جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09129634649 در تماس باشید.


.
تاریخ رسیدگی : 26/1/70
شماره دادنامه : 36/22
مرجع رسیدگی : شعبه 22دیوانعالی کشور

خلاصه جریان پرونده :
در تاریخ 3/11/68 آقای (م ) بوکالت شرکت آپارتمان شاهگلی دادخواستی بخواسته صدور حکم بر تایید فسخ قرارداد خریدآپارتمان مورخ 8/4/55 بطرفیت خانم (س ) به پیوست مدارک لازم شعبه 35 دادگاه حقوقی 1 تهران تقدیم وخلاصتا" مدعی گردیده بموجب قرارداد مورخ 8/4/55 خوانه موصوف متقضای خرید یکدستکاه آپارتمان بمشخصات مندرج از آن بوده و چون پس از تکمیل آپارتمان شرکت موکل طی یک فقره نامه بشماره 3408/3-6173/30-1/3/61 از آن جهت تسویه حساب و تحویل آپارتمان دعوت بعمل ازرده و پس از انقضای مهلت مقرره وعدم مراجعه خوانده قرارداد را فسخ وآپارتمان را به دیگری واگذار نموده لذا رسدیگی وتایید فسخ قرارداد را ازجانب موکل با احتساب خسارات را استدعا و متذکر می گردد موکل آمادگی داردمبلغ دریافتی از خوانده را از بابت پیش پرداخت پس از کسر کسورات قراردادی از صندوق دادگستری واریز نماید ه پس از تعیین جلسه و دعوت خوانده وسیله آگهی در مطبوعات و دخالت خانم (ف ) بوکالت خواهان و ارسال و تقدیم فتوکپی مصدق به یک فقره سفته واخواست شده و اظهارنامه ابلاغ شدهاعلام داشته چون خوانده همچنان بر تخلف خود باقی می باشد صدور حکم حسب خواسته را خواستار گردیده که دادگاه در جلسه مورخ 7/7/69 پس از کسب نظر آقای مشاور خلاصتا" بعد از ذکر مقدمه و توضیحات مقرر در دادخواست باین استدلال نظر باینکه رابطه حقوقی طرفین متبین قرارداد مورخ 8/4/55 می باشد که اصلات و صحت آن مفروغ عنه است ونظر باینه بموجب بند ب ماده 11 قرارداد خواهان درصورتی اختیار فسخ قرارداد خواهد داشت که خوانده با وجود اخطار خواهان نسبت به پرداخت باقیمانه ثمن معامله و یادیگرتکالیف خود اقدامی ظرف مهلت مقرر در ماده مذکور بعمل نیاورد و نظر باینکه ماده 7 قرارداد مواردی را که خواهان باید در اخطاریه ها و اطلاعیه هابرای خانده خود خطاب بخوانده ذکر نماید تعیین وتصویب کرده است و نظر باینکه نامه شماره 3408/2- 3ظ61(35) -1/13/61 و نیز اظهارنامه شماره 304-30/2/62 خواهان خطاب بخوانده مطابق مدلول ماده 7 قرار داد تنظیم نشده ومطابق موازین قانون بخوانده ابلاغ نگردیده است بنابراین شرایط استفاده از خیار فسخ حاصل نگردیده و نتیجتا" دعوی غیر ثابت تشخیص و به بطلان آن اظهار نموده که پس از ابلاغ نریه وکیل مزبور در مهلت مقر به آن اعتراض و پرونده بدیوانعالی کشور واصل و بشعبه 22ارجاع و خلاصه اعتراضات معنونه اینست و حسب مفاد قرارداد موکل بموجب بند ب ماده 11 حق داشته 1- در صورت تاخیر خریدار در پرداخت هر گونه مبلغی 2- در صورت تخلف خریدار از هر یک از تعهدات آپارتمان را بفوشد و رای استفاده از حق فسخ شرک ملزم به ارسال یک اخطار کتبی برای متقاضی است ودر صورت عدم رفع تخلف در مهلت سی روز می تواند از حق خود استفاده نماید و همچجنین توضیخاتی مکرری که در مرحله دادرسی اظهار وعنوان گردیده است که لایحه اعتراضیه هنکام شور قرائت می شود.
هیئت شعبه در تاریخ بالا تشکیل و پس از قرائت گزارش عضو ممیز واوراق پرونده ومشاوره چنین رای می دهد.
رای : با ملاظحه محتویات پرونده اعتراض معترض به نظریه دادگاه بنحوی نیست که موثر در رد نظر دادگاه باشد و با توجه به اینکه نظریه مزوب صحیحا" صادر شده و فاقد اشکال است لذا ضمن رداعتراض موقوم مستندا" به قسمتاخیر ماده 14 از قانون تشکیل دادگاههای حقوقی یک ود نریه موصوف تائید می شودومقرر می گردد پرونده جهت انشاء حکم مقتضی اعاده گردد.

مرجع :
کتاب قانون مدنی در آراء دیوان عالی کشور- خیارات واحکام راجع به آن - به اهتمام یداله بازگیر - انتشارات فردوسی - چاپ اول 1379 - چاپ دریا

نوع :
آراء و نظریات
شماره انتشار :
36
تاریخ تصویب :
1370/01/26
تاریخ ابلاغ :
دستگاه اجرایی :
موضوع :