جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09133690259 در تماس باشید.


ماده 1 - به مناسبت یکصدمین سالگرد زادروز اعلیحضرت رضا شاه کبیر
سردودمان شاهنشاهی پهلوی بنیانگذار ایران نو کسانی که احکام محکومیت آنها
تا تاریخ لازم الاجرا شدن این قانون از دادگاههای دادگستری صادر و قطعی شده
و در حال اجرا باشد یا حکم مذکور تا پایان سال 2537 شاهنشاهی به حال اجرا
درآید به نحو زیر مورد عفو قرار می گیرند:
1 - مجازات محکومین به حبس دائم در صورت نبودن شاکی یا مدعی خصوصی و
یا گذشت آنان به ده سال و در صورت عدم گذشت به پانزده سال حبس جنایی درجه
یک تبدیل می شود.
2 - مجازات محکومین به حبس های جنایی در صورت نبودن شاکی یا مدعی
خصوصی و یا گذشت آنان نصف و در صورت عدم گذشت آنان نصف و در صورت عدم
گذشت یک سوم آن بخشوده می شود.
3 - مجازات محکومین به حبسهای جنحه ای و یا حبس در دارالتادیب بیش از
سه ماه در صورت نبودن شاکی یا مدعی خصوصی یا گذشت آنان دو سوم و در صورت
عدم گذشت دو پنجم آن بخشوده می شود.
4 - مجازات اقامت اجباری بر طبق تبصره اصلاحی ذیل ماده 173 قانون
مجازات عمومی به شرط اجرای حکم حبس کلا بخشوده می شود.
5 - مجازات حبس جنحه ای و یا حبس در دارالتادیب تا سه ماه کلا و جزای
نقدی اعم از اصلی و یا تکمیلی تا مبلغ یکصد هزار ریال بخشوده می شود ولو
حکم حبس یا جزای نقدی در حال اجرا نباشد.
6 - کسانی که قبلا از قانون عفو عادی و یا قانون عفو و بخشودگی قسمتی
از مجازات محکومین به مناسبت جشن دو هزار و پانصدساله بنیانگذاری
شاهنشاهی ایران و یا قانون عفو و بخشودگی زندانیان به مناسبت بزرگداشت
نیم قرن شاهنشاهی پهلوی استفاده کرده اند با توجه به حکم اصلی مجازات تا
میزان مندرج در این قانون و با رعایت شرایط آن بخشوده می شوند.
ماده 2 - جرائم و محکومیت های زیر از شمول مقررات فوق مستثنی هستند:
الف - محکومین جنایی با اعمال ماده 25 قانون مجازات عمومی .
ب - جرائم موضوع مواد 223 و 226 و 227 و 230 قانون مجازات عمومی
اختلاس و ارتشا - جرم موضوع ماده 2 قانون تشدید مجازات رانندگان -
محکومیتهای مستند به ماده 18 قانون مربوط به امور پزشکی و دارویی یا
جرائم موضوع مواد 1 و 2 و 3 و 4 قانون مواد خوردنی و آشامیدنی و آرایشی و
بهداشتی - محکومیتهای مستند به قوانین راجع به گرانفروشی و احتکار - وارد
کردن یا ساختن مواد مخدر از هر نوع - محکومیتهای مستند به لایحه قانونی
راجع به مجازات پاشیدن اسید - ماده واحده تشدید مجازات رانندگان متخلف -
قانون تشدید مجازات ربایندگان اشخاص .
ماده 3 - وزارت جنگ می تواند در مورد محکومین دادگاههای نظامی که تا
تاریخ لازم الاجرا شدن این قانون به موجب احکام قطعی محکومیت حاصل نموده و
حکم در حال اجرا باشد و یا تا پایان سال 2537 به حال اجرا درآید عفو تمام
یا قسمتی از مجازات آنان را از پیشگاه مبارک ملوکانه استدعا کند.
ماده 4 - مقررات این قانون تاثیری در اجرای حکم ضرر و زیان مدعی خصوصی
نخواهد داشت .
قانون فوق مشتمل بر چهار ماده پس از تصویب مجلس سنا در جلسه روز دوشنبه
1/12/2536، در جلسه روز یکشنبه هفتم اسفند ماه دو هزار و پانصد و سی و شش
شاهنشاهی به تصویب مجلس شورای ملی رسید.
رییس مجلس شورای ملی - عبدالله ریاضینوع :
قانون
شماره انتشار :
تاریخ تصویب :
1356/12/07
تاریخ ابلاغ :
دستگاه اجرایی :
موضوع :