جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09124321990 در تماس باشید.


.
تاریخ رسیدگی : 19/8/75
شماره دادنامه : 1139و1140-19/8/75
مرجع رسیدگی : شعبه 204 دادگاه عمومی ایران

رای دادگاه
خواسته آقای (الف ) بوکالت خانم ب (خواهان اصلی ) حسب دادخواست ولوایح تقدیمی اعلام فسخ قراردادتنظیمی فمیابین موکله وی و آقای (ج ) مبنی بر فروش ششدانگ یکدستگاه آپارتمان شماره 17 و پارکینگ شماره 18 پلاکهای 6151و6152 فرعی از3467 اصلی بخش 11 تهران با آب و برق و گاز وتلفن ... بعلت تاخیر پرداخت ثمن و باستناد مواد404 و 395 قانون مدنی ومطالبه اجرت المثل بمیزان ماهیانه پانصد هزار ریال از تاریخ تقدیم دادخواست ببعد بعلاوه هزینه دادرسی است و خواسته متقابل آقای (د) بوکالت آقای (ج ) بطرفیت فروشنده ،صدور حکم ببطلان دعوی اصل یوالزام بانوی مزبور بر انجام تشریفات تنظیم سند رسمی ، مورد معامله در قبال بقیه ثمن با کسرواحتساب مبالغی ثمن و هزینه های ساختمان پرداخت شده وخسارات قانونی است در خصوص دعوی اصلی نظر باینکه اولا" طبق ماده 402قانون مدنی خیار تاخیرثمن ناظر موردی است که برای تادیه ثمن یا تسلیم مبیع متبایعین اصلی معین نشده و سه روز از تاریخ بیع بگذرد و در این مدت نه بایع مبیع را تسلمی مشتری نماید و نه مشتری تمام ثمن را به بایع بدهد و طبق ماده 404 قانون مزبور هرگاه بایع در ظرف سه روز از تاریخ بیع مبیع را تسلیم مشتری کند.00 دیگر برای بایع اختیار فسخ نخواهد بود.00 و حسب ماده 368 تسلیم وقتی حاصل می شود که مبیع تحت اختیار مشتری گذاشته شده باشد و بموجب ماده 373 همان قانون ) اگربیع قبلا" در تصرف مشتری بوده باشد محتاج به قبض جدید نیست و همچنین است در ثمن 0 در این مورد حسب محتویات پرونده ها منجمله نامه مورخ 28/7/1364 خواهانم وردمعامله از سالها قبل براساس موافقت مالک ونمانیه وی در اختیار وتصرف خوانده بوده و می باشد کمااینکه خواهان در مقام مطالبه اجرت المثل نیز برآمده لذا به تصریح ماده 404 دیگر اختیار فسخی باقی نخواهد بود. ثانیا" بموجب ماده 403 قانون یاد شده اگر بایع بنحوی از انحاء مطالبه ثمن نماید یا به قرائن معلوم گردد که مقصود الزام بیع بوده است خیار او ساقط خواهد شد و بایع بموجب اظهرانامه شماره 778-25/3/72 خریدار رابرای پرداخت بقیه ثمن وتنظیم سند بدفترخانه دعوت کرده است لذا درچنین حالتی با استفاده از ذیل ماده 395 صرفا" می تواند اجبار مشتری رابه تادیه ثمن بخواهد ثالثا" درقرارداد مستندی دعوی نیزمواردفسخ پیش بینی

نوع :
آراء و نظریات
شماره انتشار :
1140
تاریخ تصویب :
1375/08/19
تاریخ ابلاغ :
دستگاه اجرایی :
موضوع :