جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09113740313 در تماس باشید.


.
تایخ رسیدگی : 10/12/71
شماره دادنامه : 817/3
مرجع رسدیگی : شعبه سوم دیوانعالی کشور

خلاصه جریان پرونده :
در تاریخ 11/1/71 آقای (ص ) دادخواستی بطرفیت آقای (م ) بخواسته صدور حکم بر فسخ معامله وابطال قولنامه عادی مورخ 21/12/69 به استناد خیار غبن وخیار شرط فسخ بشرح متن دادخواست بارزش هفت میلیون رایل وبا استناد به مواد399و401و414و420 قانون مدنی به دادگاه حقوقی یک فریدن تسلیم و با ارائه فتوکپی مصدق سندعادی مورخ 21/12/69 در توضیح دعوی بخلاصه اعلام داشته طبق قولنامه ساختمانی را واقع در روستای چقا از خوانده بمبلغ هفتصد هزار تومان خریداری کردم حال متوجه شدم واطلاع حاصل نمودم در معامله دچار غبن فاحش شده ام که قابل صرفنظر کردن نیست در ذیل قولنامه شرط فسخ در ازاء پرداخت مبلغ دو میلیون ریال قید گردیده لکن با مراجعات و تذکرات مکرر بخوانده حاضر بفسخ معامله و استرداد ثمن باینجانب نیست تقاضادارم دادگاه باجلب نظر کارشناس رسمی دادگستری و با استاد بخیار غبن در مرحله اول و بااستفاده از خیار فسخ در مرحله دوم حکم بابطال قولنامه عادی و فسخ معامله صادر نماید خاطر نشان می شود ثمن معامله طی یک فقره سفته بسررسید10/1/71 پرداخت شده ومبلغ سیصد هزار تومناز ثمن نقدا" تادیه گردیده 0 دادخواست تحت کلاسه 71/9 در دادگاه مورد رسیدگی قرار گرفته با تعیین وقت وابلاغ دعوی بخوانده طرفین جهت رسیدگی دعوت شده اند خواهان لایحه داده که بشماره 180-11/5/71 ثبت شده ودرجلسه 11/5/71 دادگاه که طرفین حاضر بوده اند خوانده دعوی اظهرا داشته تمام زندگیم را فرخته ام و 405 هزار تومان بدهکارم و حاضربفسخ قرارداد نیستم 400 اصله درخت مرا خشکانده ومدت زیادی از معامله گذشته ادعای خواهان را قبول ندارم دادگاه با استماع اظهارات طرفین و کسب نظر مشاور در تاریخ 13/5/71 خلاصتا" چنین اظهرا نظر کرده است (نظر باینکه خواهان جهت فسخ معامله استناد بخیار شرط نموده وبا بررسی مبایعه نامه عادی مورخ 21/12/69 منعقده بین اصحاب دعوی خیار شرط فسخ تحت عنوان پشیمانکرد عنون شده که هر کدام پشیمان شوند مبلغ دویست هزار توان بعنوان خسارت بطرف مقابل بدهکار باشد ولی مدتی برای خیار مذکور معین نشده لذا و با توجه بماده 401 قانون مدنی بعلت بطلان شرط وبیع دعوی خواهان محمول بر صحت تلقی ومعتقد به ابطال بیع ومبایعه نامه عادی مورخ 21/12/69 می باشد) با ابلاغ رونوشت نظریه دادگاه خواهان بشرح لایحه تقدیمی ثبت شده بشماره 271-6/7/71 نسبت بنظریه دادگاه اعتراض و ابطال آنرا تقاضا کرده و حسب تصمیم 25/7/71 دادگاه پرونده بدیوانعالی کشور ارسال بکلاسه 2/6670 ثبت و باین شعبه ارجاع شده است.
هیئت شعبه در تاریخ بالاتشکیل گردید پس ازقرائت گزارش آقای ... عضو ممیز واوراق پروندهمشاوره نموده چنین اظهار نظر می نمایند:
با توجه به محتویات پرونده و قرارداد عادی 21/12/69 و اینکه برای خیار شرط تعینی مدت نشده ودرچنین صورتی وفق ماده 401 قانون مدنی هم شرط خیار وهم بیع باطل است لذا نظریه مورخ 13/5/1371 دادگاه حقوقی یک فریدن در پرونده شماره 71/9 مبنی بر اعلام بطلان معامله موضوع سند عادی 21/12/69 نتیجتا" صحیح و بلااشکال تشخیص و تائید می شود و در اجرای ماده 14 قانون تشکیل دادگاههای حقوقی یک ودو پرونده بمنظور انشاء حکم بدادگاه مرقوم ارسال می گردد.

مرجع :
کتاب قانون مدنی در آراء دیوان عالی کشور- خیارات واحکام راجع به آن - به اهتمام یداله بازگیر - انتشارات فردوسی - چاپ اول 1379 - چاپ دریا

نوع :
آراء و نظریات
شماره انتشار :
817
تاریخ تصویب :
1371/12/10
تاریخ ابلاغ :
دستگاه اجرایی :
موضوع :