جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09126395699 در تماس باشید.


تاریخ رسیدگی : 8/10/71
شماره رای : 642/21
مرجع رسیدگی : شعبه بیست ویک دیوانعالی کشور

خلاصه جریان پرونده :
با توجه به خلاصه پرونده منعکس دردادنامه شماره 812/21-20/9/70 اینشعهب وتائید اظهارنظر مورخ 18/3/70 دادگاه و اعاده پرونده به دادگاه جهت انشاء حکم دادگاه مذکور پس ازبررسی پرونده در تاریخ 8/11/70 ختم رسیدگی را اعلام و به این شرح بصدور رای مبادرت می نماید(نظر به اینکه مفاد قرارداد مورخ 14/12/68 بر تحقق عقد بیع بین طرفین قرارداد نسبت به یکباب ساختمان پلاک موضوع دلالت داشته که پرداخت قسمتی از ثمن معادل سه میلیون ریال در زمان انعقاد قرارداد صورت پذیرفته ومابقی به زمان تنظیم رسمی موکول گردیده است فلذا بنظر این دادگاه مفاد سند عادی بعنوان قولنامه به معنای تعهد بر انجام معامله تلقی نمی گردد تا فاقد قدرت الزام به تنظیم سند به تبع مدلول آن باشد و آنچه را که وکیل خوانده اعلام داشته که خوانده حاضر است خاسرت خواهان را طبق قرارداد بپردازد در صورتی قابلیت اعمال داردکه مفاد قراردادمنحصرا" به قولنامه وتعهد برانجام بیع اطلاق گردد در حالی که مفاد قرارداد مرقوم بیع را می رساند در اینصورت فسخ قرارداد منحصرا" از طریق استناد وتوسل بخیارات مصرح در باب بیع خواهد بود که بر فرض اینکه مفاد بند3 قرارداد خیار شرط باشد چون در مدت مقرر در قرارداد اقدام به فخس نشده و پس از انقضاء مدت حق استفاده منتفی می گردد فلذا با این تقدیر دعوی خواهان بر الزام خوانده به تنظیم سند رسمی انتقال قابل پذیرش تشخیص و با غیر موثردانستن مدافعات وکیل خوانده واینکه نظریه مورخ 18/3/70 در شعبه 2 دیوانعالی کشور تائید گردیده است بر الزام خوانده بحضور در دفترخانه و تنظیم سندر سمی انتقال در قبلا تودیع مابقی ثمن مبلغ 2875 ... 0 ریال جهت پرداخت بخوانده والزام خوانده به پرداخت مبلغ 24025 ریال بابت هزینه دادرسی ودفتر رای صادر واعلام و در عین حال در مورد خواسته های دیگر دعوی خواهان دائر بر مطالبه مبلغ سه میلیون ریلا بابت خسارت ناشی از تخلف خوانده ومطالبه اجرت المثل به میزان روزانه ده هزار ریال نظر به اینکه خواهان بر ورد خسارات دلیلی ارائه نکرده و لا الزام خوانده به تنظیم سند خسارتی بر خواهان متصور نمی گردد و تخلیه وتحیول محل نیز در قرارداد به پرداخت تمامی ثمن بجز مبلغ دومیلیون ریال موکول گردیده که هنوز قسمت اعظم ثمن نیز پرداخت نشده فلذا در این موارد بلحاظ غیر ثابت تشخیص داده دعوی بر بطلان آن رای صادر واعلام می گردد.)
دادنامه که در تاریخ 6/12/70 به وکیل خونده دعوی (تجدیدنظر خواه ) ابلاغ و در تاریخ 9/2/71 دادخواست تجدیدنظر تقدیم ودرخواست رسیدگی و نقض دادنامه تجدیدنظرخواسته را می نماید پرونده حسب دستور دادگاه به دیوانعالی کشور ارسال و به این شعبه ارجاع و تبادل لوایح وسیله دفتر شعبه انجام می شود.
لوایح طرفین هنگام شور قرائت خواهد شد.
هیئت شعبه درتاریخ بالا تشکیل گردید پس از قرائت گزارش آقای ... عضو ممیز واوراق پرونده لوایح طرفین ودادنامه شماره 508-8/11/70 تجدیدنظرخواسته مشلاوره نموده چنین رای می دهند.

رای
ایرادات و اعتراضات وکلای تجدیدنظرخواه به دادنامه تجدیدنظر خواسته ملخصا" عبارت است از:
1- قراردادمستند دعوی صرفا" تعهد بدوی و قولنامه بوده نه بیعنامه و چون ضمن عقد لازم انجام نگرفته طبق نظریه مورخ 16/3/63 شورایعالی قضائی فاقد اعتبارقانونی شرعی است ولازم الوفاءنمی باشد
2- طبق شرط سوم مندرج در قرارداد فروشندهمخیر است که با شرائط مخصوص و پرداخت وجه مورد توافق وتعیین شده ازانجام معامله خودداری نماید بنابراین تقاضای رسیدگی و نقض دادنامه تجدیدنظر خواسته را دارد.
ایرادات مذکور وارد به نظر نمی رسد زیرا قطع نظر از کلمات وعبارات مندرج در قرارداد از قبیل فروشنده و خریدار و سیاق آن که حاکی از قصد واراده طرفین به وقوع عقد بیع بوده و ازشرط سوم مذکور در آن نیز با تلقی آن بعنون خیار شرط به حکایت پرونده در مکهلت مقرر استفاده نشده و صرف عدم حضور در محضر (ترک فعل )با توجه به ماده 449 قانون مدنی جهت استفاده از خیار شرط کافی نمی باشد اساسا"، ایرادات واعتراضات عمدتا" در ماهیت دعوی وخدشه نسبت به استنباط قضائی دادگاه وتکرار مطالبی است ک در دادگاه عنوان شده ومستدلا" مردود اعلام گردیده است لذا دادنامه تجدیدنظر خواسته با توجه به مستندات وم بانی مذکور در آن و عدم ایراد و اعترض موثری نسبت به آن وعدم اکشالی از لحاظ رعایت اصول ومقررات دادرسی ابرام می گردد.

مرجع :
کتاب قانون مدنی در آراء دیوان عالی کشور- خیارات واحکام راجع به آن - به اهتمام یداله بازگیر - انتشارات فردوسی - چاپ اول 1379 - چاپ دریا

نوع :
آراء و نظریات
شماره انتشار :
642
تاریخ تصویب :
1371/10/08
تاریخ ابلاغ :
دستگاه اجرایی :
موضوع :