جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09120899917 در تماس باشید.


تاریخ رسیدگی :12/7/1368
شماره رای :577/21
مرحع رسیدگی : شعبه 21 دیوانعالی کشور

خلاصه جریان پرونده :

در تاریخ 26/4/1367 بخشداری مرکزی کاشان دادخواستی به طرفیت آقای (ع ) به خواسته ابطال معامله واستردادماشین واگذار شده به مبلغ 15 ... 00 ریال تسلیم دادگاه حقوقی یک کاشان نموده بخلاصه اعلام داشته چنددستگاه ماشنی از سهمیه دولتی به منظور کمک به مردم روستاهای محروم منظور و طبق شرایط وضوابط خاص به افراد واگذار تا با توجه به قرارداد و شرایط تنظیمی در مسیر موردنظر زیر نظر بخشداران منطقه کار کنند. یکی از ماشینهای فوق به نرخ دولتی به منطقه محمودآباد مشکان اختصاص و به خوانده دعوی واگذار گردیده است. با کمال تاسف نامبرده بدون توجه به تعهد و قرارداد شماره 40948-24/10/1353 تنظثیمی در دفترخانه شش کاشان ودر نظر گرفتن موقعیت مردم ومسائل رفاهی و آمد و رفت و مصلحت عموم مردم و حتی اظهارنظر و موافقت بخشداری مرکزی اقدام به فروش و واگذاری مینی بوس فوق به صورت عادی و غیر قانونی نموده با توجه به تعهد فوق و شروط تنظیمی نسبت به فسخ معامله به عنوان تخلف از شرط اقدام تا ماشین فوق به شخص واجد شرایطی به منظور انجام کار در مسیر موردنظر واگذار شود. فتوکپی تعهدنامه 40938 پیوست دادخواست شده با ثبت بکلاسه 67/111 وقت رسیدگی تعیین گردیده خوانده بخلاصه پاسخ داده معلوم نیست خواهان ابطال چه معامله ای راخواسته استرداد کدام ماشین و چه شماره ای موردنظر است هر یک از دو خواسته باید جداگانه تقویم گردد اگر خواسته استرداد ماشین باشد قسمتی تعیین شده کمتر از میزان اصلی است پرداختی وی برابر فیش مبلغ 230000 تومان است تعهدنامه استنادی قائم به ضمانت نیست و چهارسال گذشته و ادعای خواهان منافات با حق مسلم قانونی اوست و گرفتن چنین تعهدی خلاف قانون بوده است و رد دعوی موردتقاضاست دادگاه اخذ توضیح را ضروری دانسته پس از اخذ توضیح واظهارنظر مشاورله خواهان رئیس دادگاه بشرح تصمیم مورخ 13/10/1367 با توجه به تعهد رسمی فوق ومواد460و239 قانون مدنی نظر خود را برفسخ معامله و استرداد مینی بوس به بخشداری ابراز نموده است. بر اثرتجدیدنظر خوانده پرونده بدیوانعالی کشورارسال بکلاسه بالا ثبت باین شعبه ارجاع شده است.
هیئت شعبه در تاریخ بالا تشکیل گردید پس ازقرائت گزارش آقای ... و اوراق پرونده چنین نظر می دهند.
دعوی فسخ و بطلان معامله با توجه بند12ماده 7 قانون تشکیل دادگاههای حقوقی یک دو مالی است. دعاوی راجع به دولت وغیر دولتی تاثیری در صلاحیت دادگاههای مزبور ندارد. نوع دعوی و یا میزان خواسته ملاک صلاحیت هر یک از دو دادگاه مزبور است. که چنانچه تقویم خواسته بمبلغ یک میلیون و پانصد هزار ریال درست باشد رسیدگی دعوی در صلاحیت دادگاه حقوقی دو بوده با وجود اعتراض خوانده به تقویم خواسته طی لایحه وارده به شماره 310-27/7/1367 ارسالی برای اولین جلسه دادرسی و موثر بودن تقویم وتعیین دقیق ارزش خواسته در صلاحیت توجهی به ایراد مزبور نشده است مستندی ثبت فروش مینی بوس وسیله بخشداری مرکز کاشان به خوانده پیوست پرونده نیست. شماره و مشخصات مینی بوس تعیین نگردیده است مندرجات تعهدنامه رسمی شماره 40938-24/10/1363 حاکی است بخشداری مرکزی کاشان تسهیلاتی جهت خریداری یک دستگاه مینی بوس سیستم بنز برای خوانده فراهم و خوانده تعهداتی در قبال بخشداری نموده است. سند مزبور فروش مینی بوس وسیله بخشداری نیست تا کافی برای فسخ وسیله بخشداری باشد و اقتضاء دارد نسبت به ایراد خوانده در مورد تقویم خواسته دعوی راجع به فسخ معامله مینی بوس توجه وارزش خواسته به نحو مقرر در ماده 88 قانون آئین دادرسی مدنی تعیین گردد. راجع به مشخصات مینی بوس از شماره شهربانی وغیره و فروشنده و سند فروش رفع نقض به عمل آمده و عنداللزوم از دایره شماره گذاری شهربانی مربوط در زمینه مشخصات مالک مینی بوس ونقل وانتقالات آن استعلام شود. سپس باتوجه به نتیجه حاصله و لحاظ شرایط مذکور درتعهدنامه که از جمله آن پرداخت. بهاو دولتی مینی بوس در صورت استرداد آن است تصمیم شایسته اتخاذ گردد بنابمراتب فوق نظره استنباطی مورخ 13/10/67 دادگاه حقوقی یک کاشان مورد تائید نیست پرونده بدادگاه مزبور ارسال می گردد.

مرجع :
کتاب قانون مدنی در آراء دیوان عالی کشور- خیارات واحکام راجع به آن - به اهتمام یداله بازگیر - انتشارات فردوسی - چاپ اول 1379 - چاپ دریا

نوع :
آراء و نظریات
شماره انتشار :
577
تاریخ تصویب :
1368/07/12
تاریخ ابلاغ :
دستگاه اجرایی :
موضوع :