جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09121327108 در تماس باشید.


به تاریخ : 16/10/1370
دادنامه : 863
مرجع رسیدگی : شعبه 73 دادگاه حقوقی دو تهران

رای دادگاه
دعوی خواهان علیه خوانده تخلیه ید خوانده از یک دستگاه آپارتمان مسکونی موضوع اجاره نامه شماره 7524-17/2/1357 به لحاظ انقضاء مدت اجاره و مطالبه مبلغ 560000 ریال بابت اجور معوقه از تاریخ 25/9/61 لغایت 25/2/1370 به ماخذ ماهیانه پنج هزار ریال می باشد ذینفع بودن خوهان وتصرفات خوانده در مورد اجاره به عنوان مستاجر و وجود رابطه استیجاری بین خواهان به عنوان قائم مقام قانونی موجرین سابق و خوانده به دلالت فتوکپی مصدق سند اجاره به شماره 7524-17/2/1357 و به مستندات پیوست دادخواست تقدیمی از ناحیه خواهان و مندرحات لایحه وکیل خوانده محرز است و (نظر به اینکه حسب مندرجات اجاره نامه مذکور محل برای یک سال از تاریخ 1/12/1356 هیات سکونت به خوانده واگذار گردیده لذا مدت اجاره سپری شده است و نظر به اینکه طبق مواد468و494 قانون مدنی اجاره از جمله عقود موقت است که با انقضاء مدت اجاره و درخواست تخلیه از ناحیه موجر عقد مزبور برطرف می گردد لذا موجبی برای ادامه تصرفات مستاجر در عین مستاجره باقی نیست ) و نظر به اینکه حسب مندرجات اجاره نامه مذکور اجاره بهای ماهیانه مورد اجاره مبلغ پنج هزار ریال تعیین و مقرر گردیده است و وکیل خوانده درقبال دعوی خواهان دفاع موثر و مرجهی به عمل نیاورده و دلیل ومدرکی نیز که بطلان و بی اعتباری دعوی خواهان را به طریقی ثابت کند ابراز و اقامه نداشته است ودفاعیات وی بشرح مندرجات لایحه تقدیمی با توجه به مراتب فوق الذکر موجه به نظر نمی رسد لذادعوی خواهان به نظر دادگاه ثابت است ومستندا" به مواد1و15 قانون روابط موجر ومستاجر مصوب سال 1362و مواد494 و490 قانون مدنی حکم به تخلیه ید خوانده از محل موصوف در فوق و محکومیت وی به پرداخت مبلغ 560000 ریال بابت امور معوقه ازتاریخ 25/9/61لغایت 25/3/1370 به اخذ ماهیانه پنج هزار ریال در حق خواهان صادر و اعلام می گردد رای صادره حضوری است بدیهی است چنانچه احراز حکم تخلیه به لحاظ کمبود مسکن موجب عسر و حرج مستاجر شود. به تجویز ماده 9 موجر ومستاجر" href="/tags/20499/قانون-روابط-موجر-ومستاجر/" class="link">قانون روابط موجر ومستاجر مصوب سال 1362 موضوع قابل بررسی است.

رای دادگاه تجدیدنظر در خصوص رای فوق الذکر:
به تاریخ : 23/6/71
شماره پرونده : 70/612
شماره دادنامه : 340
مرجع رسیدگی : شعبه 20 دادگاه عمومی تهران

رای دادگاه
درخصوص دادخواست آقای (م ) با وکالت آقای (ه) و به طرفیت معاونت حقوقی بنیاد شهید انقلاب اسلامی به خواسته تجدیدنظرخواهی از دادنامه شماره 863 مورخ 16/10/71 صادره از شعبه 73 دادگاه حقوقی 2 تهران نظر به اینکه تمسک تجدیدنظرخواه فاقد ادله اثباتی است وهیچگونه دلیل ومدرکی که موجبات فسخ دادنامه صادره را اقتضاء وایجاب نماید ارائه واقامه نگردیده است. ازطرفی دادنامه صادره صحیحا" اصدرا وهیچگونه بیانیت و مغایرتی با حکام وموازین شرعی وقانونی ندارد لذا با رد تجدیدنظرخواهی معنونه دادنامه مستانف عنه عینا" تائید و استواری آن را اعلام می دارد.

مرجع :
کتاب صلح و اجاره و احکام راجع به آنها ، تالیف یداله بازگیر
چاپ اول ، سال 1379 ، چاپ گیتی ، انتشارات فردوسی

نوع :
آراء و نظریات
شماره انتشار :
863
تاریخ تصویب :
1370/10/16
تاریخ ابلاغ :
دستگاه اجرایی :
موضوع :