×

قانون اصلاح ماده 4 قانون بودجه سال 1349 مجلس شورای ملی

قانون اصلاح ماده 4 قانون بودجه سال 1349 مجلس شورای ملی

قانون-اصلاح-ماده-4-قانون-بودجه-سال-1349-مجلس-شورای-ملی
ماده واحده - ماده 4 قانون بودجه سال 1349 مجلس شورای ملی به شرح زیر
اصلاح می شود:
ماده 4 - در اجرای تبصره 22 قانون بودجه سال 1346 کل کشور و بند (د)
تبصره 12 قانون متمم بودجه سال 1347 کل کشور حقوق بازنشستگی و وظیفه آن
دسته از بازنشستگان و موظفین مجلس شورای ملی که مشمول تبصره های فوق
شناخته شده اند از 1/1/46 تا میزان سه هزار ریال و از 1/12/1347 تا میزان
3600 ریال از صندوق بازنشستگی پرداخت و آنچه مابه التفاوت از این بابت به
آنان پرداخت شده از وجوهی که طبق مصوبات بودجه های سنواتی دریافت
می داشته اند کسر و در مورد مازاد بر 3600 ریال هر ترمیمی شده یا بشود از
صندوق بازنشستگی پرداخت و معادل آن از وجوه خاص دریافتی موظفین کسر خواهد
شد.
قانون فوق مشتمل بر یک ماده در جلسه روز پنجشنبه دهم اردیبهشت ماه یک
هزار و سیصد و چهل و نه به تصویب مجلس شورای ملی رسید.
رییس مجلس شورای ملی - عبدالله ریاضینوع : قانون

شماره انتشار :

تاریخ تصویب : 1349/02/10

تاریخ ابلاغ :

دستگاه اجرایی :

موضوع :

منبع : وب سایت قوانین دات آی آر (معاونت آموزش دادگستری استان تهران)

    

قانون های مرتبط

مشترک شدن در خبرنامه!

برای دریافت آخرین به روز رسانی ها و اطلاعات ، مشترک شوید.