جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09122028227 در تماس باشید.تاریخ 25/4/70 شماره دادنامه 42 کلاسه پرونده 70/1

رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری
نظربه اینکه وضع عوارضی ازقبیل عوارض موردمطالبه شهرداری الوند بشرح بخشنامه شماره 9-1/8/67 اصولامربوط به شهرهابوده وتسری آن به شهرکهانیازبه مجوزقانونی دارددرحالی که به موجب بند6 ماده واحده قانون تاسیس شرکت شهرکهای صنعتی مصوب سال 1362 کلیه هزینه های مربوط به خدمات وامورجاری شهرک صنعتی می بایستی به موجب آئین نامه ای که به تصویب مجمع عمومی شرکت مزبورمی رسددریافت گرددوازطرفی شهرک صنعتی دارای بافت مشخصی بوده وتابع ضوابط اعلامی ازناحیه وزارت مسکن و شهرسازی است که طبعا نیازمندیهای مختلف شهرک درآن لحاظ می گرددوداخل نمودن مناطقی که به صورت شهرک ایجادشده به محدوده شهرمغایرباعنوان مستقلی است که قانونگذاربنام "شهرک "برای مناطق مزبورقلمدادنموده است وبدین ترتیب اخذعوارض موردنظرازناحیه شهرداری که می بایستی صرفا درمحدوده خدمات شهری اخذگرددبه استنادبند1 ماده 35 قانون تشکیل شوراهای اسلامی کشورقانونی نبوده وخدمات مربوط به شهرکهای صنعتی مزبور بطورکلی برعهده شرکت شهرکهای صنعتی گذارده شده است .بنابه مراتب طبق نظراکثریت اعضاءهیئت عمومی دیوان عدالت اداری بخشنامه فوق الاشاره از ناحیه کمیسیون تعزیرات حکومتی شهرداری الوندمبنی برمطالبه 1% یک درصدعوارض شهرداری ازتولیدات ،کارخانجات وواحدهای تولیدی مستقردر شهرصنعتی البرزمخالف قانون تشخیص وابطال می گردد.
قائم مقام دیوان عدالت اداری - حسین محقق
* سابقه *
تاریخ 25/4/70 شماره دادنامه 42 کلاسه پرونده 70/1

مرجع رسیدگی :هیات عمومی دیوان عدالت .
شاکی :شرکت شهرصنعتی البرز.
طرف شکایت :شهرداری الوند
موضوع شکایت وخواسته :ابطال بخشنامه شهرداری الونددرخصوص وصول عوارض ازکارخانجات وواحدهای تولیدی مستقردرشهرصنعتی البرز.
مقدمه - شاکی یشرح دادخواست تقدیمی اعلام داشته است :شرکت شهر صنعتی البرزمسئولیت اداره شهروارائه خدمات شهری رابعهده دارد.بعداز تاسیس شهرداری درشهرالوندکه درجوارشهرصنعتی البرزقرارداردشهرداری شهرمزبوربه بهانه های مختلف درصددانضمام مناطق مسکونی برآمدکه اختلاف فیمابین شرکت شهرصنعتی البرزوشهرداری الوندبه کمیسیون حل اختلاف موضوع بند3مصوبه 16104/ت 335 مورخ 8/5/66 نخست وزیری سابق وریاست جمهوری فعلی ارجاع ونهایتاکمیسیون مزبوردرتاریخ 21/6/67 به استنادبه ماده واحده تاسیس شهرکهای صنعتی ایران مصوب سال 62 وبخصوص بندهای 5و6 ماده واحده مزبورشرکت شهرکهای صنعتی راازشمول مقررات مغایرمستثنی دانسته وانضمام مناطق مسکونی به شهرالوندرامغایرباعنوان مستقلی که قانونگذارتحت حکم شهرک برای مناطق مزبورقائل گردیده تشخیص ومطالبه عوارض ازناحیه شهرداری الوندرابااستنادبه بند1 ماده 35 قانون تشکیل شورای کشوری فقط ناظربه شهرهادانسته واخذآن ازشهرکهارامستلزم دریافت مجوزقانونی اعلام نموده است .شهرداری الوندعلیرغم مراتبی که ذکرگردیدبشرح بخشنامه شماره 9 مورخ 1/8/67 خطاب به کلیه کارخانجات و واحدهای تولیدی مستقردرشهرصنعتی البرزوبه استنادبه نامه شماره 3479 مورخ 2/3/67 سازمان حمایت ازمصرف کنندگان وتولیدکنندگان مطالبه 1% عوارض فروش رانموده است .علیهذاباعنایت به مراتب فوق تقاضای ابطال بخشنامه شهرداری الوندرادارم .شهردارالونددرپاسخ به شکایت مذکورطی نامه شماره 617 مورخ 2/2/70 اعلام داشته است :شهرداری الوندکه درسال 1360تاسیس یافته بابافت شهرسازی ناهمگون بعلت مهاجرپذیری واشتغال به کاردرکارخانجات تولیدی روبروگشته وادامه خدمات به جمعیت یکصدهزار نفری نیازبه بودجه می باشدکه پرداخت کلیه عوارضات برای این قشرزحمتکش میسرنیست که دفتراجرائیات درخواست عوارضات ازکارخانجات تولیدی مستقردرشهرصنعتی البرزرانموده است .
هیات عمومی دیوان عدالت اداری درتاریخ فوق به ریاست حجه الاسلام حسین محقق قائم مقام دیوان وباحضورروسای شعب دیوان تشکیل وپس
ازبحث و بررسی وانجام مشاوره بااکثریت آراءبشرح آتی مبادرت بصدوررای می نماید.

مرجع :
مجموعه قوانین سال 1370 صفحه 984
روزنامه رسمی شماره 13737 -21/2/1371

3
نوع :
آراء و نظریات
شماره انتشار :
42
تاریخ تصویب :
1370/04/25
تاریخ ابلاغ :
1371/02/21
دستگاه اجرایی :
موضوع :