جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09128394852 در تماس باشید.


حکم شماره : 1140 - 5آبان 1311

رای محکمه عالی انتظامی قضات
430-دادگاه که درضمن حکم تادیه عشریه اجرائی رابعهده محکوم علیه قرارداده تخلف است زیراعشریه اجرائی وقتی موضوع پیدامی کندکه محکوم علیه خودمفادحکم رابه طیب خاطراجرانکرده باشدوبه تقاضای محکم له امر منجربه صدورورقه اجرائیه وعملیات اجرائی گرددکه دراین صورت برحسب تبصره یک ماده 61 قانون تسریع محاکمات رئیس محکمه بایددرضمن ورقه اجرائیه اخذعشریه اجراراازمحکوم علیه نیزقید نماید بنابراین الزام محکوم علیه به پرداخت عشریه اجرائی قبل ازصدورورقه اجرائیه مخالف با تبصره فوق الذکراست .

مرجع :
مجموعه موازین قضائی محکمه عالی انتظامی قضات
تدوین :موسی شهیدی
چاپ دوم سال 1330
چاپخانه علمی

7
نوع :
نامشخص
شماره انتشار :
1140
تاریخ تصویب :
1311/08/05
تاریخ ابلاغ :
دستگاه اجرایی :
موضوع :