جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09127003316 در تماس باشید.


تاریخ رسیدگی : 18/1/72
شماره دادنامه : 20/10
مرجع رسیدگی : شعبه دهم دیوانعالی کشور

خلاصه جریان پرونده :
آقای (ف ) دادخواستی بطرفیت خانم (ح ) بخواسته فسخ معامله شماره 1242-28/12/70 بلحاظ غبن قوم به دو میلیون ویکصد هزار ریال تقدیم وتوضیح داده در تاریخ 28/12/70 معامله ای به مبلغ هشتاد و پنج میلیون ریال بین انیجانب و خوانده شرطا" منعقد گردیده و چون زمان انعقاد معامله مصادف با تعطیلات نوروز سال 71 بوده در اولین روز بازگشائی ادارات انصراف خویش را بلحاظ غبن در معامله که قبلا" هم شفاها" اعلام داشته بودم تلگرافی به واسطه معامله و شخص خوانده اطلاع داده و پیرو آن اظهارنامه شماره 50-17/1/71 را هم در همین زمینه ارسال داشتم که بوی ابالغ و فسخ معامله باطلاع وی رسیده و تقاضای استرداد یک میلیون ریال وجه نقد ونیزاسترداد چک شماره 520716-20/1/71 بمبلغ 9 میلیون ریال را نمودم که اقدامی ننموده است لذا حسب مادتین 416و419 قانون مدنی و غبن در معامله تقاضای صدور حکم بر طبق خواسته واسترداد یک میلیون ریال وجه پرداختی ونیز استرداد چک فوق را دارم 0 پرونده در شعبه دوم دادگاه حقوقی یک بابل مطرح و خوانده در جلسه دادرسی حاضر نشده و دفاعی نکرده است دادگاه با کسب عقیده مشاور بصدورنظریه معترض عنه مبادرت و باین استدلال که بموجب فروشنامه مستند دعوی کلیه خیارات از جمله خیار غبن به اعلی مرتبه از طرفین ساقط گردیده و تمسک به خیار غبن را فاقد موقعیت قانونی تشخیص و برد دعوی مطروحه اظهار نظر کرده است بر اثر اعتراض آقای (ف ) در پرونده بدیوانعالی کشور ارسال و رسیدگی باین شعبه ارجاع شده است متن لایحه تقدیم معترض در هنگام مشاوره قرائت می شود.
هیئت شعبه در تاریخ بالا تشکیل گردید پس ازقرائت گزارش آقای ... عضو شعبه واوراق پرونده و انجام ماشوره بشرح زیر رای می دهند:

بسمه تعالی
ایراد واعتراض موثر وموجهی از سوی معترض بعمل نیامه و نظریه معترض عنه با توجه باوراق و محتویات پرونده واستدلال دادگاه صحیحا" صادر شده وتائید می شود مقرر می دارد پرونده جهت انشاء رای بدادگاه مربوطه اعاده شود.

مرجع :
کتاب قانون مدنی در آراء دیوان عالی کشور- خیارات واحکام راجع به آن - به اهتمام یداله بازگیر - انتشارات فردوسی - چاپ اول 1379 - چاپ دریا

نوع :
آراء و نظریات
شماره انتشار :
20
تاریخ تصویب :
1372/01/18
تاریخ ابلاغ :
دستگاه اجرایی :
موضوع :