جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09122595695 در تماس باشید.


فصل اول - موضوع و هدف شرکت
ماده 1 - نام شرکت - شرکت سهامی خاص خدمات مهندسی آب و برق است .
ماده 2 - مرکز اصلی شرکت - تهران است و در صورت لزوم شرکت می تواند در
مرکز استانها و شهرستانها شعب و نمایندگی تاسیس نماید.
ماده 3 - نوع شرکت - شرکت سهامی خاص است .
ماده 4 - مدت شرکت - نامحدود است .
ماده 5 - موضوع و هدف شرکت - عبارت است از مشاوره فنی و تهیه طرحهای
سدسازی و شبکه های آبیاری و زهکشی و حفرچاه و قنات و تهیه طرحهای مربوط به
امور برق اعم از تولید و انتقال و توزیع نیرو و کلیه طرحهای مهندسی که
مربوط به آب و برق بشود و نظارت در اجرای طرحهای مذکور و انجام خدمات
آزمایشگاهی که از طرف وزارت آب و برق یا سازمانها و شرکتهای تابعه آن و
یا سایر سازمانهای دولتی و بخش خصوصی به شرکت ارجاع می شود.
تبصره - شرکت به منظور وصول به هدفهای خود مجاز به ایجاد تاسیسات لازم
و انجام عملیات و معاملات بازرگانی داخلی و خارجی خواهد بود و نیز می تواند
در شرکتهایی که ارتباط خاص با مقاصد شرکت داشته باشد مشارکت نماید و یا
خدماتی که از طرف اشخاص حقیقی یا حقوقی به او ارجاع می شود انجام دهد.
ماده 6 - سرمایه شرکت عبارت است از 10 میلیون ریال مرکب از یک هزار
سهم ده هزار ریالی با نام می باشد که تمام آن توسط دولت پرداخت شده است .
سرمایه شرکت با تصویب مجمع عمومی و رعایت قانون تجارت قابل تغییر است .
فصل دوم - ارکان شرکت
ماده 7 - شرکت دارای ارکان زیر است :
الف - مجمع عمومی .
ب - هیات مدیره .
ج - مدیر عامل .
د - بازرس .
ماده 8 - مجمع عمومی شرکت از اجتماع صاحبان سهام تشکیل می گردد و عبارت
است از:
1 - مجمع عمومی عادی .
2 - مجمع عمومی فوق العاده .
ماده 9 - در مجمع عمومی عادی حضور دارندگان حداقل بیش از نصف سهامی که
حق رای دارند ضروری است اگر در اولین دعوت حد نصاب مذکور حاصل نشد مجمع
برای بار دوم دعوت خواهد شد و با حضور هر عده از صاحبان سهامی که حق رای
دارند رسمیت یافته و اخذ تصمیم خواهد نمود و در دعوت دوم نتیجه دعوت اول
قید خواهد شد.
ماده 10 - در مجمع عمومی عادی تصمیمات به اکثریت نصف به علاوه یک آرا
حاضر در جلسه رسمی معتبر خواهد بود مگر در مورد انتخاب مدیران و بازرسان
و عضو علی البدل هیات مدیره و بازرس علی البدل که اکثریت نسبی کافی خواهد
بود.
ماده 11 - مجمع عمومی عادی می تواند نسبت به کلیه امور شرکت به جز آن
چه که در صلاحیت اختصاصی مجمع فوق العاده است اتخاذ تصمیم نماید و به علاوه
دارای اختیار زیر است :
الف - رسیدگی و اظهار نظر نسبت به عملیات گذشته شرکت .
ب - رسیدگی و تصویب بودجه و ترازنامه شرکت .
ج - اتخاذ تصمیم در نحوه تقسیم سود ویژه .
د - دادن حق داوری و انتخاب داور و حق صلح و سازش به هیات مدیره یا
مدیر عامل .
ه - تصویب آیین نامه های مالی و استخدامی و خط مشی و برنامه عملیات آتی
شرکت .
و - انتخاب و عزل اعضا هیات مدیره و عضو علی البدل هیات مدیره و مدیر
عامل و بازرس و بازرس علی البدل .
ز - تعیین حقوق و مزایای اعضا هیات مدیره و مدیر عامل و بازرس شرکت .
ماده 12 - مجمع عمومی عادی شرکت حداقل یک بار در نیمه دوم خرداد ماه
هر سال تشکیل می شود و مجمع عمومی عادی در موقع لزوم به طور فوق العاده
تشکیل خواهد شد.
ماده 13 - مجمع عمومی فوق العاده با شرکت دارندگان بیش از نصف سهامی که
حق رای دارند تشکیل می شود و چنانچه در اولین دعوت حد نصاب مذکور حاصل نشد
مجمع برای بار دوم دعوت و با حضور دارندگان بیش از یک سوم سهامی که حق
رای دارند رسمیت یافته و اتخاذ تصمیم خواهد نمود و در دعوت دوم نتیجه
دعوت اول قید خواهد شد.
ماده 14 - تصمیمات مجمع عمومی فوق العاده به اکثریت دو سوم آرا حاضر در
جلسه معتبر است .
ماده 15 - نمایندگی سهام دولت در مجمع عمومی شرکت با وزیر آب و برق و
دو نفر از معاونان وزارت آب و برق به انتخاب وزیر آب و برق خواهد بود.
ماده 16 - هر سهم دارای حق یک رای در مجامع عمومی خواهد بود.
ماده 17 - مجمع عمومی عادی به نحو فوق العاده به دعوت مدیر عامل یا
تقاضای کتبی بازرس تشکیل می شود دارندگان یک پنجم سهام شرکت می توانند از
هیات مدیره تشکیل مجمع عمومی را با تعیین موضوع تقاضا کنند در این صورت
هیات مدیره مکلف است بدون تاخیر اقدام به دعوت مجمع عمومی نماید.
فصل سوم - هیات مدیره
ماده 18 - هیات مدیره شرکت مرکب از سه عضو اصلی است که برای مدت دو
سال از طرف مجمع عمومی انتخاب می شوند و یک نفر نیز به عنوان عضو علی البدل
هیات مدیره از طرف مجمع عمومی برای مدت دو سال انتخاب خواهد شد. اعضا
هیات مدیره قابل عزل می باشند. یکی از اعضا هیات مدیره از طرف مجمع عمومی
به سمت مدیر عامل و رییس هیات مدیره شرکت تعیین می شود.
ماده 19 - در صورتی که هر یک از اعضا هیات مدیره موقتا و یا به علت
فوت یا استعفا یا سلب صلاحیت قادر به حضور در جلسه نباشند عضو علی البدل تا
انتخاب کسری اعضا هیات مدیره انجام وظیفه خواهد نمود.
ماده 20 - جز درباره موضوعاتی که به موجب مقررات این اساسنامه و قانون
اصلاحی قانون تجارت اخذ تصمیم و اقدام درباره آنها در صلاحیت خاص مجامع
عمومی است مدیران شرکت دارای کلیه اختیارات لازم برای اداره امور شرکت
بوده و به علاوه موظف به انجام وظایف زیر می باشند:
الف - تهیه بودجه و ترازنامه شرکت برای تسلیم به مجمع عمومی شرکت .
ب - تهیه و تنظیم آیین نامه های مالی و استخدامی و سازمانی شرکت برای
تسلیم به مجمع عمومی .
ماده 21 - شرکت دارای دفتری خواهد بود که تصمیمات هیات مدیره در آن
ثبت و به امضا هیات مدیره می رسد نظر اقلیت نیز با استدلال باید در دفتر
مزبور درج شود.
ماده 22 - مصوبات هیات مدیره با اکثریت آرا قابل اجرا خواهد بود.
ماده 23 - هر یک از اعضا هیات مدیره باید حداقل صاحب 5 سهم از سهام
شرکت باشند.
سهام مزبور قابل انتقال نبوده و مادام که مدیری مفاصا حساب دوره تصدی خود
در شرکت را دریافت نداشته است سهام مذکور در صندوق شرکت به عنوان وثیقه
باقی خواهد ماند.
فصل چهارم - مدیر عامل
ماده 24 - وظایف مدیر عامل طبق ماده 124 قانون اصلاحی قانون تجارت
خواهد بود.
ماده 25 - مدیر عامل موظف است یک نسخه از ترازنامه شرکت را حداقل یک
ماه قبل از تشکیل مجمع عمومی عادی به منظور رسیدگی و اظهار نظر برای
بازرس شرکت ارسال دارد.
ماده 26 - کلیه اسناد و اوراق مالی و تعهدات باید به امضای مدیر عامل
و یکی از اعضا هیات مدیره برسد و سایر مکاتبات شرکت با امضای مدیر عامل
یا معاون او خواهد بود.
ماده 27 - مدیر عامل می تواند قسمتی از اختیارات خود را به مسئولیت خود
به معاون و یا به هر یک از کارکنان شرکت محول نماید.
فصل پنجم - بازرس
ماده 28 - شرکت دارای یک نفر بازرس و یک بازرس علی البدل خواهد بود که
از طرف مجمع عمومی برای مدت یک سال انتخاب می شوند و انتخاب مجدد آنها
بلامانع است .
وظایف بازرس مطابق مقررات قانون تجارت می باشد.
فصل ششم - مقررات مختلفه
ماده 29 - سال مالی شرکت از اول فروردین ماه هر سال آغاز و در پایان
اسفند ماه همان سال خاتمه می پذیرد به استثنای سال اول که آغاز آن از
تاریخ ثبت شرکت می باشد.
ماده 30 - تغییرات لازم در اساسنامه شرکت مادام که اکثریت سهام متعلق
به دولت است بنا به پیشنهاد مجمع عمومی فوق العاده و تصویب هیات وزیران و
کمیسیونهای مربوط مجلسین انجام خواهد شد.
ماده 31 - انحلال شرکت با رعایت قانون تجارت و بنا به پیشنهاد مجمع
عمومی فوق العاده و تصویب هیات دولت است .
تبصره - وزارت آب و برق مکلف است علت انحلال شرکت را به کمیسیونهای
مربوط مجلسین گزارش کند.
ماده 32 - بیست درصد سود ویژه به عنوان ذخیره احتیاطی کسر و بقیه به
صاحبان سهام تعلق می گیرد و ممکن است با تصویب مجمع عمومی به حساب ازدیاد
سرمایه شرکت منظور گردد.
تبصره - در صورتی که ذخیره احتیاطی از پنجاه درصد سرمایه شرکت تجاوز
کند پرداخت بیست درصد سود سالانه به عنوان ذخیره احتیاطی منوط به تصویب
مجمع عمومی است .
ماده 33 - مواردی که در این اساسنامه پیش بینی نشده طبق مقررات قانون
تجارت عمل خواهد شد.
اساسنامه فوق مشتمل بر سی و سه ماده و سه تبصره به استناد ماده 3 قانون
تاسیس وزارت آب و برق در جلسات سی ام آذر ماه و پانزدهم دی ماه و دوم بهمن
ماه یک هزار و سیصد و چهل و هشت به ترتیب به تصویب کمیسیونهای آب و برق -
امور استخدام و سازمانهای اداری و دارایی مجلس شورای ملی و در جلسات
یازدهم و بیست و چهار اسفند ماه یک هزار و سیصد و چهل و هشت به تصویب
کمیسیونهای آب و برق و استخدام و دارایی مجلس سنا رسیده است .
رییس مجلس سنا - جعفر شریف امامینوع :
اساس نامه
شماره انتشار :
تاریخ تصویب :
1348/12/24
تاریخ ابلاغ :
دستگاه اجرایی :
موضوع :