جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09121213391 در تماس باشید.


تاریخ رسیدگی : 5/11/72
شماره دادنامه : 662/72/19
مرجع رسیدگی : شعبه 19 دیوان عالی کشور

خلاصه جریان پرونده :
بانو(الف ) علیه آقای (ب ) به خواسته صدور حکم تسلیط به هکتار زمین شالیزاری واقع در قریه غیاث کلا" سهم الارث حدود پنج قفیز شالیزاری است در تاریخ 15/12/69 دادخواست تقدیم کرده و توضیح داده خوانده برادرم از تاریخ فوت پدرم خانه مرا در زمین مزروعی موروثی را در تصرف خود دارد و از دو سهم من خودداری می کند تقاضای احضار رسیدگی سپس صدور حکم وفق خواسته دارم آقای (ج ) با تقدیم وکالتنامه خود را به وکالت از آقای (ب ) معرفی و مداخله و چنین دفاع کرده به پدر موکل در زمان حیات زمین بحث وخانه سرا را به فرزند خود یعنی خوانده رشوه خویش صلح نموده فتوکپی صلحنامه تقدیم می شود موضوع مورد گواهی سایر ورثه می باشند لذا خواهان حقی به زمین و خانه سرا نداشته تقاضای رد دادخواست وی را دارد شهود هم وجود دارد عنداللزوم تعرفه خواهد شد وکیل خواهان نسبت به مستند ادعای تکذیب و تردید کرده و خوانده با استفاده از مدرک باقی بود دادگاه با توجه به اظهارات طرفین قرار استماع شهادت شهود(مسجلین صلحنامه و اقرارنامه استشهاد و ورثه ) صادر کرده در تاریخ 8/10/71 دادگاه از گواهان تعرفه شده تحقیق نموده و پس از استماع اظهارات طرفین وبررسی اوراق پرونده ابتدا" به صدور نظریه سپس صدور رای خلاصتا" بشرح زیر مبادرت کرده است (در خصوص دعوی مطروحه به خواسته تسلیط مساعی در سه هکتارشالیزار و یک دستگاه ساختمان مربوط به ماترک مرحوم (ه) با عنایت به دفاعیات خوانده وم ودای شهادت شهود و مطلعین و تعدادی از ورثه نظربه اینکه مورث خواهان به موجب صلحنامه مورخ دوم آبان ماه 1347 کلیه اموال خود را به خوانده و فرزند وی (و) در زمان حیات صلح نموده و اصالت صلحنامه با تائید مسلجین ذیل صلحنامه و سایرورثه مصالح بر دادگاه ثابت گردیده در نتیجه برای مورث نسبت به زمین و ساختمان مالکیتی باقی نمانده تا خواهان بتواند سهم الارث خودرا مطالبه نماید) لهذا به استناد ماده 1257 قانون مدنی و365آئین دادرسی مدنی حکم بر دعوی مطروحه صادر می نماید) نسبت به دادنامه مذکور تجدیدنظرخواهی شده درین رابطه پرونده به شعبه نوزدهم دیوان عالی کشور واصل گردیده است.
هیئت شعبه در تاریخ بالا تشکیل گردید پس از قرائت گزارش عضو ممیز و اوراق پرونده و دادنامه شماره 235-72 تجدیدنظرخواسته مشاوره نموده چنین رای می دهد.
بسمه تعالی
تجدیدنظرخواهی نسبت به دادنامه شماره 325-72 دادگاه حقوقی 1 آمل با توجه به اساس تشخیص و استنباط دادگاه به نحوی نیست که به ارکان آن خللی وارد آورد باهیچیک از شقوق ماده 10 قانون تجدیدنظر آراء دادگاهها انطباق ندارد و فاقد اشکال موثرمی باشد لذا دادنامه فوق الاشعار نتیجتا" تائید و ابرام می گیرد.

مرجع :
کتاب صلح و اجاره و احکام راجع به آنها ، تالیف یداله بازگیر
چاپ اول ، سال 1379 ، چاپ گیتی ، انتشارات فردوسی

نوع :
آراء و نظریات
شماره انتشار :
662
تاریخ تصویب :
1372/11/05
تاریخ ابلاغ :
دستگاه اجرایی :
موضوع :