جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09125147095 در تماس باشید.


تاریخ رسیدگی : 15/8/69
شماره دادنامه : 598/22
مرجع رسیدگی : شعبه 22 دیوانعالی شکور

خلاصه جریان پرونده :

آقای وکیل معترض دادخواستی در تاریخ 20/12/66 بطرفیت معترض علیه بخواسته صدور حکم مبنی بر الزام خوانده به حضوردردفترخانه وتنظیم سندرسمی انتقال پلاک 591/84 (یکباب خانه مسکونی ) باپرداخت مبلغ هفده میلیون ریال بابت ثمن آن (مقوم به 17میلیون ریال ) و خسارات قانونی بدادگاه تسلیم نموده و اعلام کرده خوانده درتاریخ 6/2/64 یکاب خانه مزبور را بشرح سند مالکیت و مبایعه نامه عادی تقدیمی را از پدر وبرادر موکل اینجانب که با مبایعه نامه عادی از آقای (ب ) خریداری کرده بودند خریداری نموده و با پرداخت مبلغ ... /700/15ریال از ثمن معامله که کلا"227 ... 0 تومان بوده خانه مذکور را تصرف می نماید ولی از آنجائی که پس از اخذ پایان کار توسط مالک اولیه خوانده فعلی حاضر به تنظیم سند رسمی انتقال نمی گردد خریداران اولهی یعنی پدر و برادر موکلیه (بدلیل آماده نبوده مجوز خریدمسکن ) ملک فوق را بنام موکله خانم (ع ) سند رسمی تنظیم می نمایند لذا از آنجائی که خوانده با توجه به مبایعه نامه حاضر ملک فوق را خریده و در تصرف خود دارد باتقدیم این دادخواست ضمن اعلام تنفیذ معاله پدر وبرادر موکله خود یعنی (غ ) و(الف ) طی مبایته نامه 6/2/64 به خانم (ف ) (خوانده اصلی ) تقاضای رسیدگی و صدور حکم بر الزام خواندهبه تنظیم سند انتقال رسمی پلاک فوق با پرداخت بملغ مزبور الباقی ثمن و خسارات قانونی دارم دادگاه با تعیین وقت بدعوی مطورحه رسدیگی نمودهو در جلسه مورخه 19/9/67 (خوانده حاضر نبوده ) وکیل خواهان و همچنین پدر خواهان بنام (غ ) در جلسه حاضر شده و نامبرده مفاد دادخواست را تائیدکرده وکیل خواهان طی توضیحاتی تقاضای صدور حکم نموده و دادگاه برای ملاحظه اصول قولنامه ها جلسه دیگری تعیین نموده پرونده حاکی است آقای (ض ) وکیل خواهان فتوکپی شش برگ مدارک پدر وبرادر موکله خود دال بر خرید اولهی مورد دعوی از مالک اصلی یعنی (ب ) که عبارتست ازفتوکپی ظهر و همچنین روزی جواز ساختمان و قراردادنامبردگان یا شرکت ایران فولاکو جهت احداث سقف مورد دعوی وخریدلوازم شوفاژوتاسیسات (حس اعلام وکیل نامبرده ) به پیوست لاحیه که بشماره 2353-2/12/67 وارد و ثبت گردیده تقدیم داشته و در جلسه مقرر هم وکیل خواهان توضیحاتی مبنی بر خرید ششدانگ ملک نیمه ساز از (ب ) خریده و بشرح مندرجات دادخواست می باشد تقاضای رسیدگی کرده پدر ومادرخواهان نیز بدادگاه معرفی شده و دادگاه بشرح صورتجلسه مورخه 3/13/57 قرار معاینه محل و تحقیقات از خوانده و متصرف فعلی صادر نموده که با انجام آن معلوم نماید که ملک در تصرف خوانده و شوهرش است یا نه وسئزالاتی از خوانده تحت 4 فراز بعمل آیداجرای قرارمعاینه محل در تاریخ 28/3/69 بعمل آمده و آقای (ن ) بعنوان شوهر خوانده توضیحاتی راجع به وضعیت ملکی رقبه مورد دعوی داده و علاوه کرده این منزل اکنون در یدوی (نادری ) و عیالش (ف ) می باشد دادگاه با استماع توضیحات وی و ویکل خواهان و استعلام از ثبت قلهک در مورد آخرین وضعی ثبتی پلاک 591/84 مورددعوی و وصول پاسخ که بشماره 1065-6/6/68 وارد و ثبت شده حاکی است آخرین خریدار ملک مزبور خانم (ع ) است سپس چون خوانده اعلام نموده حسب دادنامه شماره 1367 دار تاریخ 21/7/65 از شعبه 101 دادگاه مدنی خاص تهران به وقفیت دو دانگ ملک مزبور صادر شده دادگاه رونوشت حکم و جریان دعوی را از دادگاه موصوف استعلام کرده پس از وصول پاسخ وادامه رسیدگی و کسب نظر آقای شماور حاکی از رد دعوی خواهان مالا" دادگاه طبق نظریه مورخه 29/3/69 بخلاصه چنین نظر داده : در خصوص دعوی خانم (ع ) با وکالت آقاض ) بطرفیت خانم (ف ) مبنی بر الزام خوانده بحضور در دفترخانه وتنظیم سند رسمی انتقال و خرید پلاک 84/591 واقع درقاسم آباد بخش 11 ثبت تهران با پرداخت باقیمانده ثمن هفده میلیون ریال با توجه به مجموع اوراق پروند و در نظر گرفتن مداقعات بانوی خوانده بشرح مدافعات پیوست نظر به اینکه ازسوی وکیل خواهان دلیلی بر وجود رابطه حقوقی (انعقاد بیع بین فروشندگان قولنامه عادی مورخ 6/2/64و مالک اصلی پلاک مورد دعوی آقای (ب ) ارائه واقامه نشده و همچنین نظریه اینکه وکیل خواهان بر اثبات ادعای اقامه معامله فمیابین مالک اصلی ( ... ) و آقایان (غ ) و(الف ) فروشندگان قولنامه مدرکیه اقامه ننموده بنابراین وجود رابطه حقوقی بین پدرو برادر بانوی خواهان و خوانده دعوی قبل از تاریخ 6/2/64محرز نبوده تا آقایان (الف ) و(غ ) به استناد رباطه حقوقی بامالک اصلی بتوانند نسبت بهتنظیم قولنامه مدرکیه (6/2/64) قیام و اقدام نمایند و بدیهی است تنفیذ بعدی بانوی خواهان که در واقع بحسب مندرجات سند رسمی مالکیت در تاریخ 9/8/65 پلاک مورد دعوی در مالکیت وی استقرار یافته تاثیر در روابط قبل از مشارالهیا نخواهد داشت مضافا" اینکه اولا" شرایط نوشته مدرکیه مورخه 6/2/64 بین تنظیم کنندگان آن تحقق نیافته ثانیا" ملک مورددعوی درتاریخ موخر از طرف مالک اصلی به بانوی خواهان منتقل گردیده است ثالثا" بموجب مندرجات دادنامه شماره 21/7/65 صادره از شعبه 101محاکم مدنی خاص تهران که با استناد بدادنامه سابق الصدور شماره 1072-5/7/61 دو دانگ از ششدانگ کل پلاک مورد دعوی وقف اعلام گردیده بنابراین شرای طوارکان قولنامه مورخ 66/3/64 متزلزل و غیرقابل اجراءبوده با وصف مراتب مذکور دعوی خواهان به کیفیت مطروحه قابلیت استماع نداشت و نظر ببطلان آن صادر و اعلام می گردد. پس از ابلاغ نظریه مزبور دادگاه و اعتراض وکیل خواهان بنظریه موصوف پرونده بدیوان عالی کشور واصل و بشعبه 22 ارجاع شده خلاصه اعتراضات وکیل خواهان تکار رموضوع خریداری مبیع مزبور بوسیله (غ ) و(الف ) از مالک قبلی وانتقال مبیع در تاریخ 6/2/64 به خوانده وتصرف خوانده در مبیع بوده و عدم دسترسی به مبایعه نامه عادی فیمابین (م ) و(الف )با(ب ) خدشه به مبایعه نامه وارد نمی کند چه ماکل ملک در حال حاضر خانم (ع ) است و به (ب ) وکیل معترض درادامه شرح اعتراضیه خوداعلام کرده دادنامه 1367 مورخ 21/7/65 متجاوز از15 ماه بعد از وقوع بیع صادر و الزاما" نمی تواند در ا; موثر باشد و درپایان تقاضای نقض نظریه دادگاه را نموده 0
هیئت شعبه در تاریخ باال تشکیل است پس از قرائت گزارش عضو ممیز وبررسی اوراق پرونده مشاوره نموده چنین نظر می دهند:

بسمه تعالی
نظریه : از ناحیه معترض اعتنرا ضموجهی بعمل نیامده و علاوه بر استدلل دادگاه در زمیه بطلان دعوی خواهان اساسا" چون دربیعنامه مورخه 6/2/64 مستند خواهان قید گردیه ( ... چنانچه هر یک ازطرفین حاضر به انجام معامله نگردیدند متعهد گردیدند مبلغ 5 ... ... (مبلغ پنج میلیون ریا بدیگری پرداخت و معامله فسخ گردد) علیهذا درخواست الزام خوانده به تنظیم سند رسمی انتقال بیمورد می باشد علیهذا چون بر نظریه معرتض عنها نتیجتا" ایرد و اشکالی محلوظ نیست تائید می گردد.

مرجع :
کتاب قانون مدنی در آراء دیوان عالی کشور- خیارات واحکام راجع به آن - به اهتمام یداله بازگیر - انتشارات فردوسی - چاپ اول 1379 - چاپ دریا

نوع :
آراء و نظریات
شماره انتشار :
598
تاریخ تصویب :
1369/08/15
تاریخ ابلاغ :
دستگاه اجرایی :
موضوع :