جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09107644194 در تماس باشید.


ماده واحده - موافقتنامه میان دولت شاهنشاهی ایران و دولت جمهوری عراق درباره اتصال راه آهن ایران و عراق مشتمل بر یک مقدمه و 4 ماده که در تاریخ هیجدهم تیر ماه 2536 شاهنشاهی (نهم جولای سال 1977) بین نمایندگان مختار دو دولت در ایران به امضا رسیده است تصویب و اجازه مبادله آن داده
می شود.
قانون فوق مشتمل بر یک ماده و متن موافقتنامه ضمیمه پس از تصویب مجلس شورای ملی در جلسه روز یکشنبه چهارم دی ماه 2536 در جلسه روز چهارشنبه بیست و ششم بهمن ماه دو هزار و پانصد و سی و شش شاهنشاهی به تصویب مجلس سنا رسید.
رییس مجلس سنا - جعفر شریف امامی
موافقتنامه میان دولت شاهنشاهی ایران و دولت جمهوری عراق درباره اتصال راه آهن ایران و عراق
با توجه به روابط دوستانه دو کشور و تمایل آنها به تحکیم و تقویت مناسبات اقتصادی فیمابین و تشویق ترانزیت . و نظر به فوائدی که در اثر اتصال شبکه های راه آهن از لحاظ اقتصادی و اجتماعی نصیب دو کشور می شود طرفین ایرانی و عراقی ملاحظه کردند ساختمان خط راه آهنی که ایران و عراق را از طریق خانقین قصرشیرین مرتبط بهترین مسیر است بدین نحو که عراق خط آهنی از بغداد تا بعقوبه و خانقین و ایران خط آهنی از اراک یا قم تا کرمانشاه و قصرشیرین ایجاد نماید.
ماده 1 - طرفین درباره برنامه کار به شرح زیر توافق کردند:
1 - هر یک از طرفین مطالعات و پروژه های آن قسمت از خط آهنی را که در کشورش قرار دارد به طریقی که مناسب می داند انجام می دهد به نحوی که مشخصات فنی آن در هر دو کشور به شرح زیر باشد:
الف - مسیر
مسیر طبق نتایجی که از مطالعات و نقشه برداری های تفصیلی که به موقع خود انجام خواهد شد تعیین می شود.
ب - مشخصات
حداکثر سرعت قطارها از 200 کیلومتر در ساعت برای حمل مسافر و 100 کیلومتر در ساعت برای حمل بار کمتر نباشد.
فشار به محور از 24 تن کمتر نباشد.
عرض خط 1435 میلیمتر باشد.
وزن ریل 60 کیلوگرم برای یک متر طول باشد.
علائم روی خط با حداکثر سرعت ترنهای مسافری و باری و حجم بار متناسب باشد.
اندازه های گاباری بارگیری و تاسیسات ثابت بر اساس مقایسه اندازه های معمول در خطوط راه آهن ایران و عراق و اتحادیه بین المللی راه آهن ها، مورد توافق قرار خواهد گرفت به نحوی که اندازه هایی که ابعاد وسیع تری را شامل است مورد عمل قرار گیرد.
ظرفیت خط
ظرفیت خط در مرحله نخست از پنج میلیون تن در سال کمتر نباشد و در آینده تا ده میلیون تن در سال قابل افزایش باشد.
درباره سایر مشخصات در کمیته مشترکی که به موجب ماده 2 این موافقتنامه تشکیل می شود توافق خواهد شد.
پس از این که طرفین مطالعات پروژه های خود را تکمیل کردند درباره اجرای ساختمان خط هر کدام در خاک خود، توافق حاصل خواهد شد به نحوی که هر دو قسمت خط و اتصال آن در مرزهای ایران و عراق در یک زمان انجام گیرد.
ماده 2 - کمیته مشترکی از نمایندگان دو طرف به منظور تصمیم گیری در امور فنی مربوط به ایجاد این خط تشکیل می شود.
به منظور پیگیری و یافتن راه حلهای مناسب برای رفع دشواریهایی که در زمینه اجرای این طرح پدید می آید، این کمیته سالی یک بار و یا هر وقت لازم تشخیص داده شد تشکیل جلسه می دهد.
ماده 3 - به منظور تحقق هدف های مورد نظر در زمینه ایجاد این خط دو کشور همه نوع تسهیلات لازم برای تشویق حمل و نقل فیمابین و ترانزیت فراهم می نماید.
ماده 4 - این موافقتنامه از تاریخ مبادله یادداشتهای تصویب میان دو کشور هر کدام بر حسب مقررات قانونی خود، قابل اجرا خواهد بود.
این موافقتنامه در تاریخ 9/7/1977 (18 تیر ماه 2536 شاهنشاهی ) در تهران در دو نسخه اصلی به زبانهای فارسی و عربی تنظیم شده که هر دو نسخه حکم واحدی دارند.
از طرف دولت شاهنشاهی ایران - منوچهر تسلیمی وزیر بازرگانی
از طرف دولت جمهوری عراق - حسن علی وزیر تجارت
موافقتنامه فوق مشتمل بر یک مقدمه و چهار ماده منضم به قانون موافقتنامه میان دولت شاهنشاهی ایران و دولت جمهوری عراق درباره اتصال راه آهن ایران و عراق می باشد.
رییس مجلس سنا - جعفر شریف امامینوع :
قانون
شماره انتشار :
9697
تاریخ تصویب :
1356/11/26
تاریخ ابلاغ :
1357/01/15
دستگاه اجرایی :
موضوع :