جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09121394850 در تماس باشید.


تاریخ رسیدگی : 17/3/72
شماره دادنامه : 166/72/19
مرجع رسیدگی : شعبه 19دیوانعالی کشور

خلاصه جریان پرونده :
خانم (الف ) علیه آقای (ب ) بخواسته مبلغ 3761 ... ریال بابت اضافه دریافتی به اسناد بفتوکپی مصدق قولنامه مورخ 26/1/60اظهار نام شماره 4136 دادخواست تقدمی کرده وتوضیح داده خوانده یکباب آپارتمان واقع در خیابان بزرگمهر را بمن فروخته نو با توجه به متراژ آپارتمان و قولنامه اضفاه بهای مقرر دریافت داشته حاضربه استرداد اضافه وجه مذکور نیست تقاضای صدور حکم بمحکومیت وی با خسارات دارم شعبه دوم بموضوع رسیدگی کرده در جلسه خواهان توضیح داده طبق قولنامه خوانده یکدستگاه آپارتمان طبقه دوم بمساحت تقریبی 300 متر باینجانب فروخته در ذیل قولنامه قید شده مورد معامله براساس 200 مترمربع بناء محاسبه شده چنانچه مقدار متراژ کمتر باشدمحاسبه خواهد شد و در سند رسمی که بانتقال داده مساحت 31/326 مترمربع می باشد قیمت کل هر متراژ تقسیم می شود از قرار متری 13137 تومان مجموع آن خواسته است دادگاه کارشناس انتخاب کرده وکارشناس نظریه داده سپس نظریه تکمیلی تقدیم کرده پس از کسب نظر مشاور دادگاهمبادرت بصدرو رای بدین خلاصه کرده است (قطع نظر باینکه ادعای خواهان بفرض صحت تخلف از وصف است که باواجازه فسخ می دهد و طبق نظر کارشناس متراژ موجود کمتر از متراژ تعیین شده نیست بکله طبق نریه اخیر بشماره 70/148 متراژ بیش از262 متر مربع می باشد علیهذاحکم برد دعوی صادر می شود)نسبت بدادنامه تجدید نظر خواهی شده درین رابطه پرونده بشعبه 19 دیوان کشورواصل گردیده که خلاصتا" چنین نظر داده است (اعتراض وکیل تجدیدنظرخواه وارد و دادنامه مخدوش است زیرا اولا" استدلال دادگاه مبنی بر اینکه برفرض صحت ادعا عمل تخلف از صوف است وحق فخس معامله محفوظ است نادرست است چه طبق ماده 410 قانون مدنی خیار رویت وتخلف وصف ناظربموردی است که مکان را ندیده آنرا فقط بوصف بخرد بعد از دیدن معلوم شد آن مال دارای اوصافیکه ذکر شده نیست چنین خیار و ارتباطی با دعوی مطروحه ندارد اگر منظور دادگاه از تخلف وصف موضوع ماده 355 قانون مدنی می باشد درین ماده هم فورش ملک بشرط داشتن مساحت معین ضابطه تحقق خیار است که در معامله وقاع شده بین اصحاب دعوی مساخت معین شرط نشده است ماده 355 هم صادق نیست ثانیا" طبق قولنامه عادی 25/1/67 که اصالت آن مورد تائید طرفین است قیمت آپارتمان مبلع سه میلیون و سیصد و پنجاه هزار تومان معین و در ذیل قولنامه هم تصریح گردیده مبغل موردمعامله براساس 255مترمربع بنای مفید محاسبه که بعد از متر کردن چننچه کمتر یا بیشتر باشد محاسبه خواهد شد لکین در برگ پایان کار و نسد رسمی انتقال شماره 27894-67 و سند مالکیت اعاینی آپارتمان بنام خریدار مساحت آپارتمان 36/226 مترمربع معین گردیده و نظر تکمیلی کارشناس مبنی بر اینکه در اسناد مربوط بمساحت های مفید در اسناد ثبت و سند مالکیت قید می گردید مساحت خالص بدون کنسولهائی که پارکینگ وغیره می باشد تاثیری در دعوی مطروحه ندارد زیرا در قولنامه مستند دعوی تصریح گردیده مبلغ موردمعامله براساس 255 مترمربع بنای مفید محاسبه شده منظور از بنای مفید همان قسمتهایی از آپارتمان است که در قانون تملک آپارتمان ها وآئین نامه اجرائی آن بنای اختصاصی ذکر شده و در ماده یک قانون تملک آپارتمانها آمده است مالکیت آپارتمان شامل دو قسمت است مالکیت قسمتهای اختصاصی ومالکیت قسمتهای مشترک در ماده 1 آئین نامه اجرائی هم تصریح شده قسمتهائی از بنای اختصاصی تلقی می شود که عرفا" برای استفاد انحصاری شریک ملک معین یا قایم مقام او تخصیص یافته است اما اینکه در صفحه سه سندمالکیت پس از تعیین مساحت آپارتمان اضافه شده با حق استفاده از مقررات قانون تملک آپارتمانی حق استفاده از حیاط مشاعی و موتورخانه نداشته است بنابمراتب دادگاه در حکم صادره مخالف ماده 375 قانون آئین دادرسی مدنی وماده 22قانون ثبت صاد یافته باستناد بندب ماده 6قانون تعیین موارد تحدیدنظر نقص می شود پس ازاعاده پرونده بدستور دادگاه پرونده 71/207 شعبه سوم مطالبه شده سپس با این پروند تواما" مورد رسیدگی واقع شده است دادگاه پس از استماع اظهارات طرفین وکسب نظر مشاور مبادرت بصدرو رای بدین خلاصه کرده است (درخصوص دعاوی مطروحه که توام شده است با توجه بمجموع محتویات پرونده ومنضمات دادخواست از سوی بانو(الف )چون درقولنامه 27/1/67 مقررگردیده مبلغ مورد معامله بر اساس 255مترمربع بناء مفید محاسبه شود که بعد چنانچه کمتر یا بیشتر شد محاسبه خواهد شد با عنایت باینکه مساحت آپارتمان مورد دعوی حسب مندرجات صفحه سند مالکیت شماره 134514-296 متراژ31/226 مترمربع قید گردیده درگواهی پایان کار هم بهمین میزان ذکر شده دادخواهی ثابت تشخیص مستندا" بماده 10 قانون مدنی وماده 375 قانون آئین دادرسی مدنی و ماده 73 قانون ثبت خوانده دعوی اولی را پرداخت 3769 ... ریال از بابت اضافه دریافتی مساحت 69/28 مترمربع از قرار هر متر131137ریال در حق بانوی نامبرده محکوم می نماید در مورد دعوی فروشنده علیه خریدار با عنایت باستدلال فوق و صدور حکم بسود خریدار حکم بیحقی صادر می نماید) نسبت بدادنامه مذکور تجدیدنظرخاهی شده درین رابطه مجددا" پرونده بشعبه 19دیوان کشور واصل گردیده است. هیئت شعبه در تاریخ بالا تشکیل گرددی پس از قرائت گزارش عضو ممیزواوراق پرونده و دادنامه شماره 618-617- 26-71 تجدیدنظرخواسته مشاوره نموده چنین رای می دهد.

بسمه تعالی
اعتراضات تجدیدنظرخواه بر دادنامه تجدیدنظرخواسته با ملاحظه اساس تشخیص واستنباط دادگاه بنحوی نیست که بارکان آن خللی وارد ازرد چون اعتراضات مذکور با هیچیک از شوق ماده 6 قانون تعیین موارد تجدیدنظر احکام دادگاهها انطابق ندارد لذا دادنامه تجدید نظر خاسته بشماره 618-617-36-31 تائید وابرام می گردد.

مرجع :
کتاب قانون مدنی در آراء دیوان عالی کشور- خیارات واحکام راجع به آن - به اهتمام یداله بازگیر - انتشارات فردوسی - چاپ اول 1379 - چاپ دریا

نوع :
آراء و نظریات
شماره انتشار :
166
تاریخ تصویب :
1372/03/17
تاریخ ابلاغ :
دستگاه اجرایی :
موضوع :