جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09131024626 در تماس باشید.


تاریخ رسیدگی : 18/2/72
شماره رای : 88/21
مرجع رسیدگی : شعبه 21دیوانعالی کشور

خلاصه جریان پرونده :
با توجه بخلاصه پرونده منعکس در دادنامه شماره 890/21-2/11/70 این شعبه واعاده پرونده جهت اتخاذ تصمیم قانونی بدادگاه ،دادگاه مرجع رسیدگی در جلسه مورخ 23/4/71 از طرفین دعوت و آقای (الف ) با استخضار از دادنامه دیوانعالی کشور در مقام توضیح اظهار می دارد: (اینجانب باتفاق آقای (ب ) (خواهان ) بالمناصفه ششدانگ پلاک مورد بحث را خریداری کردیم و سه دانگ از آن رسما" بمالکیت اینجانب انتقال یافته امضاء دادخواست توسط اینجانب صرفا" در مقام تائید حقانیت آقای (ب ) بوده و دعوی خود را نسبت به سه دانگ بشرح مذکور مسترد می دارم 0(وکیل خواهنها نیز در مقام توضیح همین مطالب را تائید واضافه می نمایدکه : (با توجه به اینکه فروشنده متوالیا" وجوهی از بابت ثمن معامله دریافت نموده درخواست رسیدگی و صدور حکم نسبت بالزام خوانده به تنظیم نسد انتقال رسمی بنام آقای (ب ) دارد.)
دادگاه پساز بررسی پرونده واستماع اظهارات حاضرین در جلسه و ملاحظه اظهارنظر مشاور دادگاه ختم رسیدگی را اعلام و باین شرح به صدور رای مبادرت می نماید:
(اولا" در خصوص دعوی آقای (الف ) باعنایت باینکه بموجب قولنامه استنادی خواهانها با مناصفه خریدار ششدانگ ملک موردادعامی باشند و باعنایت بدلالت متون انتقالات فتوکپی سندمالکیت مضبوط درپرونده واظهارت اصحاب دعوی در جلسه دادرسی سهمی بانو(ج ) که سه دانگ مشاع از ششدانگ ملک می باشد و در حدود استحقاق و حصه خریداری آقای (الف ) بوده و در تاریخ 12/5/69 به شخص مشارالیه انتقال رسمی یافته لذا سهمی آقای (الف ) از ملک مذکور بموجب سندرسمی درمالکیت وی قرار گرفته و از اینجهت دعوی نامبرده سالبه بانتفقاء موضوع بوده ونبت به سه دانگ دیگر مورد دعوی از حصه خوانده آقای (الف ) در جلسه مورخه 23/4/71 صریحا" اعلام نموده است که صرفا" برای حمایت خواهان ردیف اول دادخواست را امضاء نموده و دعوی رامسترد نموده قرار در دعوی مشارالیه صادر واعلام می گردد.)
ثانیا" در خصوص دعوای آقای (ب ) به طرفیت آقای (د) بخواسته الزام خوانده به تنظیم سند رسمی انتقال نسبت به سه دانگ پلاک 333/3104 اصلی واقع در بخش 11 تهران با توجه باینکه صحت صدور مبایعه نامه مورد تائید خواند هو وکیل وی قرار گرفته و مبایعه نامه حکایت از وقوع عقد بیع بین آ;ان نسبت به سه دانگ از رقبه مورددعوی می نماید و با توجه باینکه بشرح مبایعه نامه پرداخت ثمن در ستون قیمت موجل بوده و طبق اظهارنامه صریح خوانده در جلسه دادرسی نامبرده علاوه از مبلغی که بعنوان بیعانه دریافت نموده در تاریخ موخر بر مواعد معینه تا مبلغ 487 ... 0 تومان از مجموع ثمن سهمی خوددریافت داشته است لذا استناد وکیل خوانده بماده 402 قانو مدنی محمل قانون نداشته و مورد از مشول ماده قانون خارج و در محدوده ماده 403 قانون مذکور بوده وخیار ادعائی ویکل خوانده بر فرض وجود ساقط گردیده ا ست و با توجه بمجموع محتویات پرونده حقانیت خواهان ردیف اول بنظر دادگاه محرز ومسلم بوده و مدافعات وکیل خوانده خدشه بر صحت دعوی وارد نمی سازد حکم بر محکومیت خوانده به تنظیم سند رسمی انتقال سه دانگ از ششدانگ پلاک ثبتی 333/3104اصلی واقع در بخش یازده تهران ودو رشته تلفن بشماره های ... و ... و بنام آقای (ب ) شرایط مندرج در مبایعه نامه مستند دعوی در قبال پرداخت بقیه ثمن معامله صادر و اعلام می دارد. (دادنامه در تاریخ 7/7/71 بخوانده ابلاغ و مشارالیه در11/7/71 دادخواست تجدیدنظر تقدیم و پرونده بدیوانعالی کشور ارسال و باین شعبه ارجاع وتبادل لوایح توسط دفتر شعبه انجام می شود لوایح طرفین بهنگام شورقرائت خواهد شد.
بسمه تعالی
هیئت شعبه در تاریخ بالا تشکیل گردید پس از قرائت گزارش آقای دکتر ... عضو ممی زواوراق پرونده و لوایح طرفین و دادنامه شماره 160-23/4/71 تحدیدنظرخواسته مشاوره نموده چنین رای می دهد:
دادنامه تجدیدنظرخواسته در مورد محکومیت خوانده به تنظیم سند رسمی انتقال نسبت به سه دانگ مشاع از ششدانگ پلاک ثبتی 333/3104 واقع در بخش 11 تهران بنام آقای (ب ) با توجه به مستندات ومبانی مذکور در آن و عدم ایراد و اعتراض موثری از ناحیه خوانده (تجدید نظرخواه ) و عدم اشکالی از لحاظ رعایت اصول ومقررات دادرسی ابرام می شود لیکن در خصوص دو رشته تلفن بشماره های ... و ... که دادگاه حکم بمحکومیت تجدیدنظرخواه بانتقال رسمی هر دو رشته تلفن به آقای (ب ) که یکی از خواهانها بوده صادر نموده نظر باینکه حسب مفاد قرارداد مستند دعوی اولا" خریداران دو نفر (آقای ب والف ) بوده و مورد معامله تمامی و همگی عرصه واعیان سه دستگاه آپارتمان در یک قطع هزمین و دو رشته تلفن بوده بنابراین حکم به انتقال هر دو رشته تلفن بنام (ه) از خواهانها بدودن اخذ توضیح در این خصوص از مشارالهیا صحیح بنظر نمی رسد.
ثانیا" در قرارداد مذکور قید گردید(تلفن شماره ... بنام خانم (ج ) است و شماره ... مشترک ) بنابراین محکومیت خوانده (آقای د) به انتقال تلفن اولی که ماکل و صاحب امتیازآن حسب مندرجات قرارداد خانم (ج ) بوده و طرف دعوی واقع نشده صحیح نبوده است.
ثالثا" تجدیدنظرخواهی در لایحه اعتراضیه اعلام نموده است که : (تلفن اولی متعلق به خانم (ج ) بوده که نسبت به مشارالهیا حکمی صادر نشده ودیگری متعلق به (و) (که ظاهرا" فوت شده ) می باشد)که با این کیفیت اقتضاء داشت دادگاه بدوا" در مورد صاحب امتیازو مالک تلفن های مذکور از اداره مخابرات استعلام واز خواهان در خصوص توافق آنان درباره تلفنهای مذکور در قرارداد توضیح اخذ و سپس با توجه باینکه خوانده دعوی در دادخواست منحصرا" آقای (د) بوده وخام (ج ) طرف دعوی واقع نشده نسبت به موضوع رسیدگی و اتخاذتصمیم نماید لذا دادنامه تجدیدنظرخواسته بجهات مذکور واجدایراد قضائی تشخیص و در این قسمت نقض و رسیدگی بپرونده به شعبه دیگر دادگاه حقوقی یک تهران ارجاع می گردد.

مرجع :
کتاب قانون مدنی در آراء دیوان عالی کشور- خیارات واحکام راجع به آن - به اهتمام یداله بازگیر - انتشارات فردوسی - چاپ اول 1379 - چاپ دریا

نوع :
آراء و نظریات
شماره انتشار :
88
تاریخ تصویب :
1372/02/18
تاریخ ابلاغ :
دستگاه اجرایی :
موضوع :