جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09122595695 در تماس باشید.

.
تاریخ رسیدگی : 6/7/70
شماره دادنامه : 451/22
مرجع رسیدگی : شعبه 22 دیوانعالی کشور

خلاصه جریان پروند:
معترض علیه دادخواستی در تاریخ 21/4/68 مستندا" به فتوکپی اسناد رسمی شماره 149482-17/2/67و149681-17/2/67و24245و922981در تعهدنامه 17/2/67 واظهارنامه 207/6-12/3/68 ارسالی بخوانده به طرفیت معرتض بخواسته خلع ید از ششدانگ عهرصه واعیان قطعات اول و دوم مجزا شده از پلاک 192 فرعی واقع در شهر رودسر باملحقات عرفیه مقوم به مبلغ دو میلوین و دویست هزار ریال وهمچنین پرداخت مبلغ ... /240 ریال بابت اجرت المثل تا زمان صدور حکم و اجرای آن جمعا" ... /244 ریال به دادگاه تسلیم نموده واظهار داشته رقبات مزبورو همچنین حق الاشتراک وامیتاز یکدستگاه کنتور برق خانگی را خوانده به وی فروخته و قرار بر این بوده که خوانده پس از دریافت تمام ثمن معامله بوسیله آخرین چک تحویلی به وی درتاریخ 25/12/67نسبت به تخلیه و تحویل ملک مورد خریداری اقدام نماید ولی با وجود اظهرانامه هماقدام بتعهد خود ننمودهو به قصداخاذی حق اینجانب را انکار می کنداز اریخ مزبور بقرار ماهی شصت هزارریال احرت المثل در ذمه ا وست و گرچه با وجود اسناد رسمی و اسناد مالکیت نیازی بدلیل دیگر نیست وموضوع خواسته مشخص است چنانچه دادگاه محترم ضروری بدانند جلب نظر کارشناس ومعاینه محل و ملاحظه سوابق ثبتی مورد درخواست است دادگاه با تعیین وقت بدعوی مزبور رسیدگی نموده خوانده طی لایحه وارده بشماره 1057-7/12/68 اعلام داشته خواهان که مرا متهم به باج خواهی نمودهمستوجب عقاب الهی است اما راجع به ماهیت دعوی عرض می شود چون فرزندم آقای (م ) در جبهه جنگ مفقودشده لذا تعادل روحیم بهم خورده از قیمت ملک بی اطلاع بودم و سند را نخوانده المضاء کرده ام وخاهان بهاء مورد معامله رانداده و چک را تحویل نگرفته و دویست هزار تومان هم بحسابش واریز ومستردشده و در این معامله مغبون شده ام طبق مسایل فقهی محق هستم واستدعای بذل توجه می نمایم لایحه دیگری هم از بانو فرخ بعنوان همسرخوانده و آقای (ج ) بعنوان فرزند خانده بتاریخ 30/11/68 رسیده و اعلام داشته اند خوانده وضعیت رقبت باری دارد وحق فروش مایملک خانواده خود را نداشته است از خواهان لوایح دیگری هم رسیده ومفاددادخواست راتکرار کرده واعلام داشته جای دیگر مستاجرم و تقاضای رسیدگی در وقت نزدیکتر می نمایم دادگاه در پایان جلسه رسیدگی 2/12/68 قرار تحقیق ومعاینه محل وارجاع امر بکارشناس صادر نموده و کارشناس هم انتخاب کرده و در تاریخ 11/4/69 قرارمعاینه محل باحضورحاضرین (تهران خیابان دکتر شریعتی کوچه مهدی بازرگان ) اجرا شده بااجازه آقای (ح ) فرزند خوانده محل بازدید گردیده و توضیحات نماینده ثبت بپرونده منعکس شده وکارشناس یک هفته مهلت خواسته نظریه خود را اعلام نماید. اینجانب دریافت کرده ،ام یا خیر واینجانب برای فسخ معامله بموجب چک 070403-24/2/68، 2میلیون ریال بحساب خواهان به وی مسترد داشته ام فتوکپی حواله مزبور پیوست است به ادعای غبن اینجانب میبایستی طبق مواد416و417 قانون مدنی رسیدگی می شددراین مورد رسیدگی نشده و رد دعوی خواهان ورد استدعاست لایحه مزبور معترض که به شماره 1321/6-12/2/70 وارد و ثبت گردیده هنگام ط-رح پرونده قرائت خواهد شد.
هییت شعبه در تاریخ بالا تشکیل گردید پس ازقرائت گزارش آقای ... عضو ممیز مشاوره نموده چنین نظر می دهد:

بسمه تعالی
نظریه : اعتراضات معترض با توجه بمندرجات سند رسمی شماره 149682-17/2/67 علی الخصوص اسقاط کافه خیارات که مشتمل بر خیار غبن و خیار ناشی از عدم تادیه ثمن ویا قسمتی از آن در موعدمقرر نیز می باشد وارد وموثر نیست ونظریه صادره در مجمع خالی ازاشکال است فلذا تائید می شود.

مرجع :
کتاب قانون مدنی در آراء دیوان عالی کشور- خیارات واحکام راجع به آن - به اهتمام یداله بازگیر - انتشارات فردوسی - چاپ اول 1379 - چاپ دریا

نوع :
آراء و نظریات
شماره انتشار :
451
تاریخ تصویب :
1370/07/06
تاریخ ابلاغ :
دستگاه اجرایی :
موضوع :