جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09121121944 در تماس باشید.


شماره دادنامه : 21/29
تاریخ رسیدگی : 14/1/71
مرجع رسیدگی : شعبه 29 دیوان عالی کشور

خلاصه جریان پرونده :
آقای (ب ) در تاریخ 31/1/70 دادخواستی به طرفیت بانو(ع ) به خواسته صدور حکم تخلیه از یک باب منزل تقدیم دادگاههای حقوقی دو مشهد نموده و با استناد به طلاق نامه شماره 1553 دفتر89 مشهد توضیح داده است با خوانده متارکه نموده مشارالیها ضمن جلوگیری از حضور من در خانه ام از تخلیه خودداری می نماید علیهذا چون حضور زنی اجنبی در خانه ام خلاف قانون و شرع است تقاضای رسیدگی و صدور حکم بشرح خواسته دارم خواهان در توضیحات مورخ 8/4/70خود در شعبه 11دادگاه مزبور متذکر شده است اولا" خواسته خود را به عنوان خلع ید اصلاح می کند ثانیا" وقوع طلاق در15/12/69 بوده و نامبرده یائسه بوده است خوانده در همین جلسه اظهار داشته قیمت خانه 35 هزار تومان بوده که 19 هزار تومان آن را از فروش طلاهایم پرداخته ام و خواهان آن را به نام خودش ثبت کره و نصف منزل در واقع متعلق به من است ولیکن هیچ سندی ندارم خواهان مدافعات خوانده را تکذیب نموده و دادگاه نظر به اینکه در مالکیت منزل اختلاف حاصل شده است مقرر داشته به خواهان اخطار رفع نقص شود تا خواسته را تقویم نماید و فتوکپی نسد مالکیت را در دو نسخه به دادگاه ارسال دارد که به همین ترتیب اقدام شده و خانه دویست و پنجاه هزار تومان تقویم گردیده و دادگاه به همین علت قرار عدم صلاحیت به اعتبار صلاحیت رسیدگی دادگاه حقوقی یک صادر گردیده شعبه دوم دادگاه حقوقی یک مشهد به استناد سند مالکیت خواهان وعدم صحت ادعای خوانده و وقوع طلاق بین طرفین اظهارنظر به تخلیه منزل نموده که به آن اعتراض شده و پرونده جهت رسیدگی به اعتراض به دیوان عالی کشور ایفاد گردیده و به این شعبه ارجاع شده است لایحه اعتراضیه خوانده معترض به هنگام شور قرائت خواهد شد.
بسمه تعالی
هیئت شعبه در تاریخ بالا تشکیل گردید پس از قرائت گزارش آقای ... عضو ممیز واوراق پرونده و نظریه دادگاه و لایحه اعتراضیه مشاوره نموده چنین رای می دهد:
ایرادات و اعتراضات خوانده دعوی وارد و موثر تشخیص نمی گردد لذا اظهارنظر مورخ 27/2/71 دادگاه به لحاظ عدم ایرادواعتراض موثری نسبت به آن وعدم اشکالی از لحاظ رعایت اصول و قواعد دادرسی نتیجتا" تائید و پرونده جهت انشاء حکم به دادگاه اعاده می گردد النهایه نظریه دادگاه را به خواسته خواهان در جلسه مورخ 8/4/70 و تغییر آن از تخلیه به خلع ید جلب می نماید.

مرجع :
کتاب صلح و اجاره و احکام راجع به آنها ، تالیف یداله بازگیر
چاپ اول ، سال 1379 ، چاپ گیتی ، انتشارات فردوسی

نوع :
آراء و نظریات
شماره انتشار :
21
تاریخ تصویب :
1371/01/14
تاریخ ابلاغ :
دستگاه اجرایی :
موضوع :