جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09120879360 در تماس باشید.


تاریخ رسیدگی : 14/12/69
شماره دادنامه : 1274/22
مرجع رسیدگی : شعبه 22 دیوان عالی کشور

خلاصه جریان پرونده :
در تاریخ 3/2/60 آقای (م ) به طرفیت آقای (ب ) دادخواستی به خواسته تخلیه خود واقع در خیابان گلنار مقوم به مبلغ 250000 ریال تقدیم دادگاه بخش مستقل را درخواست نموده وخلاصتا" توضیح داده پس ازمطلقه نمودن همسرش در زمان عده خانه اش را با اثایه در اختیار مشارالیها قرار داده و برای رفع تنهائی همسر سابق اجازه داده که مادر همسر وبرادر همسر مطلقه اش در ایام عده نزد ایاشن بمانند لیکن پس از گذشت دوران عده طلاق تا کنون نامبردگان خانه را تخلیه نکرده اند با تعیین وقت وابلاغ به رفین آقای (ر) با تقدیم یک برگ وکالتنامه خود را وکیل خوانده معرفی و ضمن لایحه تقدیمی مدافعاتی نموده و استناد به پرونده هائی کرده که با این پرونده مرتبط می باشد دادگاه با توجه به میزان خواسته قرار عدم صلاحیت خود را به شایستگی دادگاه شهرستان کرمان صادر و پرونده را به آن دادگاه ارسال نموده که پس از وصول به شعبه چهارم ارجاع گردیده شعبه مذکور پس از رسیدگی طبق دادنامه شماره 962-26/11/60 حکم به رد دعوی خواهان صادر و وی را محکوم به پرداخت خسارت حق الوکاله وکیل در این مرحله نموه است بر اثر این پژوهشخواهی خواهان پرونده به شعبه دوم دادگاه استان هشتم ارجاع گردیده و به لحاظ فوت خوانده دادگاه قرار توقیف دادرسی صادر و خواهان جانشینان خوانده را به اسامی خانگی خانم (الف ) مادر و بانو(ح ) عیال و ... فرزندان صغیر وی معرفی کرده که دادگاه مذکور پس از رسیدگی طبق دادنامه شماره 163-12/12/61 دادنامه پژوهشخواسته را تائید کرده بیش آقای (م ) از دادنامه مذکور فرجامخواهی کرده که دیوان عالی کشور ارسال و به شعبه 22 ارجاع گردیده و شعبه مذکور پس از رسیدگی طبق دادنامه شماره 133/22 - 24/3/65 چنین رای صادر کرده است :
( دادنامه فرجامخواسته به جهات زیر مخدوش است زیرا همانطور که فرجامخواه عنوان نموده عدم واگذاری خانه موضوع خواسته خواهان بدوی توسط فرجامخواندگان مانع از اجرای بقیه مفاد وصیتنامه بوده که به خواهان بدوی اختیار داده که از محل ثلث ماترک حین الفوتش به هر طریقی که صلاح می داند ولو با فروش آنها اقدام به اجرای وصیتنامه نماید بنابراین لازم بوده که دادگاه بدوی با رعایت خصوصیات و احکام مبحث وصایا حکم به تخلیه موضوع دعوی صادر نماید لهذا دادنامه فرجامخواسته که بر خلاف اصلاح پاره ای از قوانین دادگستری ضمن نقض دادنامه فرجامخواسته حکم به تخلیه خانه موضوع دعوی صادر و اعلام می دارد بانوان (ح ) و (الف ) و آقا (ب ) با وکالت آقای ... از دادنامه مذکور در تاریخ 1/5/68 درخواست اعاده دادرسی کرده شعبه دوم دادگاه حقوقی یک طبق قرار شماره 111-30/5/68 با صدور قرار عدم صلاحیت پرونده را به دیوان عالی کشور ارسال کرده که معاونت محترم دیوان عالی کشور پرونده را به ا ستدلال اینکه حکم دیوان عالی کشور قابل رسیدگی اعاده دادرسی شناخته نشده است 2- اگر مقصود محکوم علیه درخواست اعاده دادرسی از حکم دادگاه باشد رسیدگی با دادگاهی است که خود را صالح جهت رسیدگی تشخیص نداده و پرونده را به دیوان عالی کشور ارسال نموده که به این شعبه ارجاع گردیده اینک در وقت بالا هیئت شعبه تشکیل با بررسی محتویات پرونده و مشاوره بشرح زیر مبادرت به صدور رای می نماید.
بسمه تعالی
با ملاحظه محتویات پرونده نظر به اینکه مورد ادعا از موارد اعاده دادرسی نیست لهذا تقاضای وی رد می شود.

مرجع :
کتاب صلح و اجاره و احکام راجع به آنها ، تالیف یداله بازگیر
چاپ اول ، سال 1379 ، چاپ گیتی ، انتشارات فردوسی

نوع :
آراء و نظریات
شماره انتشار :
1274
تاریخ تصویب :
1369/12/14
تاریخ ابلاغ :
دستگاه اجرایی :
موضوع :