جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09124357415 در تماس باشید.


فصل اول - کلیات
ماده 1 - نام شرکت - شرکت سهامی بهره برداری و صنایع چوب گیلان .
ماده 2 - موضوع شرکت - بهره برداری از جنگلها و اجرای طرحهای جنگلداری
و فعالیت در امور صنایع و بازرگانی چوب .
ماده 3 - مدت شرکت - مدت شرکت نامحدود.
ماده 4 - مرکز اصلی شرکت - مرکز اصلی شرکت محل کارخانه (اسالم گیلان )
است و شرکت می تواند در صورت لزوم شعبه یا نمایندگی در نقاط دیگر کشور
تاسیس کند.
ماده 5 - سرمایه شرکت سیصد میلیون ریال است که به سه هزار سهم یکصد
هزار ریالی به نام وزارت منابع طبیعی تقسیم شده و تماما پرداخت گردیده
است .
ماده 6 - وزیر منابع طبیعی نماینده صاحب سهام می باشد.
ماده 7 - سهام شرکت غیر قابل انتقال است .
ماده 8 - افزایش سرمایه شرکت با تصویب مجمع عمومی است .
فصل دوم - ارکان شرکت
ماده 9 - ارکان شرکت عبارت است از:
الف - مجمع عمومی .
ب - هیات عامل .
ج - بازرس .
ماده 10 - مجمع عمومی با شرکت اشخاص زیر حداقل سالی یک بار در خرداد
ماه هر سال تشکیل جلسه می دهد:
1 - وزیر منابع طبیعی که ریاست جلسه را عهده دار خواهد بود.
2 - دو نفر از معاونان وزارت منابع طبیعی .
3 - هیات عامل .
تبصره - در صورت غیبت هر یک از معاونین مذکور در فوق یکی از مدیرکل ها
به تشخیص وزیر منابع طبیعی به عنوان عضو علی البدل در جلسه مجمع عمومی
شرکت خواهد کرد.
ماده 11 - مجمع عمومی عادی به طور فوق العاده نیز به تصمیم وزیر منابع
طبیعی یا به درخواست مدیر عامل شرکت در صورت لزوم تشکیل خواهد شد.
ماده 12 - وظایف مجمع عمومی به قرار زیر است :
1 - تصویب آیین نامه های شرکت .
2 - رسیدگی و اظهار نظر نسبت به گزارش هیات عامل و بازرس .
3 - طرح و تصویب یا اصلاح ترازنامه و صورت سود و زیان و تعیین میزان
اندوخته و تقسیم سود ویژه شرکت .
4 - تصویب بودجه و برنامه و خط مشی شرکت .
5 - تعیین و عزل و نصب هیات عامل و بازرس شرکت و تعیین حقوق و مزایا
و پاداش و حق الزحمه آنان .
6 - اتخاذ تصمیم نسبت به سرمایه گذاری شرکت در شرکتهای دیگر که از
لحاظ موضوع با هدف شرکت منطبق باشد.
7 - تصویب خرید و فروش اموال غیر منقول .
8 - اجازه تحصیل وام یا اعتبار طبق مقررات مربوط.
9 - تصویب پیشنهاد هیات عامل درباره صلح و سازش دعاوی شرکت یا
استرداد آن .
ماده 13 - هیات عامل :
هیات عامل مرکب است از مدیر عامل و دو نفر عضو اعضای مزبور سرپرستی امور
فنی و اداری شرکت را عهده دار خواهند بود.
هیات عامل برای مدت سه سال از طرف مجمع عمومی منصوب خواهند گردید عزل
انتصاب مجدد آنان با تصویب مجمع عمومی است .
وظایف هیات عامل :
1 - اجرای تصمیمات متخذه از طرف مجمع عمومی .
2 - تهیه و تنظیم بودجه و طرح سازمان شرکت و برنامه های عملیات آینده
شرکت .
3 - تهیه ترازنامه و حساب سود و زیان شرکت و تنظیم گزارش سالانه برای
مجمع عمومی .
4 - تصویب کلیه قراردادها و اسناد تعهدآور شرکت .
ماده 14 - وظایف مدیر عامل :
1 - مدیر عامل مسئول اداره امور شرکت است .
2 - مدیر عامل می تواند به مسئولیت خود قسمتی از وظایف و اختیارات خود
را به هر یک از کارکنان شرکت واگذار نماید.
3 - مدیر عامل شرکت موظف است هر شش ماه یک بار خلاصه وضع اداری و مالی
و فنی شرکت را تهیه و تنظیم نموده برای اطلاع نماینده صاحب سهام و بازرس
شرکت ارسال دارد.
4 - نمایندگی قانونی شرکت در کلیه امور و نزد مراجع قضایی و اجرایی و
اداری با حق توکیل غیر تا یک درجه بدون حق سازش و استرداد دعاوی .
ماده 15 - مدیر عامل پس از خاتمه دوره مدیریت تا تعیین مدیر عامل جدید
کماکان انجام وظیفه خواهد کرد انتخاب مجدد مدیر عامل بلامانع است .
ماده 16 - هیات عامل مکلف است به صورت تمام وقت در محل شرکت انجام
وظیفه نماید.
ماده 17 - شرکت دارای یک نفر بازرس خواهد بود که از طرف مجمع عمومی
برای مدت یک سال انتخاب می شود تجدید انتخاب او بلامانع است .
ماده 18 - وظایف بازرس :
1 - رسیدگی به ترازنامه و حساب درآمد و هزینه شرکت یا حق مراجعه به
حسابرس که از طرف نماینده صاحب سهام تعیین می گردد.
2 - بررسی گزارش سالانه هیات عامل و اظهار نظر نسبت به مندرجات آن و
تسلیم آن به مجمع عمومی .
3 - شرکت در مجامع عمومی بدون داشتن حق رای .
4 - بازرس در اجرای وظایف خود حق مراجعه به کلیه دفاتر و پرونده های
محاسباتی و اسناد خرج و قراردادهای شرکت را خواهد داشت .
هرگاه تخلف یا بی ترتیبی و اشتباهاتی مشاهده نماید موظف است به مدیر عامل
کتبا اطلاع دهد.
5 - بازرس حق دخالت در امور جاری شرکت را نداشته و اجرای وظایف
نامبرده نباید مانع انجام وظایف جاری شرکت بشود.
فصل سوم - امور مالی
ماده 19 - سال مالی شرکت از اول فروردین ماه هر سال شروع و در پایان
اسفند همان سال پایان می یابد.
ماده 20 - شرکت از نظر مقررات مالی و استخدامی و اداری منحصرا تابع
مقررات این اساسنامه و آیین نامه های مربوط خواهد بود.
ماده 21 - کلیه قراردادها و اسناد تعهدآور با امضای مدیر عامل و یکی
از اعضای هیات عامل معتبر می باشد.
ماده 22 - تغییرات لازم در اساسنامه شرکت و انحلال آن به پیشنهاد مجمع
عمومی و تایید هیات وزیران و تصویب کمیسیون های دارایی و استخدام مجلسین
خواهد بود.
ماده 23 - مواردی که در این اساسنامه پیش بینی نشده است تابع قانون
تجارت خواهد بود.
اساسنامه فوق مشتمل بر 23 ماده و یک تبصره به استناد تبصره ماده 2 قانون
تشکیل وزارت منابع طبیعی پس از تصویب کمیسیونهای دارایی و امور استخدام و
سازمانهای اداری مجلس شورای ملی به ترتیب در جلسات 28 آذر ماه و 5 دی ماه
1349 در جلسات 30 دی ماه و 7 بهمن ماه 1349 به ترتیب به تصویب کمیسیونهای
دارایی و استخدام مجلس سنا رسیده است .
رییس مجلس شورای ملی - عبدالله ریاضینوع :
اساس نامه
شماره انتشار :
تاریخ تصویب :
1349/11/07
تاریخ ابلاغ :
دستگاه اجرایی :
موضوع :