتمل بر یک ماده و متن قرارداد ضمیمه پس از تصویب مجلس سنا در
تاریخ 22/10/48 در جلسه روز یکشنبه نوزدهم بهمن ماه یک هزار و سیصد و چهل
و هشت به تصویب مجلس شورای ملی رسید.
رییس مجلس شورای ملی - عبدالله ریاضی
قرارداد الحاقی به قرارداد سیریپ مصوب شهریور ماه 1336 بین شرکت ملی
نفت ایران و شرکت آجیپ . اس . پی . او شرکت نفت ایران و ایتالیا(سیریپ )
این قرارداد الحاقی در تاریخ هشتم مرداد 1348 بین طرفهای زیر منعقد
گردید:
- شرکت ملی نفت ایران (از این پس شرکت ملی نفت نامیده خواهد شد) که اداره
مرکزی آن در تهران است به نمایندگی جناب آقای دکتر منوچهر اقبال رییس آن
شرکت .
- آجیب اس پی آ (از این پس آجیپ نامیده خواهد شد) شرکتی ایتالیایی که
اداره مرکزی آن در شهر میلان از ایتالیا واقع است به نمایندگی .
نظر به این که قراردادی بین شرکت ملی نفت و آجیپ مینراریا اس پی آ منعقد
گردیده و از تاریخ پنجم شهریور 1336 به موقع اجرا گذارده شده (از این پس
به عنوان "قرارداد اصلی " نامیده می شود) که شکل و روشهای همکاری بین طرفین
را در زمینه نفت معین کرده است .
و نظر به این که مطابق ماده اول قرارداد اصلی ، شرکت ملی نفت و آجیب
مینراریا شرکت سیریپ را به وجود آورده اند تا عملیات مربوط به اکتشاف و
تولید نفت و همچنین فروش مواد مستخرجه را به نفع مشترک طرفین مزبور انجام
دهد.
و نظر به این که آجیپ مینراریا در تاریخ 31 دسامبر 1962 در آجیپ ادغام شده
و بر اثر آن آجیپ در کلیه حقوق و تعهداتی که آجیپ مینراریا به موجب
قرارداد اصلی داشت قائم مقام شرکت مزبور گردیده است .
و نظر به این که به موجب ماده 18 قرارداد اصلی انجام عملیات اکتشافی در
نواحی موضوع قرارداد مزبور پس از انقضای 12 سال از تاریخ اجرای آن
قرارداد (پنجم شهریور 1348) مجاز نمی باشد.
و نظر به این که طرفین به درخواست آجیپ توافق نموده اند که مدت 12 ساله
اکتشاف مزبور را نسبت به جزئی از نواحی موضوع قرارداد اصلی تمدید نمایند
تا بر وفق مقررات و شرایط مصرح زیر عملیات اکتشافی بیشتری در جز مذکور
انجام گیرد. علیهذا بدین وسیله بین طرفین به شرح زیر توافق شد:
ماده 1 - بدین وسیله دوره اکتشافی دوازده ساله مقرر در ماده 18 قرارداد
اصلی ، در مورد نواحی مشمول ماده 2 زیر، از تاریخ انقضای دوازده سال مذکور
به مدت دو سال اضافی تمدید می شود.
به در خواست کتبی آجیپ که باید حداکثر تا سه ماه پیش از پایان دوره
تمدیدی دوساله مذکور به شرکت ملی نفت داده شود در مورد ناحیه یا نواحی
مشمول ماده 2 زیر که تا پایان دوره تمدیدی دو سال مذکور وجود نشانی های
مثبت نفت در آن ثابت شده باشد شرکت ملی نفت تمدید مجددی به مدت یک سال
اعطا خواهد نمود. ولی در پایان سال سوم به شرح مذکور بالا هیچگونه تمدید
اضافی دیگری برای دوره اکتشاف منظور نخواهد شد و در آن تاریخ تصمیم شرکت
ملی نفت بر طبق روش خوب صنعت نفت راجع به تجاری یا غیر تجاری بدون میدان
قطعی تلقی خواهد شد.
ماده 2 - ناحیه هایی که عملیات اکتشافی در طی هر یک از مدت های تمدیدی مقرر
در ماده 1 در آنها به موقع عمل و اجرا گذارده خواهد شد عبارت اند از:
1 - ناحیه مشتمل بر طاقدیس کوه شور وم .
2 - ناحیه مشتمل بر طاقدیس کوه هفت چشمه .
هر دو ناحیه مزبور کلا بالغ بر 767 کیلومتر مربع جزئی از ناحیه زاگرس
مرکزی می باشد که در قرارداد اصلی مقرر گردیده است . دو ناحیه مزبور در
نقشه به عنوان ضمیمه شماره 1 نشان داده شده و حدود آنها نیز در ضمیمه
شماره 2 تعیین گردیده و ضمائم مذکور جزو لایتجزای این قرارداد الحاقی
می باشند.
ماده 3 - با صرف نظر از هر گونه مقرراتی که به خلاف این شرح در قرارداد
اصلی باشد موافقت می شود که :
الف - ریسک و کلیه هزینه های مورد نیاز از لحاظ ارتباط با عملیات اکتشافی
طی هر یک از دوره های تمدیدی به شرح ماده 1 بالا و به شرط مقررات زیر بر
عهده آجیپ می باشد.
ب - هزینه های مقرر در بند (الف ) بالا را آجیپ از طرف سیریپ به طور پیش
پرداخت تادیه خواهد نمود. سیریپ فقط در صورتی این هزینه ها را به آجیپ باز
پرداخت خواهد نمود که میدانی که به معنی مقرر در قرارداد اصلی قابل
بهره برداری تجاری باشد در نواحی تعریف شده در ماده 2 بالا کشف شده باشد.
بازپرداخت مزبور محدود به قسمتی از هزینه های مذکور خواهد بود که به ناحیه
یا ناحیه های (تعریف شده در ماده 2 بالا) که کشف در آن به عمل آمده قابل
ارتباط باشد و هیچ بازپرداختی نسبت به مخارج مربوط به ناحیه یا ناحیه هایی
که میدان قابل بهره برداری تجاری در آن کشف نشده باشد صورت نخواهد گرفت .
ج - بازپرداخت هزینه های مشروح بالا از طرف سیریپ به آجیپ بر طبق مقررات
مواد 9 (ب ) و 11 قرارداد اصلی صورت خواهد گرفت مشروط بر آن که محاسبه
حداقل اقساط سالانه بازپرداخت به موجب ماده 11 قرارداد اصلی فقط با در نظر
گرفتن به بشکه های نفت خام تولید شده در نواحی مقرر در ماده 2 بالا به عمل
آید و هیچ جزئی از وجوهی که به موجب این قرارداد الحاقی به آجیپ
بازپرداخت می شود به تولید میدانهای دیگری که به موجب قرارداد اصلی مورد
بهره برداری قرار گرفته اند تحمیل نگردد.
د - تولید نفت خام از نواحی مقرر در ماده 2 بالا در محاسبه اقساط سالانه
باز پرداخت هیچگونه وجوه دیگر که به موجب قرارداد اصلی برای اکتشاف توسط
سیریپ به حساب بستانکار آجیپ گذاشته شده است منظور نخواهد گردید تا آن
گاه که کلیه هزینه هایی که به موجب بند (ب ) بالا توسط سیریپ به آجیپ باید
بازپرداخت شود کلا تادیه شده باشد.
ه - سیریپ به هیچ وجه بابت سرمایه ای که آجیپ برای هزینه های انجام شده
راجع به عملیات اکتشافی به موجب این قرارداد الحاقی مصرف می کند هیچ گونه
بهره ای پرداخت نخواهد نمود.
ماده 4 - صرف نظر از آن چه در ماده 26 قرارداد اصلی به خلاف این شرح مقرر
گردیده باشد در پایان سال دوازدهم از تاریخ اجرای قرارداد اصلی نواحی
مقرر در ماده 2 بالا به اضافه اراضی که میدانهای قابل بهره برداری تجاری به
شرح مقرر در قرارداد اصلی در آنها کشف شده باشد در اختیار سیریپ باقی
خواهد ماند. در پایان آخرین دوره تمدیدی که به موجب مقررات این قرارداد
الحاقی اعطا می شود فقط آن اراضی در اختیار سیریپ باقی خواهد ماند که
میدانهای قابل بهره برداری تجاری به شرح مقرر در قرارداد اصلی در آن اراضی
کشف شده باشد.
ماده 5 - آجیپ متعهد می شود که در طول هر یک از دوره های تمدیدی اکتشافی
مقرر در ماده 1 بالا مبالغی که از مجموع ارقام زیر کمتر نباشد در عملیات
اکتشافی مصرف کند:
3000000 دلار (سه میلیون دلار آمریکایی ) برای تمدید دوساله اول .
1000000 دلار (یک میلیون دلار آمریکایی ) برای تمدید یک ساله دوم .
هر گاه تمدید مزبور صورت گرفته باشد.
هر گاه در پایان تمدید دوساله اول به علت تاخیر در انجام کار مبلغ سه
میلیون دلار آمریکایی کلا مصرف نشده باشد بقیه آن به حداقل هزینه های مقرر
در تمدید یک ساله بعدی اضافه خواهد شد و هر گاه تمدید اضافی مزبور صورت
نگیرد نصف مبلغ بقیه به شرکت ملی نفت پرداخت خواهد شد.
از طرف دیگر هر گونه اضافه هزینه که در طول مدت تمدید دوساله اول حاصل
شده باشد از مبلغی که برای تمدید یک ساله بعدی مقرر گردیده است کم گذاشته
خواهد شد مشروط بر آن که تمدید اضافی مزبور صورت بگیرد.
ماده 6 - قرارداد اصلی و کلیه شرایط و مقررات آن به نحوی که به موجب این
قرارداد اصلاح و الحاق گردیده به اعتبار و نفوذ کامل خود باقی خواهد ماند
و بر فعالیت و رابطه طرفین این قرارداد الحاقی نیز حکومت خواهد کرد.
ماده 7 - مقررات ماده 42 تا آخر ماده 45 قرارداد اصلی بدین وسیله صریحا
اقتباس و جزو این قرارداد الحاقی قرار داده می شود تا در مورد تصفیه هر
گونه اختلاف راجع به این قرارداد که ممکن است پیدا شود حکومت نماید. قانون
قابل اعمال نسبت به این قرارداد الحاقی قانون ایران است و محل داوری
تهران - ایران خواهد بود مگر این که طرفین به نحو دیگری توافق نمایند.
ماده 8 - این قرارداد الحاقی به انگلیسی و فارسی و ایتالیایی تنظیم
گردیده و متن انگلیسی آن رسمیت دارد. در صورت ارجاع اختلاف به داوری متن ها
فارسی و ایتالیایی ممکن است به عنوان کمک در تفسیر در اختیار هیات داوری
قرار گیرد.
ماده 9 - شرکت نفت ایران و ایتالیا (سیریپ ) شرکتی ایرانی که اداره مرکزی
آن در تهران است و امضای آن در ذیل این قرارداد الحاقی دیده می شود اجرای
کلیه عملیات مشمول این قرارداد را نیز به نحو مقرر در قرارداد اصلی بر
عهده خواهد داشت .
ماده 10 - این قرارداد الحاقی که توسط طرفین امضا گردیده از تاریخی که
قانون مربوط به تصویب آن به صحه ملوکانه رسیده باشد قابل اجرا خواهد بود.
این قرارداد الحاقی در تاریخ روز و سال مصرح در اول قرارداد مطابق سی ام
ژوییه 1969 در تهران انعقاد و مبادله گردیده است .
شرکت ملی نفت ایران رییس هیات مدیره و مدیر عامل .
دکتر منوچهر اقبال
آجیپ اس پی آ
نایب رییس
مهندس رفاییل جیروتی
شرکت نفت ایران و ایتالیا
مدیر عامل
رائول فارینون
>نمودار: دوره 22 - جلد 8 - صفحه 4196<
ضمیمه شماره 2 قرارداد الحاقی
مورخ 8 مرداد 1348 بین شرکت ملی نفت ایران و آجیپ
مختصات جغرافیایی رئوس کثیرالاضلاع مشخص کننده نواحی مشمول قرارداد الحاقی .
ناحیه 1 (کوه شوروم )
طول جغرافیایی عرض جغرافیایی
----------------------------------------------
الف - 1 50 درجه 46 دقیقه 31 درجه 20 دقیقه
ب - 1 51 درجه صفر دقیقه 31 درجه 14 دقیقه
ج - 1 51 درجه 10 دقیقه 31 درجه 6 دقیقه
د - 1 51 درجه 15 دقیقه 31 درجه صفر دقیقه
ه - 1 51 درجه 8 دقیقه 31 درجه صفر دقیقه
و - 1 50 درجه 45 دقیقه 31 درجه 19 دقیقه
ناحیه 2 (کوه هفت چشمه )
الف - 2 50 درجه 28 دقیقه 31 درجه 23 دقیقه
ب - 2 50 درجه 48 دقیقه 31 درجه 7 دقیقه
ج - 2 50 درجه 45 دقیقه 31 درجه 4 دقیقه
د - 2 50 درجه 25 دقیقه 31 درجه 20 دقیقه
قرارداد فوق مشتمل بر یک مقدمه و ده ماده و دو ضمیمه منضم به قانون
قرارداد الحاقی به قرار داد سیریپ مصوب شهریور ماه 1336 بین شرکت ملی نفت
ایران و شرکت آجیپ . اس . پی . آ و شرکت نفت ایران و ایتالیا (سیریپ )
می باشد.
رییس مجلس شورای ملی - عبدالله ریاضینوع :
قانون
شماره انتشار :
تاریخ تصویب :
1348/11/19
تاریخ ابلاغ :
دستگاه اجرایی :
موضوع :