جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09122278137 در تماس باشید.


تاریخ رسیدگی : 3/6/69
شماره دادنامه : 390
مرجع رسیدگی : شعبه 22 دیوانعالی کشور

خلاصه جریان پرونده :
در تاریخ 24/9/66 آقای ( ال بطرفیت شرکت تولید قطعات پیش ساخته انتیرکاست سابق بمدیریت آقای (س ) بخواسته رسیدگی و صدور حکم بر الزام خوانده به
1- تکمیل و تحویل خانه شماره 42 جزء پلاک 18 اصلی در شهر صنعتی البرز قزوین مقوم به 570000 ریال
2- تنظیم سندرسمی انتقال
3- دادن مبلغ 181700ریال بابت تاخیر تخلف از شرط مندرج در بند 2 معامله برای مدت 817 روز 4/10 /61 تا 21/9/66 و پرداخت مبلغ 10000 ریال بابت هر روز تاخیر در تحیلو تا زمان تحویل تقدیم دادگاه دو قزوین نموده که بشعبه چهارم ارجاع گردیده و خلاصتا" توضیح داده خوانده بموجب قرارداد مورخ 18/7/61 خانه شماره 42 جزء پلاک 18 اصلی بخش 5 اقبال تفکیکی شماره 92058 واقع در قسمت مسکونی شهر صنعتی البر قزوین را به بیع قطع بمبلغ 570000 تومان بمن و بعلت ناتمام بودن واحد مزبور متعهد شده ظرف دوماه ونیم ازتاریخ وقوع معامله آنرا از هر جهت تکمیل نموده و تحویل دهد ودریکی از دفاتر اسناد رسمی مبادرت به تنظیم وامضای سند رسمی انتقال می نماید مبلغ 470000 تومان بموجب دو فقره چک در وجه خوانده تادیه شده و قرار بوده بقیه ثمن هنگام تنظیم سند رسمی انتقال پرداخت گردد خوانده با وجود مراجعات مکرر از تکمیل وتحویل مبیع امتناع کرده ودر خاتمه صدور حکم بشرح خواسته را تقاضا کرده مستندات : 1- فوکپی قرارداد مورخ 18/7/61 ، 2- فتوکپی دادنامه تامین دلیل شماره 559-2/10/65 شعبه 3 حقوقی دو قزوین 3- فتوکپی اظهارنامه 0 4- فتوکپی نامه شماره 112-27/5/65 خوانده - نامه مورخ 18/6/65 اینجانب برای خوانده 6- فتوکپی قبوض رسید وجه بابت قسمتی از ثمن معامله 7- معاینه محل با جلب نظر کارشناس می باشد دادگاه با توجه بمیزان خواسته قرار عدم صلاحیت خودرابشایستگی دادگاه حقوقی یک قزوین صادر کرده 0 پس از ارسال پرونده بدادگاه حقوقی یک قزوین بشعبه سوم ارجاع گردیده شعبه مذکور با تعیین وقت و ابلاغ بطرفین خوانده ضمن لایحه تقدیمی خلاصتا" اظهار داشته عواملی چند موجب تاخیر عملیات ساختمان گردیده
الف - جو ناشی از انقلاب و دگرگونی های متعدد در ارگانهای تامین کننده مصالح و موارد مورد نیاز ساختمان
ب - اعلام وقفیت زمینهای شهر صنعتی البرز از سوی مراجع ذیربط
ج - انصراف شفاهی خواهان در انجام معامله
د- عدم مراجعه خواهان باین شرکت جهت تعیین تکلیف ساختمان بیش از 4 سال که در این خصوص نامه شماره 112-27/5/65 تقدیمی از سوی خواهان به ضمیمه دادخواست مثبت ادعا و دلل بر عدم مراجعه مشارالیه می باشد ... بنابراین با توجه بمارتب فوق که عملیات ساختمانی را موجب و دفع و رفع آنها از حیطه این شرکت خارج واین موضوع در دربند5قرارداد استنادی پیش بینی شده ومسئولیتی را متوجه این شرکت نمی سازد و در خاتمه رد دعوی خواهان را درخواست کرده است
دادگاه طبق صورتجلسه 24/12/66 پس از توضیحات خواهان اتخاذ تصمیم نموده که دفتر وضعیت ثبتی قطعه 42 از پلاک اصلی بخش 5 قزوین را از ثبت استناد نماید و دفتر نیز مراتب را استعلام نموده که پاسخ واصل گردیده و چون نامه ثبت حاکی است که ملک موقوفه می باشد و خوانده عدم اجرای تعهد خود را بلحاظ موقوفه بودن اراضی اعلام کرده جهت روشن شدن موضوع بدفتر دستور داده مراتب از اوقاف قزوین استعلام ودفتر نیز اقدام کرده جهت روشن شدن موضوع بدفتر دستور داده مراتب از اوقاف قزوین استعلام و دفتر نیز اقدام کرده و اداره اوقاف قزوین پاسخ داده که هیچگونه سوابق و یا پرونده در این اداره موجود نیست و مجددا" دستور دادگاه دفتر از اداره اوقاف اعلام نموده کلا" وقفیت چهار دانگ و نیم از ششدانگ پلاک مذکور بموفقیت خود باقی است و دادگاه طبق صورتجلسه مورخه 20/1/68 از جهت اینکه نواقص ساختمان موضوع معامله از چه قرار و هزنیه تکمیل آن چه مبلغ است قرار ارجاع امر بکارشناس صادر و اجراء نموده وکارشناس نظریه خود را تقدیم کرده وسرانجام دادگاه پس از کسب نظر آقای مشاور طبق نظریه مورخه 19/5/68 خلاصتا" چنین اظهارنظر کرده است ( خواهان بموجب قرارداد تکلیف خود را در مودر تادیه ثمن تا مبلغ چهار میلیون و هفتصد هزار ریال که مبلغ موردتوافق طرفین قبل از تنظیم سند رسمی بوده انجام داده است ومعاذیری که خواندهدر توجیه عدم انجام تعهد خود عنوان نموده از جمله (جو ناشی از انقلاب و دگرگونی های متعدد در ارگانهای تامین مصالح ... ) با توجه باینکه عقد قرارداد نیز پس از انقلاب در مهرماه سال 1361 ومسلما" با توجه بهمان جو واطلاع کامل بر چگونگی مشکلات تامین مصالح بوده است وارد نیست بوقفیت برگشتن 5/4 دانگ از اراضی شهر صنعتی البرز که عرصه خانه مورد معامله جزو آنست نیز مانع از تکمیل خانه وانتقال رسمی اعیان و5/1 دانگ عرصه که در مالکیت شهر صنعتی و شرکت خوانده باقی نمی باشد لذا نظر دادگاه قبول دعوی مطروحه به تکمیل مبیع توسط خوانده بر طبق نظر کارشناس وانتقال تمامی اعیان و5/1 دانگ عرصه بطور رسمی و پرداخت روزانه یکهزار ریال خسارت تاخیر انجام تعهد از تاریخ 4/10/61 تا زمان اجرای حکم توسط شرکت خوانده بخواهان و رد دعوی نسبت بانتقال 5/4 دانگ از عرصه می باشد که وقف شناخته شده است و در آن قسمت باید سند اجاره با اداره اوقاف تنظیم شود ... ) آقای (س ) بنظریه مذکور اعتراض کرده که مفاداعتراضیه وی خلاصتا" تکرار مطالبی است که قبلا" اعلام نموده است پس از ارسال پرونده بدیوان عالی کشور وارجاع آن باین شعبه اینک در وقت بالا هیئت شعبه تشکیل با بررسی محتویات پرونده ومشاوره بشرح زیر اظهارنظر می نماید.
نظریه
اعتراض معترض در مورد استفاده از بند 4 قرارداد تنظیمی موجه و موثر نمی باشد زیرا مستفاد از قرارداد مزبور آنستکه انجام موضوع معامله در مهلت مقرره صورت می گیرد بنابراین حق خودداری فروشنده از انجام موضوع تعهد در قرارداد نیز ناظر بهمین مهلت است و پس از انقضاء مهلت مزبور وعدم اعمال مفاد بند 4 قرارداد مدرکیه از ناحیه فروشنده در مهلت مقرر دیگر محلی برای استفاده از بند یاد شده باقی نمی ماند کمااینکه موافقت شفاهی خواهان با تاخیر انجام تعهد حسب ادعای خوانده تاثیر در حقوق خواهان طبق بند2 قراردادمزبور ندارد وخسارت تاخیر همچنان بقوت خود باقی است و خوانده مکلف به پرداخت خسارت در هر حال می باشد فلذا در مجموع نظریه صادره خالی از اشکال است وتائید می شود.

مرجع :
کتاب قانون مدنی در آراء دیوان عالی کشور- خیارات واحکام راجع به آن - به اهتمام یداله بازگیر - انتشارات فردوسی - چاپ اول 1379 - چاپ دریا

نوع :
آراء و نظریات
شماره انتشار :
390
تاریخ تصویب :
1369/06/03
تاریخ ابلاغ :
دستگاه اجرایی :
موضوع :