جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09128484237 در تماس باشید.


ماده واحده - به وزارت جنگ اجازه داده می شود آن عده از درجه داران ارتش
شاهنشاهی را که موفق به اخذ لیسانس شده یا می شوند و حائز شرایط لازم برای
ورود به آموزشگاه افسری و یا دانشکده افسری نیستند بر اساس نیازمندیهای
خود در مشاغل درمانی غیر نظامی منصوب و وضع استخدامی آنان را با مقررات
استخدامی مربوط به کارمندان غیر نظامی ارتش شاهنشاهی تطبیق نماید.
تبصره 1 - سوابق خدمتی مشمولین این قانون از لحاظ بازنشستگی و وظیفه
مستمری و تعیین پایه قابل احتساب خواهد بود و از نظر تشخیص مرتبه ، خدمت
آنان در شغل جدید ملاک عمل قرار خواهد گرفت .
تبصره 2 - در صورتی که حقوق و مزایای مشمولین این قانون در وضع جدید
از حقوق و مزایایی که طبق مقررات قبلی به آنان تعلق می گرفته کمتر باشد
تفاوت این دو مبلغ را کماکان به عنوان تفاوت تطبیق حقوق و مزایا دریافت
خواهند کرد.
قانون فوق مشتمل بر یک ماده و دو تبصره پس از تصویب مجلس شواری ملی در
جلسه روز یکشنبه بیستم آذر ماه 2536 در جلسه روز دوشنبه بیست و ششم دی
ماه دو هزار و پانصد و سی و شش شاهنشاهی به تصویب مجلس سنا رسید.
رییس مجلس سنا - جعفر شریف امامینوع :
قانون
شماره انتشار :
تاریخ تصویب :
1356/10/26
تاریخ ابلاغ :
دستگاه اجرایی :
موضوع :