جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09380192395 در تماس باشید.


ماده واحده - موافقتنامه فرهنگی بین دولت شاهنشاهی ایران و دولت
پادشاهی تایلند مشتمل بر یک مقدمه و دوازده ماده که در تاریخ 20 شهریور
ماه 2535 (11 سپتامبر 1976) در تهران به امضا رسیده تصویب و اجازه مبادله
آن داده می شود.
قانون فوق مشتمل بر یک ماده و متن موافقتنامه ضمیمه پس از تصویب مجلس سنا
در جلسه روز دوشنبه 30/8/2536، در جلسه روز یکشنبه بیست و یکم اسفند ماه
دو هزار پانصد و سی و شش شاهنشاهی به تصویب مجلس شورای ملی رسید.
رییس مجلس شورای ملی - عبدالله ریاضی
موافقتنامه فرهنگی بین دولت شاهنشاهی ایران و دولت پادشاهی تایلند
دولت شاهنشاهی ایران و دولت پادشاهی تایلند نظر به علاقه ای که به تحکیم
روابط فیمابین و بسط همکاری در زمینه های آموزشی و علمی و فرهنگی و
اجتماعی دارند و به منظور تقویت روابط دوستانه و مشترک و بهبود بیشتر
مناسبات نزدیک موجود بین دو مملکت و مردم آن تصمیم به انعقاد موافقتنامه
حاضر به شرح زیر گرفتند:
ماده 1 - طرفین متعاهدین کوشش خواهند کرد با استفاده از کلیه طرق ممکنه
روابط فرهنگی فیمابین را بهبود بخشیده و هر یک به نوبه خود سعی خواهد کرد
مردم خود را با فرهنگ و تمدن طرف دیگر بیشتر آشنا سازد.
ماده 2 - طرفین متعاهدین همکاری مشترک در زمینه های آموزشی و ادبیات و
موسیقی و نمایش و هنر و علوم و سایر امور فرهنگی را تشویق و تسهیل خواهند
نمود.
ماده 3 - هر یک از طرفین متعاهدین در حدود قوانین و مقررات جاری خود
تاسیس انجمنی را برای معرفی فرهنگ طرف دیگر متعاهد در سرزمین خود مورد
تشویق قرار خواهد داد.
ماده 4 - طرفین متعاهدین مبادله بازدید استادان - دانشمندان - دانشجویان
و اعضای انجمنهای فرهنگی را از ممالک یکدیگر بر طبق شرایطی که مشترکا
مورد توافق قرار خواهد گرفت - تشویق خواهند نمود و همچنین تسهیلات لازم را
جهت بازدید این قبیل افراد از موزه ها و اماکن تاریخی ، کتابخانه ها و سایر
موسسات فرهنگی فراهم خواهند ساخت ، طرفین متعاهدین همچنین تسهیلاتی را که
ممکن است برای کار این افراد در زمینه های مختلف ادبی و علمی لازم باشد
تامین خواهد کرد.
ماده 5 - طرفین متعاهدین اعطای بورسهای آموزشی و کارآموزی را تشویق
خواهند کرد.
ماده 6 - طرفین متعاهدین برای هیاتها یا افرادی که توسط هر یک از دو طرف
برای کارآموزی در رشته مربوطه تعیین می شوند - تسهیلاتی فراهم خواهند نمود.
ماده 7 - طرفین متعاهدین به منظور کمک به تفسیر و تعیین ارزش درجات علمی
و در صورت اقتضا گواهینامه های حرفه ای و گواهینامه های تحصیلی در امر
مبادله اطلاعات راجع به معیارها و تحولات حاصله در نظامهای آموزشی خود به
همکاری خواهند پرداخت .
ماده 8 - هر یک از طرفین متعاهدین تسهیلات لازم را جهت معرفی فرهنگ و تمدن
خود به طرف دیگر از طریق مبادله کتب و نشریات فرهنگی و ترجمه آنها و
تشکیل جلسات سخنرانی و نمایشگاههای علمی و هنری و ترتیب جشن برای اجرای
برنامه های موسیقی و تاتر و نیز استفاده از رادیو تلویزیون و سایر وسایل
ارتباط جمعی فراهم خواهند نمود.
ماده 9 - طرفین متعاهدین مبادله بازدید هیاتهای فرهنگی و آموزشی و هنری و
وسایل ارتباط جمعی و بازدید دانشجویان و اعضای سازمان های جوانان دو کشور
و نیز مبادله ورزشکاران و تیم های ورزشی و مربیان و متخصصان تربیت بدنی به
خصوص مربیان پرورش و تناسب اندام را بین دو کشور تشویق خواهند نمود.
ماده 10 - طرفین متعاهدین روابط جهانگردی بین دو کشور را بهبود خواهند
بخشید.
ماده 11 - کمیته مشترکی مرکب از نمایندگان دو دولت به منظور پیگیری اجرای
مفاد این موافقتنامه ایجاد و حداقل هر دو سال یک بار متناوبا در ایران و
تایلند تشکیل خواهد شد. کمیته مذکور همچنین در صورت لزوم تنظیم و انعقاد
برنامه های مبادلات فرهنگی بین دو کشور را بررسی خواهد نمود.
ماده 12 - موافقتنامه حاضر از تاریخ آخرین اطلاعیه هر یک از طرفین
متعاهدین به طرف دیگر مبنی بر انجام تشریفاتی که برای لازم الاجرا شدن این
موافقتنامه ضروری است - به مرحله اجرا در خواهد آمد و تا شش ماه پس از
تاریخی که از طرفین تصمیم خود را کتبا از مجرای دیپلماتیک دایر بر فسخ آن
به طرف دیگر اعلام نماید کماکان به قوت خود باقی خواهد ماند.
این موافقتنامه در تاریخ 20 شهریور ماه 2535 مطابق با 11 سپتامبر 1976 در
دو نسخه به زبانهای فارسی و تایلندی و انگلیسی تنظیم گردید که هر سه متن
متساویا معتبر خواهند بود.
در صورت بروز اختلاف در تفسیر مفاد این موافقتنامه متن انگلیسی حاکم خواهد
بود.
از طرف دولت شاهنشاهی ایران - از طرف دولت پادشاهی تایلند
موافقتنامه فوق مشتمل بر یک مقدمه و دوازده ماده منضم به قانون
موافقتنامه فرهنگی بین دولت شاهنشاهی ایران و دولت پادشاهی تایلند
می باشد.
رییس مجلس شورای ملی - عبدالله ریاضینوع :
قانون
شماره انتشار :
تاریخ تصویب :
1356/12/21
تاریخ ابلاغ :
دستگاه اجرایی :
موضوع :