جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09124447724 در تماس باشید.


شماره دادنامه : 143/21 تاریخ رسیدگی : 20/3/74 مرجع رسیدگی : شعبه 21 دیوانعالی کشور
گزارش جریان پرونده :
آقای محمد علیه خانم طاهره دادخواستی به خواسته ابطال اجرائیه کلاسه ، س ـ 5 ـ 4134 دایره پنجم اجرای ثبت تهران و توقیف عملیات اجرائی تسلیم و اظهار داشته خوانده همسر اینجانب بوده که به توافق متارکه و مبلغ چهارده میلیون ریال مهریه نامبرده را تا نصف آن به مبلغ 000/200/7 ریال نقدا تادیه و بقیه را در اقساط 36 ماهه هر قسط دویست هزار ریال تقسیط و 18 قسط آنرا پرداخت و در مورد قسط شهریور ماه به نامبرده مراجعه موفق به اخذ رسید از وی نگردیده ناگریز با چند روز تاخیر که به علت مسافرت وی بوده وجه فوق را به صندوق ثبت تودیع نموده و قبض را به درفترخانه ارائه نمودم نامبرده به علت اینکه این قسط را می یابد در 18 شهریور دریافت نماید در 17/6/73 تودیع گردیده تقاضای صدور اجرائیه برای کل طلب نموده که با توجه به استشهادیه که تا حال اقساط را پرداخت نمودم و عدم پرداخت این قسط را می یابد در 18 شهریور دریافت نماید در 27/6/73 تودیع گردیده تقاضای صدور اجرائیه برای کل طلب نموده که با توجه به استشهادیه که تا حال اقساط را پرداخت نمودم و عدم پرداخت این قسط در موعد با سوء نیت و مقدمه چینی خوانده بوده بشرح خواسته درخواست رسیدگی و صدور حکم مینمایم که پرونده در شعبه ده دادگاه حقوقی یک تهران مورد رسیدگی واقع دادگاه پرونده اجرائی کلاسه س /5/413 دایره پنج اجرای ثبت را مطالبه و صدور قرار توقیف عملیات اجرائی را منوط به تودیع مبلغ سه میلیون و ششصدو هزار ریال نموده که خواهان وجه مزبور را تودیع و قرار توقیف عملیات اجرائی صادر سپس از طرفین جهت رسیدگی دعوت خوانده اظهار نموده خواهان وجه قبوض اقساطی را که بابت مهریه اینجانب بوده همیشه با تاخیر پرداخت می نمود که این بار بیست روز تاخیر پرداخت تودیع نموده و بر فرض اینکه عذر و بهانه وی صحت داشته باشد می توانست پس از یکی دو روز در خلال ده روز پس از موعد قسط وجه آنرا تودیع نه اینکه پس لز بیست روز اینکار را انجام نماید و چون حسب صراحت و شرط سند رسمی مقرر گردیده در صورتی که هر قسط ظرف ده روز پرداخت نگردد تمامی اقساط حال گردیده و به موجب اجرائیه قابل وصول است اظهارات خواهان در قبال مندرجات سند رسمی با توجه به احراز تخلف وی مسموع نیست و در خواست رد دعوی را دارم دادگاه طی دادنامه شماره 147 ـ 22/1/72 باعتبار اینکه حسب پرونده اجرائیه خواهان اقساط تعیین شده را مرتب تادیه نموده و پرداخت قسط شهریور ماه با چند روز تاخیر انجام گردیده که نمیتواند موجب صدور اجرائیه و حال شدن بقیه دیون گردد و چون تضیع حقی از خوانده نشده حکم بر ابطال اجرائیه مذکور صادر که این رای در 24/12/72 به خوانده ابلاغ و در 15/1/73 تجدید نظر خواهی و تبادل لوایط انجام پرونده به این شعبه ارجاع گردیده است . با توضیح اینکه وجه تودیعی بابت خسارات احتمالی مقداری به خوانده بابات اقساط وی تا تیر ماه 73 پرداخت مابقی به خواهان مسترد شده است .
هیئت شعبه در تاریخ بالا تشکیل گردید پس از قرائت گزارش آقای … عضو ممیز و اوراق پرونده دادنامه شماره 947 ـ 22/1/72 فرجامخواسته مشاوره نموده و چنین رای میدهند.
رای
بر دادنامه تجدید نظر خواسته اشکالات زیر وارد میباشد
اولا پرونده اجرائی کلاسه س ـ 5 ـ 4134 دایره پنجم اجرائی ثبت که مورد مطالعه قرار گرفته مندرجات آن انعکاس پیدا ننموده و بهر صورت در وضعیت فعلی آخرین تاریخ و موعد قسط مربوط نیز مطالبه نشده تا احراز موعد قسط مزبور و تخلف از مفاد سند رسمی نسبت به تاخیر در پرداخت از موعد مقرر گردد . ثانیا در صورتیکه تاخیر در پرداخت و تخلف از مندرجات سند رسمی شماره 89 محقق باشد ابطال اجرائیه با معاذیری که خواهان بدوی تمسک شده صحیح نمیباشد ـ که بنا به مراتب با نقض دادنامه پرونده به شعبه دیگر دادگاه عمومی تهران ارجاع میگردد .

نوع :
آراء و نظریات
شماره انتشار :
143
تاریخ تصویب :
1374/03/20
تاریخ ابلاغ :
دستگاه اجرایی :
موضوع :