جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09128842040 در تماس باشید.


.
تاریخ رسیدگی : 5/7/71
شماره رای : 410/3
مرجع رسیدگی : شعبه سوم دیوانعالی کشور

خلاصه جریان پرونده :
در تاریخ 13/5/69 خانم (س ) داخواستی بطرفیت آقای (م ) مقیم گرگان بخواسته الزام خوانده بفسخ معامله انجام شده با خوانده در خرداد ماه 69 مقوم به مبلغ پانصد هزار ریال وخسارات قانونی دفتردادگاه های حقوقی شهرستان گرگان تسلیم و با استناد بنظریه کارشناس در مقام تامین دلیل و فتوکپی صورتجلسه 31/4/69 مربوط بپرونده تامین دلیل شماره 309/69 در توضیح دعوی اعلام داشته طبق مدرکیه موجوددر ید خوانده مالک ومتصرف یک قطعه زمین واقع در جاده نهارخوران کوی گل شهر بمساحت 516 مترمبع می باشم در خرداد ماه 69آقای یحیی 00 که بامن نسبت دارد خریداری آن را تقاضا ومرا اغفال نمود و زمین راکه در حال حاضر متری چهل هزار تا شصت هزار ریال ارزش دارد متری بیست دو هزرا ریال قولنامه نموده از ید من خارج کرد و اینجانب بعلت بیسوادی از قیمت زمین اطلاع نداشتم ولی یک روزپس از تنظیم قولنامه متوجه حیله وتقلب خوانده و واسطه شده بلافاصله فسخ قولنامه را تقاضا کردم که عده ای از این جریان اطلاع دارندو برای اثبات حقانیت خود تحقیق از آنان را تقاضا دارم کارشناس تامین دلیل هم ارزش زمین را از قرار مترمربعی مبلغ چهل ودو هزار ریال برآورد کرده که ملاحظه می فرایند نصف ارزش واقعی زمین را سر من کلاه گذارده اند و چون اینجانب در معامله مغبون شده ام ضمن استناد به پرونده تامین دلیل وتحقیق ومعاینه محلی و جلب نظر کارشناس رسیدگی و صدور حکم بفسخ معامله انجام شده رادرخواست دارم و مبلغ دریافتی هم برای استرداد بخوانده آماده بوده لکن از دریافت آن خودداری کرده است. رسیدگی به موضوع بشعبه سوم دادگاه حقوقی در گرگان ارجاع و پرونده بکلاسه 331/69 ثبت و با تعین وقت وابلاغ دعوی طرفین جهت رسیدگی دعوت شده اند خواهان ضمیمه لایحه ثبت شده بشماره 1059-20/10/69 یکبرگ استشهادیه فرستاده و آقای (ع ) وکیل دادگستری مقیم گرگان بوکالت از طرف خوانده مداخله کرده ودرجلسه 28/10/69 دادگاه بتقدیم خواسه و بهای خواسته اعتراض کرده نتیجتا" خواهان خواسته را بملغ دو میلیون ویکصد هزار ریال تقدیم نموده و دادگاه مرقوم باعبتار شایستگی دادگاه حقوقی یک گرگان قرارعدم صلاحیت صادر و پرونده را ارسال نموده که حسب الارجاع تحت کلاسه 375/69 در شعبه اول دادگاه حقوقی یک گرگان مطرح رسیدگی قرار گرفته و در جلسه 18/6/70 این دادگاه وکیل خوانده ضمن ارائه فتوکپی مصدق سند عادی مورخ 1/3/69و فیش بانکی در قبال دعوی مطروحه دفاع و رد ان را تقاضا کرده و توضیح داده معامله بقیمت روز صورت گرفته و آقای (ج ) همسر و آقای (ص ) فرزند خواهان حین معامله حضور داشته و سند معامله را امضاء کرده اند و قمست دوم ثمن معامله هم در تاریخ 5/3/69 وسیله موکل بخواهان تسلیم گردیده که خواهان هم دریافت آنرا هم اکنون در محضر دادگاه اعتراف کرده دادگاه بمنظور تحقیق از آقای یحیی ... واسطه معامله تعیین وقت نموده و درجلسه 25/1/71 از نامبرده تحقیق و اظهارات طرفین را استماع و باکسب نظر ماشور خلاصتا" برد دعوی خواهان اظهار نظر کرده است باابلاغ رونوشت نظریه دادگاه خواهان بشرح لایحه تقدیم ثبت شده بشماره 1305-29/2/71 نسبت بنظریه دادگاه اعتراض کرده و حسب تصمیم مورخ 31/2/71 دادگاه پرونده بدیوانعالی کشور ارسال بکلاسه 5/6328ثبت و باین شعبه ارجاع شده است.
هیئت شعهب در تاریخ بالا تشکیل گردید پس ازقرائت گزارش آقای ... عضو ممیز واوراق پرونده مشاوره نموده چنین نظراظهارنظرمی نماید

نظریه :
نظر باینکه طبق مندرجات سند عادی مورخ 1/3/69 بانو(س ) قطعه زمین موردنظر را فروخته است به آقای حاج (م ) و وجه آنرا فی المجلس دریافت کرده وکلیه خیارات وخیار غبن از فروشنده ساقط شده است بنابراین نظریه مورخ 25/1/71 شعبه اول دادگاه حقوقی یک گرگان در پرونده شماره 69/375 نتیجتا" و قطع نظر از کیفیت استدلال صحیح و بلااشکال تشخیص و تایید می شود و در اجرای ماده 14 قانون تشکیل دادگاههای حقوقی کی و دو پرونده بمنظور انشاء حکم بدادگاه مرقوم ارسال می گردد.

مرجع :
کتاب قانون مدنی در آراء دیوان عالی کشور- خیارات واحکام راجع به آن - به اهتمام یداله بازگیر - انتشارات فردوسی - چاپ اول 1379 - چاپ دریا

نوع :
آراء و نظریات
شماره انتشار :
410
تاریخ تصویب :
1371/07/05
تاریخ ابلاغ :
دستگاه اجرایی :
موضوع :