جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09169944414 در تماس باشید.


ماده واحده - بند الف ماده 2 قانون تاسیس صندوق پس انداز ثابت افسران و
درجه داران ثابت و همردیفان ژاندارمری کشور شاهنشاهی و شهربانی کشور
شاهنشاهی مصوب سوم تیر ماه 1353 شمسی (2533 شاهنشاهی ) به شرح زیر اصلاح
می شود و از تاریخ اول فروردین ماه 2536 شاهنشاهی قابل اجرا می باشد.
الف - از حقوق ماهانه .
1 - امرا و افسران ارشد و همردیفان ماهانه سه هزار (3000) ریال .
2 - افسران جز و همردیفان و هنرفران ماهانه دو هزار (2000) ریال .
3 - درجه داران و افراد و همردیفان آنان ماهانه یک هزار (1000) ریال .
قانون فوق مشتمل بر یک ماده پس از تصویب مجلس شورای ملی در جلسه روز
یشنبه بیستم آذر ماه 2536 در جلسه روز چهارشنبه پنجم بهمن ماه دو هزار و
پانصد و سی و شش شاهنشاهی به تصویب مجلس سنا رسید.
رییس مجلس سنا - جعفر شریف امامینوع :
قانون
شماره انتشار :
تاریخ تصویب :
1356/11/05
تاریخ ابلاغ :
دستگاه اجرایی :
موضوع :