جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09127559999 در تماس باشید.


شماره دادنامه : 40 ـ 2/2/71 مرجع رسیدگی : شعبه 6 دادگاه حقوقی یک تبریز
رای دادگاه
در خصوص دعوی آقای سید حسن بطرفیت دانشگاه علوم پزشکی تبریز بخواسته مطالبه مبلغ 2310334 ریال بابت سهم هزینه تنظیم سند انتقال ملک ( هزینه دفترخانه ) با این توضیح که پس از تملک پلاک 3407 بخش 2 تبریز ملکی خواهان توسط خوانده و امضای سند انتقال آن از طرف نماینده دادستان تمامی هزینه انتقال ملک پلاک فوق الذکر از ثمن معامله کسر و بقیه بصورت قبض سپرده در صندوق تودیع گردیده در صورتیکه برابر تبصره یک ماده 37 نظامنامه دفاتر اسناد رسمی هزینه دفاتر و تنظیم سند انتقال ملک بالمناصفه بعهده طرفین میباشد و دانشگاه علوم پزشکی تبریز در لایحه دفاعیه صرفا به لحاظ استنکاف مالک از انجام معامله و امضای سند از طرف نماینده دادستان را قبول هزینه های ثبتی از طرف نماینده دادستان و به حساب فروشنده تلقی نموده که با توجه به مراتب اولا نماینده دادستان چنین حقی را نداشته ثانیا مطابق مقررات موضوعه هزینه تنظیم اسناد در دفاتر اسناد رسمی بالمناصفه بعهده طرفین معامله میباشد که با استعلام از دفتر اسناد رسمی شماره 44 تبریز ( دفتر اسناد رسمی تنظیم کننده سند انتقال پلاک مورد بحث ) و وصول پاسخ به شرح شماره 378 ـ 9/4/70 و تعیین مبلغ کل هزینه تنظیم سند و احراز صحت دعوی خواهان و با لحاظ سبق تنفیذ نظریه استنباطی دادگاه در شعبه سوم دیوانعالی کشور بشرح دادنامه 652/3 ـ28/12/70 حکم به محکومیت خوانده به پرداخت مبلغ 2269949 ریال بابت نصف هزینه تنظیم سند امنتقال ( اعم از حق الثبت و حق تحریر و بهای اوراق و قبوض اقساطی ) در حق خواهان و بیحقی وی نسبت به مازاد از مبلغ اخیر الذکر صادر و اعلام می دارد .

نوع :
آراء و نظریات
شماره انتشار :
40
تاریخ تصویب :
1371/02/02
تاریخ ابلاغ :
دستگاه اجرایی :
موضوع :