جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09127003316 در تماس باشید.


تایخ رسیدگی : 13/12/73 شماره دادنامه : 706/21
مرجع رسیدگی : شعبه 21 دیوانعالی کشور

گزارش جریان پرونده :
آقای (ح ) بطرفیت آقای (م ) دادخواستی بخواسته تخلیه ششدانگ یک دستگاه ساختمان تسلیم و اظهار داشته است خوانده بموجب سند عادی مورخ 7/8/69 ششدانگ یکدستگاه ساختمان واقع در دهگلان را در قبال مبلغ چهارصد هزار تومان باینجانب فروخته و متعهد گردیده درتاریخ 30/3/70 ساختمان را تحویل نماید و با وجود مراجعات مکرر جهت پرداخت مابقی ثمن و تحویل ساختمان هر بار بعنوانی طفره رفته و مرا سرگردان نموده و حاضر به تخلیه ساخمان ابتیاعی نمی باشد لذا درخواست رسیدگی و صدور حکم بر تخلیه را دارم .
آقای ... بوکالت از خوانده اظهار داشته حسب سند عادی مورخ 7/8/69 ثمن مورد معامله موجل بوده و تاریخ تخلیه و تحویل ساختمان 30/3/70 بوده است و خریدار به تعهدات خود در مورد تقسیط ثمن عمل نکرده و بیش ازمبلغ 000/590/1 ریال بموکل پرداخت ننموده و موکل در11/2/70 حسب استشهادیه پیوست خانه را تخلیه که خواهان نه بقیه ثمن را پرداخت و نه ملک را تحویل گرفته است و در حقیقت پشیمان شده و موکل هم پشیمانی او را قبول کرده فلذا موجبی برای تخلیه نیست و در معامله مورد بحث برای طرفین حق فسخ بعنوان خیار شرط در نظر گرفته شده که ابتداء آن زمان عقد و لکن مدت آن نامشخص که بحکم ماده 401 قانون مدنی هم شرط و هم عقد باطل می باشد و با این ترتیب با بطلان عقد نیز موجبی جهت تخلیه و تحویل خانه نیست و رد دعوی را تقاضا نموده است
دادگاه طبق دادنامه شماره 496 - 15/9/72 بدین استدلال که چون در قولنامه استنادی حق پشیمانی برای طرفین بدون مدت قرارداد شده فلذا موضوع مشمول ماده 401 قانون مدنی تشخیص و در نتیجه دعوی خواهان را غیر ثابت تلقی و حکم بر ابطال آن صادر که این رای در 3/11/73 بخواهان ابلاغ و در13/11/72 نسبت به آن تجدیدنظرخواهی و تبادل لوایح انجام پرونده باین شعبه ارجاع گردیده است .
بسمه تعالی
هییت شعبه در تاریخ بالا تشکیل گردید پس ازقرائت گزارش آقای ... عضو ممیز و اوراق پرونده و لوایح طرفین و دادنامه شماره 496 - 15/9/72 تجدیدنظرخواسته مشاوره نموده چنین رای می دهد :
مستند دادگاه در دادنامه تجدیدنظرخواسته و صدور حکم ببطلان دعوی خواهان ، تلقی عبارت مندرج در ذیل قرارداد مورخ 7/8/69 به عنوان خیار شرط و عدم قید مدت برای آن و مالا" ماده 401 قانون مدنی می باشد و حال آنکه با توجه به تعیین مدت جهت پرداخت ثمن به کیفیت مندرج در قرارداد مذکور که نهایتا" 30/3/70 قید و بلافاصله اضافه گردیده است که :
( چه خریدار و چه فروشنده هرکدام پشیمان شویم مبلغ چهار هزار تومان بطرف دادنی باشیم ... ) و سیاق قرارداد مدت مذکور ( از7/8/69 تاریخ انعقاد قرارداد تا30/3/70 ) مدت خیار شرط بوده از مصادیق ماده 401 قانون مدنی نمی باشد بنابراین دادنامه تجدیدنظرخواسته واجد ایراد قضائی تشخیص و با نقض آن پرونده جهت رسیدگی مجدد مستندا" به بند د ماه 6 قانون تجدیدنظرآراء دادگاهها به شعبه دیگر دادگاه حقوقی شهرستان قروه در صورت نبودن شعبه دیگر در آن شهرستان به دادگاه حقوقی یک شهرستان سنندج ارجاع می گردد .

مرجع :
کتاب قانون مدنی در آراء دیوان عالی کشور- خیارات واحکام راجع به آن - به اهتمام یداله بازگیر - انتشارات فردوسی - چاپ اول 1379 - چاپ دریا

نوع :
آراء و نظریات
شماره انتشار :
706
تاریخ تصویب :
1373/12/13
تاریخ ابلاغ :
دستگاه اجرایی :
موضوع :