جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09143230071 در تماس باشید.


.
تاریخ رسیدگی : 28/12/69
شماره دادنامه : 1318/22
مرجع رسیدگی : شعبه 22 دیوانعالی کشور

خلاصه جریان پرونده :
در تاریخ 20/1/69 آقایان (ت ) و(ج ) و(ع ) با وکالت آقای ... (س ) بخواسته الزام خونده به تنظیم وامضای سند رسمی انتقال پلاکهای ثبتی 1/3038و3031و3026واقعات در بخش دو همدان مقوم بمبلغ 635 ... 00 ریال با تامین خواسته تقدیم دادگاه حقوقی یک همدان نموده که بشعبه اول ارجاع گردیده و خلاصتا" توضیح داده در تاریخ 4/11/68 ششدانگ یک باب حیاط بصورت مسافرخانه بوده و دارای پلاکهای ثبتی مذور واقع در بخش دو همدان می باشد را از خوانده بمبلغ فوق الذکر از خوانده خریداری و قسمتی از ثمن را طی چک پرداخت ومقررگردیده طرفین در تاریخ 25/12/68 در دفترانساد رسمی شماره 5 همدان حضور یافته و نسبت به تنظیم سند رسمی اقدام نمایندوموکلین باقیمانده بهایمورد معامله را بخوانده پرداخت نماید لیکن خوانده در موعد مقرر از حضور در دفترخحانه استنکاف نمود ودر خاتمه تقاضای صدور حکم طبق خواسته را کرده است مستندات 1- وکالتنامه 2- فتوکپی قرارداد عادی 3- گواهی دفترخانه می باشد با تعیین وقت و ابلاغ به طرفین آقای (س ) نیز بطرفیت خواهانها دعوی اصلی دادخواست متقابل بخواسته صدور حکم به فسخ و ابطال قرارداد عادی مورخ 4/11/68مقوم بمبلغ 635 ... 00 ریال تقدیم دادگاه حقوقی یک تهران نموده که بشعبه اول ارجاع گردیده و خلاصتا" توضیح داه که اینجانب مدتها قبل از انجچام معامله بیمار و بستری بوده و حتی در قرارداد عادی رانیز در بستر بیماری امضاء نموده ام و در این معامله مغبون شده ام وبه محض اطلاع غز غبن مراتب فخس معامله را ازطریق مخابرات بخواندگان اعلام و بیعانه دریافتی را نیز بحساب آن واریز نموده ام که دررابطه با غبن شدید خود کافی است باین نکته اشاره کنیم که خواندگان بموجب برگ استهشادیه پیوست لایحه تقدیمی و به محض دریافت تلگراف اینجانب با مراجعه مکرر بالا بردن قمیت مور معامله را تا مبلغ یکصد میلیون ریال سعی در راضی کردنم بانجام معامله نموده اند که مورد قبول واقع نشده است ودر خاتمه تقاضای صدور حکم بر رد دعوی خواهان های پرونده بدوی و اصدار حکم ابطال و فسخ قولنامه عادی مورخه 4/11/68 را کرده اند دادگاته بدوا" قرار تامین خواسته صادر و خواندگان بقرار مذکور اعتراض کرده که دادگاه ضمن رد اعتراض قرار تامین خواسته را تایید کرده است و دادگاه پرونده های مذکور را تواما" مورد رسیدگی قرار داد و آقای ... وکیل خواهان دعوی اصلی اظهرا داشته که اولاگ غبنی واقع نشده و ثانیا" خوانده خیار غبن خود را اسقاط کرده است دادگاه وضعیت ملک را از ثبت همدان استعلام کرده که پاسخ واصل شده ودادگا ملاحظه فتوکپی سند مالکیت بپلاکهای مذکور از جهت قابل انتقال بودن یا نبودن آن را مطالبه کرده و از ثبت نیز مراتب استعلام شده که پاسخ واصل گردیده و سرانجام دادگاه پس از کسب نظر آقای مشاور خلاصتا" چنین اظهارنظر کرده است (اولا" در خصوص دعوی خواهانها آقایان (ت ) و(ج ) و(ع ) با وکالت... بطرفیت آقای (س ) بخواسته الزام خوانده به تنظیم وامضاء سند رسمی انتقال پلاکهای 1/3028و3031/3026 واقع در بخش دو همدان با توجه بقرارداد مورخ 4/11/68 بنگاه املاک که در ضمن قرارداد مذکور فروش پلاکهای فوق الذرک از ناحیه خوانده به خواهانهادرقبال مبلغ شصت و سه میلیون و پانصد هزار ریال بعنوان قیمت ملک مورد قرارداد خوانده دعوی متعهد شده در تاریخ 20/12/68 در محضر5 همدان حاضر شده ونسبت به تنظیم سند انتقال رسمی اقدام نمایدولی حسب گواهی مورخه 26/12/68 دفترخانه مذکور خوانده در دفترخانه مذکور حضور پیدان نکرده است و ادعای غبن بعمل آمده از سوی خوانده در معامله نیز صفنظر از صحت وسقم آن بلحاظ اسقاط کلیه خیارات از جمله خیار غبن در قرارداد فوق الذکر قابل پذیرش نمی باشد علیهذا با توجه بمراتب مذکور و پاسخهای واصله از سوی اداره ثبت بشرح مضبوط در پرونده بنظر دادگاه دعوی خواهانها محمول بر صحت تشخیص و دادگاه نظر به الزام خوانده بحضور در دفترخانه وتنظیم و امضای سند رسمی انتقال پلاکهای ثبتی مذکور را بتمام خواهانها در قبال دریافت ثمن مورد معامله بظرح مندرج در قرارداد سند عادی باتوجه باظهارات خوانده مبنی بر واریز نمودن بیعنامه دریافتی به حساب خواهانها بموجب فتوکپی فیش قدیمی که حاکی از واریز نمودن مبلغ مذکور می باشد و نام صاحب حساب (ج ) قید گردیده دارد و ثانیا" در خصوص دعوی تقابل آقای (س ) علیه خواهانهای دعوی اصلی بخواسته صدور حکم به فسخ و ابطال قرارداد عادی مورخه 4/11/1368 بلحاظ غبن در آن نظر بمراتب فوق الذکر بنظر دادگاه دعوی تقابل مطروحه غیروارد تشخیص ودادگاه نظر به رد آن دارد.00) آقای (س ) بنظریه مذکور اعتراض کرده و مضن لایحه تقدیمی خلاصتا" اظهار داشته اولا" در قولنامه خریداری آقای (ت ) ذکر شده در صورتیی که مشارالیه حضور نداشته و آقای (ج ) قولنامه را امضاء کرده ثانیا" در مورد اینکه اعلام شده خریداران از کم وکیف ملک منطل شدند کدام خریداران ؟ خریدارانی که حاضر نبودند چگونه از کمن و کیف ملک مطلع شدند ثانیا" قولنامه سرتاسر خلاف واقع و مبین بر نیزنگ و فریب است بنا بجهات یاد شده قولنامه مورد استناد خواهان دلالتی بروقوع عقد بیع بنحو صحیح و قانونی نداردو باطل است لایحه مذکور هنگام شور قرایت خواهد شد پس از ارسال پرونده بدیوانعالی کشور و ارجاع آن به این شعبه اینک در وقت بالا هیئت شعبه تشکیل با بررسی محتویات پرونده ومشاوره بشرح زیر اظهار نظر می نماید.

بسمه تعالی
نظریه : اعتراضات معترض از حیث اینکه معامله صادره باطل بوده است موثر نیست و چون مشارالیه از لحاظ رد دعوی غبن ایراد و اعتراض بعمل نیاورده فلذا نظریه صادره تایید می گردد.

مرجع :
کتاب قانون مدنی در آراء دیوان عالی کشور- خیارات واحکام راجع به آن - به اهتمام یداله بازگیر - انتشارات فردوسی - چاپ اول 1379 - چاپ دریا

نوع :
آراء و نظریات
شماره انتشار :
1318
تاریخ تصویب :
1369/12/28
تاریخ ابلاغ :
دستگاه اجرایی :
موضوع :