جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09121591023 در تماس باشید.


تاریخ رسیدگی : 30/9/71
شماره دادنامه : 624/3
مرجع رسیدگی : شعبه سوم دیوان عالی کشور

خلاصه جریان پرونده :
آقایان (ه)و(م )و(الف ) دادخواستی در تاریخ 12/6/69 به طرفیت اقای (س ) به دادگاههای حقوقی 1 اصفهان تقدیم نموده این پرونده تحت کلاسه 69/18-25 در شعبه 25 دادگاه حقوقی 1 اصفهان به جریان افتاد و خواهانها به موجب فتوکپی چند فقره قرارداد عادی خواسته اند که آقای (ع ) حق زارعانه آنها را در45 جریب زمین که منتهی به حکم تخلیه گردیده است بپردازد و توضیحا" اعلام داشته اند که علی الحساب مبلغ چهل هزار ریال با عنایت به ماده 683 تمبر ابطال می شود و پس از اظهارنظر کارشناس نسبت به مابقی تمبرابطال خواهد شد. خوانده ضمن دفاع در لایحه ارسالی و دادخواست متقابل که تحت کلاسه 345-69 ثبت گردیده خواسته است خواندگان مبلغ دو میلیون و یکصد هزار ریال بابت خسارات وارده به زمین و موتور چاه بایستی به وی بپردازند و توضیح داده است 45 جریب زمین ودو حلقه چاه آب و متعلقات واقع در روستای کاروانچی را به مدت یک سال زراعی به خواندگان دعوی تقابل که همان خواهانهای پرونده اصلی می باشند اجاره داده است و چون مشارالیها از تخلیه ملک بعد از انقضاء خوددای نموده حکم تخلیه علیه آنان از دادگاه گرفته و چون مشارالیهم اجاره بها سال زراعی 69-68 را بدهکارند و به زمین و چاه زراعی به مبلغ 120 هزار تومان خسارت واردکرده اند بنابراین خواستار گردیده پرونده ها توام و دعوی خواهانها مردود و به تادیه خسارت و خسارات محکوم شوند. مرجع رسیدگی هر دو پرونده را توام و پس از استماع مطالب طرفین قرار ارجاع امر به هیئت کارشناسان و تحقق و معاینه محلی تواما" صادر نموده تا پس از تحقیق از شهود و زمینه عملکرد خواهانها و حقوقی که طبق عرف محل به عنوان حق کرد به هر یک از آنان تعلق می گیرد و مدت و نوع عملکرد به هر یک از خواهانها کارشناس در زمینه اجاره بهاء مورد مطالبه و در صورت تایید گواهان راجع به خسارت وارد به موتو رو جاه در زمینهای زراعی به تفصیل اعلام نظر نماید که با وصول نظر هیئت کارشناسی دادگاه نظر آقای مشاور را کسب و بدین خلاصه ابراز نظر نموده است :
با توجه به طول مدت تصرف خواهانها و رابطه فیمابین حسب هشادت شهود اقامه شد و اظهارات طرفین و با توجه به نظریه هیئت کارشناسان منتخب و اقرار خواندگان دعوی تقابل مبنی برعدم پرداخت اجرت المثل موردمطالبه خواهانهای دعوی اصلی را تا مبلغ 000/350/2 ریال بابت کرد زراعی و خواهانها دعوی متقابل را تا مبلغ یک میلیون ریال بابت اجرت المثل سال زراعی 69/68 مستحق می داند و با تهاتر مبالغ یاد شده نظر به محکومیت خوانده دعوی اصلی به پرداخت مبلغ 000/350/9 ریال در حق خواهانها بالسویه ورد دعوی خواهانها نسبت به زائد مبلغ مذکور و رد خواهان دعوی تقابل نسبت به مازاد محکوم به اعلام می نماید. این نظر مورد اعتراض آقای (س ) واقع شده که لایحه مربوطه به هنگام مشاوره قرائت خواهد شد. پرونده حسب دستور رئیس دادگاه در ظهر لایحه اعتراضیه به دیوان عالی کشور ارسال گردید.
هیئت شعبه در تاریخ بالا تشکیل گردید پس از قرائت گزارش آقای ... عضو ممیز واوراق پرونده مشاوره نموده چنین اظهارنظر می نماید:
نظریه :
نظریه مورخ 19/2/71 شعبه 25 دادگاه حقوقی یک اصفهان در پرونده های شماره 181/69 و 345 و/69 با اشکال مواجه است زیرا ( اولا" قراردادهای استنادی خواهانهای دعوی اصلی دلالت دارند بر اینکه خواهانها از تاریخ 30/6/58 تا سال 63 بعنوان نصفه کار در زمین زراعتی متعلق به آقای (س ) زراعت کرده اند و از تاریخ 10/7/64 هم تا 10/7/67 به موجب سه فقره اجاره نامه یک ساله به عنوان مستاجر عمل کرده اند با این ترتیب تعلق حق کرد زراعتی به مستاجر که بر حسب مقررات عقد اجاره در قانون مدنی صرفا" در مدت اجاره استحقاق انتقاع از مورد اجاره را دارد معلوم نیست بر چه اساس و مبنائی استوار است ) اضافه می نماید خواهان دعوی تقابل از بابت اجاره بهاء بشرح دادخواست بدهکاری خواندگان را تا بملغ نهصد هزار ریال تعیین نموده و در آخرین سند اجاره هم که مربوط به سال 1366 است میزان اجاره همین مبلغ معین گردیده و خواندگان دعوی تقابل هم از این مبلغ تکذیب و انکار نکره اند نتیجتا" جلب نظرکارشناس در این زمینه والزام خواندگان به تادیه و انکارنکرده اند نتیجتا" جلب نظر کارشناس در این زمینه و الزام خواندگان به تادیه مبلغ یک میلیون ریال بابت اجرت المثل سال زارعی 68-69 با وصف آنکه مقطوعا" مبلغ نهصد هزار ریال مطالبه شده وجهه قانونی ندارند بنا به مراتب نظریه دادگاه تائید نمی شود و پرونده در اجرای ماده 15 قانون تشکیل دادگاههای حقوقی یک ودو به دادگاه مرقوم اعاده می گردد.

مرجع :
کتاب صلح و اجاره و احکام راجع به آنها ، تالیف یداله بازگیر
چاپ اول ، سال 1379 ، چاپ گیتی ، انتشارات فردوسی
 

نوع :
آراء و نظریات
شماره انتشار :
624
تاریخ تصویب :
1371-09-30
تاریخ ابلاغ :
دستگاه اجرایی :
موضوع :