جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09126395699 در تماس باشید.


تاریخ رسیدگی : 22/9/74 شماره دادنامه : 1252 و 1253 و 1254 مرجع رسیدگی : شعبه 5 دادگاه عمومی تهران
خواسته خواهان اعلام بی اعتباری سند رسمی شماره 74097 ـ 6/10/68 دفتر اسناد رسمی شماره 70 تهران و همچنین ابطال اجرائیه های صادره در پرونده های اجرائی کلاسه ش /1 ـ 8040 ـ 72 و نیزش /1 ـ اقساطی 5501 دایره اول اجرای اسناد رسمی ثبت تهران می باشد با توجه به محتویات پرونده و ملاحظه دادنامه شماره 346/3 شعبه سوم دیوانعالی کشور و مستندا به ماده 571 قانون آئین دادرسی مدنی اولا در خصوص دعوی خواهان به خواسته اعلام بی اعتباری سند رسمی شماره 74097 ـ6/10/68 دفتر اسناد رسمی شماره 70 تهران نظر به اینکه آقای محمود رضا نماینده تام الاختیار شرکت خواهان حسب لایحع شماره 1906 ـ 11/5/71 دعوی مطروحه را مسترد نموده بنا به تبعیت از دادنامه صادره از شعبه سوم دیوانعالی کشور به شماره مذکور در فوق و مستندا به صدر ماده 298 قانون آئین دادرسی مبنی بر ابطال اجرائیه های فوق الاشعار نظر به اینکه دعاوی مذکور با این فرض اقامه گردیده که دادگاه حکم بر بی اعتباری سند رسمی شماره 74097 ـ 6/10/68 صادر می نماید و نظر به اینکه در خصوص دعوی مذکور به شرحی که گذشت دادگاه قرار رد دعوی را صادر نموده بنابراین دعاوی خواهان در وضعیت فعلی با توجه به استدلالی که در رای صادره از دیوانعالی کشور آمده قابل استماع نبوده و قرار رد آنرا صادر و اعلام مینماید رای صادره پس از ابلاغ ظرف مدت بیست روز قابل تجدید در دادگاه تجدید نظر استان تهران می باشد .

رای دادگاه تجدید نظر استان در تجدید نظرخواهی از رای فوق الذکر :
بسمه تعالی
بتاریخ : 27/3/75 شماره دادنامه :475 ـ 476 مرجع رسیدگی : شعبه شوم دادگاه تجدید نظر استان تهران
رای دادگاه
در خصوص تجدید نظر خواهی شرکت ایران و سوئد با وکالت آقای علی اکبر و بطرفیت آقای علی نسبت به دادنامه های 1252 و 1253 و 1254 ـ 22/9/74 شعبه 5 دادگاه عمومی تهران که به موجب آن دعوی تجدید نظر خواه به خواسته اعلام بی اعتباری سند رسمی شماره 74097 ـ 6/10/68 دفتر اسناد رسمی شماره 0 و نیز ابطال اجرائیه های صادره در پرونده های اجرائی ش /1 ـ 8040 ـ 72 و نیز 1/ش ـ اقساطی 5501 دایره اول اجرای اسناد رسمی ثبت تهران به ترتیب به صدور قرارهای رد و عدم استماع منتهی گردیده است نظریه لایحه اعتراضیه و اوراق پرونده های پیوست از آنجائیکه قرارهای معترض عنه با توجه به استدلال شعبه سوم دیوانعالی کشور به شرح دادنامه صحیحا صادر شده و با وصف استرداد دعوی از ناحیه نماینده تام الاختیار شرکت مزبور به شرح لایحه 1906 ـ 11/5/71 قانونا مجالی برای رسیدگی به دعوی ابطال اجرائیه مرقوم باقی نمانده است و لزوم ورود به ماهیت دعوی پس از نقض قرار در مرجع تجدید نظر که وکیل تجدید نظر خوانده به آن تعرض کرده است ناظر به موردی است که محلی برای رسیدگی به اصل ادعا موجود باشد بنابراین با رد دعوی تجدید نظرخواهی تائید قرارهای منظور را اعلام می نماید . این رای قطعی است .

نوع :
آراء و نظریات
شماره انتشار :
1254
تاریخ تصویب :
1374/09/22
تاریخ ابلاغ :
دستگاه اجرایی :
موضوع :