جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09127606810 در تماس باشید.


.
تاریخ رسیدگی : 19/4/70
شماره رای :490/21
مرجع رسیدگی : شعبه 21 دیوانعالی کشور

خلاصه جریان پرونده :
در تاریخ 5/7/66 تجدیدنظرخواهان بطرفیت تجدیدنظرخواندگان دادخواستی بخواسته الزام خواندگان به فسخ معامله زمین مزروعی مقوم به مبلغ ششصد و هفتاد وپنجهزار تومان تقدیم دادگاه حقوقی یک مسجد سلمیان نموده اند وخلاصتا" اظهار داشته اند ملک مزروعی خود را که قصد فروش به آقای (ع ) داشتم که با همکاری آقای (ق ) قولنامه را نوشت وما هم امضاء کدریم و سپس پشیمان شدیم و به اقای (ع ) مراجعه کردیم و تقاضای فسخ قرارداد را نموده و از آقای (ق ) نیز خاستیم که همکاری کند و چون حاضر نشده اظهارنامه ارسال کرده ایم که پاخس منفی داده اندودر خاتمه تقاضای صدور حکم طبق خواسته کرده اند با تعینی وقت وابلاغ بطرفین آقای (ع ) از خواندگان ضمن لایحه تقدیمی خلاصتا" پس از ایرداتی باینکه فقط از خواهانها دو نفر ذیل دادخواست را امضاء کرده اند در ماهیت امر اظهار داشته اند که خواهانها ملک را فروخته اند و ذیل آنرا امضاء کرده و حتی شهود معتبر نیز ذیل آنرا امضاء کرده اند و ثمن آنرا که مبلغ 85 ... ... ریال است پرداخت ومبیع در تصرف اینجانبان است ومضحک و جالب آنستکه آقا (ق ) را که خود یک یاز فروشندگان است خوانده قرارداده اند و ضمن اظهارنامه نیز اظهارات آنرا تکذیب کرده ایم و در مبایعه نامه ذکر شده که هرگاه طرفین ظرف مدت ده روز ازتاریخ امضاء پشیمان شدند می توانندمبلغ بیست هزار ریال دیگری پرداخت و هیچ نشانه ای از فسخ معامله نمی شود بنابراین فسخ معامله کاملا"از طرفین سلب گردیده و جالب آنکه اظهارنامه در تاریخ 22/6/66 ارسال و در28/6/66ابلاغ شده ومشاهده می شود که از پایان زمان 14/6/66 (مهلت مقرر جهت اعتراض ) به ترتیب 8و14 روز فاصله زمانی است و اینجانب در تاریخ 25/7/66 بموجب تلگرام آمادگی خود را جهت انتقال رسمی بخریدار اعلام که در این خصوص پاسخ واصل نشده است و مجددا" اظهارنامه فرستادم که فتوکپی آنرا تقدیم می کنم و نیز من باب نمونه فتوکپی یکی از چکهائی که در رابطه باپرداخت مبلغ ثمن معامله بفروشندگان وصول شده تقدیم می شود که ملاحظه می کنند تاریخ وصول چک 8/6/66 می باشد و ا ین مطلب مبین آنستکه در این تاریخ اراده فروشندگان همچنان به تحقق معامله بوده است دادگاه طبق صورتجلسه مورخ 9/10/66 پس از توضیحات خواهانهای حاضر در جلسه و اظهارات آقای (ق ) خوانه دیگر که اظهارات خوانده ردیف اول را تنایدی کرده دادگاه مراتب را از اداره کشاورزی وثبت اسناد استعلام نموده که پاسخ واصل شده و سرانجام دادگاه پس از کسب نظر آقای مشاور طبق نظریه مورخ 25/2/67 اظهرانظر بر رد دعوی مطروحه کرده خواهانها بنظریه مذکور اعتراض کرده اند که پرونده بدیوانعالی کشور ارسال و بشعبه 21 ارجاع گردیده شعبه مذکور پس از رسیدگی چنین اظهرا نظر کرده است ( 1- بموجب نامه شماره 10198-27/10/1366 ثبت مسجد سلیمان مالکین ششدانگ دو قطع زمین پلاک 213و215 فرعی از 35 اصلی آقایان (ق ) و(ح ) فرزندان و(ب ) فرزند.00 (د) و طاوس فرزندان هر کدام یک پنجم از 6 دانگ بوده اند نامه ثبت و دیگر مدارک پیوست پرونده دلالتی بر مالکیت آقای (ن ) درپلاکهای بالاندارد در سند عادی 4/6/66 نامی از او برده نشده است مشارالیه هم بشرح توضیحاتی در جلسات 9/10/66و25/2/67 منکر امضاء سند عادی باانجام معامله سات ولی علت اقامه دعوی از ناحیه او و چگونگی سمتش در اقامه دعوی روشن شده که اقتضاء دارد در زمینه فوق از طرفین اخذ توژضیح ومدارک و دلائل مالکیت و مداخله اش در معامله اخذ ودرصورت نداشتن سمت تصمیم شایسته اتخاذ گردد 2- فسخ معامله سندعادی مورخ 4/6/66در صورت پشیمانی فروشندگان ظرف ده روز موکل ومشروط به ارسال اظهارنامه نشده بود تا تاریخ ارسال با ابلاغ اظهارنامه منحصرا" ملاک تاریخ استفاده از فسخ قرار گیرد خواهانها ماحصل مدعی بوده اند بفاصله کمی از تاریخ معامله و قبل از انقضاء موعد ده روز از حق فسخ استفاده نمودهومراتب را شفاها" باطلاع خریدار رسانده عدم تمکین خریدار به فسخ و گرفتن وجه تخلف فسخ موجب ارسال اظهرانامه شده ودر متن بعضی از فتوکپی های استنادی اشاره به حکم شماره 865-12/7/66 مبنی از محکومیت بعضی از فروشندگان گردیده است. خواهانها در لایحه اعتراضی اعلام داشته اند در تاریخ 9/6/66شکایتی برای جلوگیری خریدارازتصرف زمین بپاسگاه ژاندارمری کرده اند و بر اثبات استفاده بموقع از فسخ اشتشهادیه ای تسلیم نموده اندکه با عنایت بمواد449و451 قانون مدنی اقتضاء دارد پرونده ای که حکم شماره 865-12/7/66 درآن صادر شده مطالبه محتویات آن و نوعه شکایت وتاریخ ومشخصات شکایت ونتیچه در پرونده منعکس گردد از شهود خواهنها در زمینه ادعای آنها تحقیق بعمل آید سپس با توجه به مجموع دلائل و مدارک و رسیدگی ها مبادرت باتخاذ تصمیم شایسته گردد فلذا نظریه استنباطی مورخ 20/2/67 دادگاه حقوقی یک مسجد سلیمان فعلا" مورد تائید نمی باشد پرونده بدادگاه مزبور فرستاده می شود) پس از وصول پرونده دادگاه با تعیین وقت وابلاغ بطرفین و تحقیق از شهود وملاحظه پرونده کیفری واستعلام ازژاندارمری وووصول پاسخ سرانجام دادگاه پس از کسب نظر آقای مشاور خلاصتا" پس از ذکر مقدمه و جریان پرونده چنین اظهارنظر کرده است :
( ... 1- آقای (ن ) در قرارداد شرکت نداشته است و سند معامله را امضاء ننمودهو نامبرده فرزندمرحوم صید مراد.00 ملک دو سهم ازده سهم ششدانگ است (صید مراد مالک است ) بنابراین طرح دعوی از ناحیه مشارالیه وجهه قانونی ندارد و با تذکر این امر که نسبت به سهم الارث مالک شناخته می شود قرار عدم استماع دعوی نامبرده را صادرو اعلام می نماید 2- طرح دعوی از ناحیه سه نفر خواهانهای دیگر به طرفیت (ق ) با توجه باینکه (ق ) خود را یکی از مالکین وفروشندگان ملک بوده است غیر وارد تشخیص می شود حکم به بطلان دعوی آنان به طرفیت (ق ) صادر و اعلام می گردد 3- نسبت به سه نفر بقیه خواهانهای دعوی به اسامی الف - طاوس ... ب - محمد حنفیف 3- الله ... بطرفیت (ع ) خریدار زمین وخوانده ردیف 1 داخواست نظر باینکه تاریخ انتقال قرارداد4/6/66 بوده است وافراد فوق الذکر الی 4/6/66 حق فسخ داشته اند ضمن آنکه ظرف این فاصهل ثمن معامله را طی دو فقره چک تحویل گرفته اند و غبن نیز تسلیم فروشنده شده دومین اقدام رسمی آنان که اعلام به اداره کشاورزی است در تاریخ 5/7/66 صورت گرفته و منتهی به پرونده کلاسه 66/865 کیفری دادسرا گردیده و قبل از آن اظهارنامه شماره 246-22/6/66 است که در مورخ 28/6/66 به (ع ) ابلاغ شده است دادگاه هرچند مراجعات طاوس ... و(د) و(ح ) راقبل ازانقضای مدت ده روز به (ق ) شریک دیگر خود جهت اعلام فسخ به (ع ) مسلم می داند ولی تحقق این امر در خارج و ابلاغ مراتب (ع ) در تاریخ 28/6/1366 و نیز اعلام به ادارعه کشاورزی در مورخ 5/7/66می داند وخواهانهای دلیلی ندارند که ظرف ده روز معین شده در قرارداد مراتب فسخ را به (ع ) اطلاع داده اند لذا دادگاه بیع واقع فیمابین سه نفرخواهانها طاوس ... و(ح ) و(ق ) و خوانده دعوی (ع ) و هر کدام نسبت به سهم ملکی حژء(هرکدام دو سهم از ده سهم ششدانگ ) قطعی می داند وبدین استدلال حکم بر بطلان دعوی خواهانها را صادر واعلام می نماید.00) آقایان طاوس ... و (ح ) و(ق ) و(ن ) از دادنامه مذکور تجدیدنظرخواهی کرده و مطالبی در مخدوش نمودن دادنامه صادره از ناحیه دادگاه بیان کرده اند که مبادرت به لایحه جوابیه از طرفل تجدیدنظرخوانده شده است که کلا" در هنگام شور قرائت خواهد شد اینک در وقت بالا هیئت شعبه تشکیل است پس از قرائت گزراش آقای ... با توجه به محتویات پرونده مشاوره نموده چنین رای می دهند.

بسمه تعالی
از ناحیه تجدینظرخواهان اعتراض موجهی بدادنامه شماره 99/68 - 3/6/69 صادره از دادگاه حقوقی یک مسجد سلیمان بعمل نیامده و با توجه به محتویات پرونده و دلائل دعوی استدلال دادگاه در دادنامه تجدیدنظرخواسته ایراد واشکال موثری وارد نیست علیهذا مستندا" به بند ب ماده 10 قانون تعینی موارد تجدیدنظر احکام ونحوه رسیدگی آنها تایید وابرام می گردد.

مرجع :
کتاب قانون مدنی در آراء دیوان عالی کشور- خیارات واحکام راجع به آن - به اهتمام یداله بازگیر - انتشارات فردوسی - چاپ اول 1379 - چاپ دریا

نوع :
آراء و نظریات
شماره انتشار :
490
تاریخ تصویب :
1370/04/19
تاریخ ابلاغ :
دستگاه اجرایی :
موضوع :