جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09380192395 در تماس باشید.


تاریخ رسیدگی : 15/2/66
شماره دادنامه : 607/22
مرجع رسیدگی : شعبه 22 دیوانعالی کشور

خلاصه جریان پرونده :
در تاریخ 1/5/63 شهرداری ابهر با وکالت آقای (غ ) بطرفیت آقای (ع ) بخواسته صدور حکم به پرداخت 2950000 ریال اجاره بهاء معوقه و مبلغ 3480000 ریال بابت تاخیر در تخلیه عین مستاجره بقرار روزانه یکهزار ریال و همچنین تخلیه مورد اجاره تقدیم دادگاه عمومی حقوقی ابهر نموده و خلاصتا" توضیح داده که خوانده تمامی یک باب ساختمان سالن و یک باب ساختمان قدیمی شهرداری به شماره پلاک ثبتی یک فرعی از204 اصلی واقع در ابهر بخش 3 زنجان را طی سند اجاره به شماره 62100 تنظیمی در دفترخانه شماره 8ابهر جهت تاسیس سینما برای مدت 5 سال اجاره نموده و پس از انقضای مدت اجاره مستاجر توجهی به دو فقره اخطاریه های صادره ننموده واقدامی جهت تخلیه و تحویل ساختمان به عمل نیاورده است بعلاوه ازتاریخ اول مهرماه سال 53تا پایان تیرماه 63 ازپرداخت اجرت المثل خودداری نموده که جمعا" به مبلغ 2950000 ریال بالغ می گردد و با توجه به بند4 اجاره نامه که مستاجر ملتزم بوده پس از انقضای مدت اجاره مورد را بدون قید و شرط تخلیه و تحویل شهرداری بدهد در غیراین صورت روزانه یکهزار ریال اضافه بر اجاره بهاء پرداخت نماید با توجه به اخطاریه های فوق الذکر اقدامی جهت تخلیه عین مستاجره بعمل نیاورده و مشمول پرداخت روزانه یکهزار ریال می باشد که صدور حکم به پرداخت مبلغ فوق الذکر مورد تقاضا است و همچنین نظر بر اینکه مستاجر با انقضای مدت اجاره اقدامی به تخلیه و تحویل مورد اجاره ننموده و ساختمان مورد اجاره در مسیر طرح توسعه میدان شهرداری قرار گرفته و قریبا" تخریب خواهد شد و اینکه مستاجر حدود ده سال از پرداخت اجاره بهاء خودداری نموده و مورد اجاره را طی اجاره نامه رسمی به شماره 108080 تشخیص دیگری واگذار نمودهو طبق اجاره نامه فیمابین چنین حقی نداشته است ودر خاتمه تقاضای رسیدگی و صدور حکم به تخلیه و تحویل عین مستاجره و پراخت کلیه خسارات قانونی از قبیل هزینه دادرسی وحق الوکاله و غیره را می نماید مستندات 1- فتوکپی سند اجاره 2- فتوکپی اخطاریه شماره 22/8/353 فتوکپی اخطاریه شماره 3958-19/12/453- فتوکپی وکالتنامه رسمی به شما8080-23/2/553 وکالتنامه می باشد
با تعیین وقت و ابلاغ بطرفین طبق صورتجلسه مورخه 27/10/63 خوانده پس از توضیحات وکیل خواهان خلاصتا" اظهار داشته به استناد نامه شماره 58/39-19/12/53 شهرداری که به آقای (ک ) فرزند و وکیل اینجانب نوشته شده اخطار گردیده با توجه به اینکه ساختمان فوق شهرداری در مسیر طرح و توسعه قرار گرفته و تخریب خواهد شد ساختمان را تخلیه کنید و مدت 20 روز نسبت به تخلیه وتحویل مهلت داده شده تا رکودی در اجرای طرح وتوسعه ایجاد نگردد و پس از گذشتن 20 روز مهلت شهرداری اقدام به تخریب ساختمان نموده است و ازتاریخ 11/3/54 نامه شماره در مورد احداث ساختمانی تازه که به پیشنهاد اینجانب بوده است شهرداری اجازه داده است (انجمن شهر که ساختمانی تازه احداث و پس از خامه کار نصف مخارج ساختمان به اینجانب نقدا" و نصف دیگر از اجاره بها کسر گردد وانیجانب به استناد تائید و نامه انجمن شهر و اجازه شهرداری اقدام به احداث ساختمان نموده و چندین فقره صروتحساب تدریجی به شهرداری داده شده و نصف مخارج روزانه ساختمان طی چک بانکی ملی ازحساب شهرداری ابهر علی الحساب به اینجانب پرداخت شده است و در تمام مدت که حدود10 سال می باشد با مراجعه مکرر به شهرداری ودادن قسمتهائی از صورتحساب ومکاتبات شهرداری گویا با کارشناس دفتر فنی تا امروز موفق به تخمین مخارج سینما که مورد قبول شهرداری به آن شکل نبوده نشده و در سال 62 نیز در دادگستری ابهر در حضور بازپرسی و شهردار شاغل شهرداری خواسته شدکه کارشناس برای ارزیابی ساختمان از ریق اداره فنی یا دیگر مسئولان که به ابهر بیاید که هرچه منتظر شدم کارشناس نیامده و پرونده مربوطه که در آن بدون مجوز قانونی دستور بستن سینما داده شده بود به کجا رفت و چه شد و در مور روزانه یکهزار ریال بابت تخلف که در اجاره نامه از آن صحبت شده است لایحه ای که نوشته ام تمام مسائل مربوط به آن را شرح داده فقط اضافه می نمایم وقتی شهردرای طبق طرح توسعه میدان سینما و بنا را خراب کرده است دیگر چه حق تخلف می خواهد و پرونده مربوط به احرای حکم دادگاه در مورد تخلیه سینما د رحکم اجرا طبق اجاره نامه منعقد در سال 48 می نویسد یک ساختمان تازه و یک ساختمان قدیمی شهرداری را که در اجاره اینجانب بوده تخلیه نماید در حالکیه چنین ساختمانی قبلا"تخریب شده و با هزینه انیجانب طبق موافقت شهرداری که با پرداخت قسمتهای کوچکی از مخارج ساختمان نو که طبق صورتحساب به آن شهرداری داده شده ومعادل نصف هزینه علی الاحساب به اینجانب پرداخت شده است واین خود دلیل شکایت وتوفاق شهرداری است وآنچه که به استناد حکم دادگاه بعنوان ساختمانهای قبلی که در حکم اجراء ذکر شده است اصولا" در ساختمان تازه وجود ندارد و آقای وکیل شهرداری در پاسخ اظهارات خوانده خلاصتا" اظهار داشته که خوانده حق تخریب ساختمان مورد اجاره و نبا نموده و ساختمان جدید نداشته و تنها جهت تعمیرات ساختمان اختیار داشته بشرط اینکه به تائید معمار و ناظر شهرداری برسد چنانچه ایشان هر مبلغی هزینه که مورد تائید شهرداری باشد بهمان میزان خواسته دعوی را استرداد می نمایم خوانده اظهار داشته که تائید انجمن شهر ابهر صریحا" تعمیرات نوشته شده و در مورد احداث ساختمان نظر داده اند که نصف هزینه رامن و نصف دیگر را شهرداری بدهد دادگاه جهت رسیدگی به دعای خوانده پرونده هزینه تعمیرات ساختمان سینما را که مورد استناد خوانده بوده مطالبه واخذ توضیح را از وکیل خواهان ضروری تخشیص و پس از چند جلسه تجدید بهعلل منعکس در پورنده سرانجام به تاریخ 26/9/64 پرونده مورد مطالبه مورد ملاحظه دادگاه قرار گرفته و پس از توضیحات آقای وکیل خواهان از جمله خلاصتا" به اینکه در خصوص ادعای خوانده نسبت به عدم پرداخت هزینه های تعمیرات ساختمان سینما اگرچه نامبرده سیاست هزینه ها را به تائید معمار شهرداری برساند واز این کار خودداری کرده لکن نظر بر اینکه نامبرده استناد مخارج ساختمان را در107برگ فاکتور طی نامه مورخه 26/7/58 به شهرداری تحویل داده و در جلسه مورخه 16/11/62 با حضور آقای انتظاری بازپرسی وقت دادسرا کلیه هزینه های ادعائی نامبرده جمعا" به مبلغ 3015871 ریال مورد قبول شهردرای واقع شده بنابراین از کل خواسته دعوی تا مبلغ فوق را مسترد می دارد و نسبت به بقیه تقاضای صدور حکم کرده و ضمنا" فتوکپی نامه مورخه 26/7/58خوانده وفتوکپی صورتجلسه توافقنامه مورخه 16/11/62 را نیز تقدیم کرده است دادگاه ختم رسیدگی را اعلام و خلاصتا" چنین رای داده است :
( ... وکیل خواهان در جلسه مورخ 26/9/64 به استناد 107 فقره فاکتور بابت هزینه تعمیرات سینما منضم به پرونده شهرداری جمعا" به مبلغ سه میلیون و پانزده هزار وهشتصد و هفتاد و یک ریال طی نامه مورخ 26/7/58 و عطف به نامه شماره 3333 - 2/7/58 شهرداری ابهر از طرف آقای (ک ) فرزند خوانده تقدیم شهرداری گردیده ضمن قبول هزینه های مزبور از کل مبلغ خواسته کسر نموده و صرفنظرکرده است لذا مستندا" به ماده 298 قانون آئین دادرسی مدنی قرارسقوط دعوی صادر می شود ثانیا" در خصوص بقیه مبلغ خواسته به میزان 3414129 ریال با توجه به مفاد اجاره نامه عادی فیمابین به تاریخ 7/7/48 که اجاره بهاء مقرره به قرار ماهی بیست و پنجهزار ریال تعیین گردیده و علاوه بر آن خوانده متعهد و ملتزم گردیده درازاء هر کی روز تاخیر در تخلیه مبلغ یکهزار ریال علاوه بر اجاره بهاء ماهیانه پرداخت نماید بنابراین با توجه به مراتب فوق نظر به اینکه خوانده بعد از انقضای مدت اجاره در تاریخ 7/7/53 نسبت به تخلیه مورد اجاره با عنایت به اخطاریه های شهرداری اقدامی ننموده است وهیچگونه دلیل ومدرکی دال بر پرداخت اجرت المثل مورد اجاره از تاریخ انقضای مدت اجاره تا تاریخ آخر تیرماه 1363 و همچنین نسبت به پرداخت یکهزار ریال وجه التزام عدم تخلیه سینمانسبت به هر روز تاخیر از تاریخ 22/8/53 تاریخ اولیه اخطاریه کتبی شهرداری تا آخر تیر ماه 1363 اقامه ننموده است لذا دادگاه ادعای شهرداری ابهر را ثابت تشخیص ومستندا" به ماده 494 قانون مدنی و ماده 6 مالک و مستاجر" href="/tags/10050/قانون-روابط-مالک-و-مستاجر/" class="link">قانون روابط مالک و مستاجر مصوب 1356 و ماده 221 قانون مدنی حکم به محکومیت خوانده به پرداخت سه میلیون و چهارصدو چهارده هزار ویکصد و بیست ونه ریال از بابت اصل خواسته ومبلغ سه ونه هزار و یکصد وهشتاد ریال از بابت هزینه دادرسی صادر می نماید ... ) از دادنامه مذکور آقای (ع ) فرجامخواهی کرده و ضمن لایحه فرجامی خلاصتا" اظهار داشته که مدارک مورد استنادش در شهرستان ابهر می باشد و جهت تکمیل مدارک خود احتیاج به وقت بیشتری دارد که ضمن لایحه ای که متعاقبا" تقدیم خواهد کرد مدارک خود رانیز ارائه خواهد داد و تقاضا نموده که پرونده مربوط به اجاره تخریب واحد مجدد بنا که کاملا" در پرونده وی در شهرداری ابهر میباشد وبارها به آن استناد کرده ودادگاه بدوی به آن توجه نکرده از شهرداری مطالبه و یا مطالعه ننموده اند مطالبه و به استناد آن پرونده رای منقضی صادر فرمائید ومتعاقبا" لایحه مفصلی در 7 صفحه تقدمی نموده ک خلاصتا" اظهار داشته بنحوه قرارداد وی با شهرداری در مورد احداث ساختمان سینما و نیز استناد وی به پرونده شهرداری توجهی نکرده است که در هنگام شور قرائت خواهدشد که مبادرت به لایحه جوابیه از طرف شهرداری نشده است پس ازتسلیم دادخواست فرجامی بدیوانعالی کشور و ارجاع آن به این شعبه و اخطاریه رفع نقص وتکمیل آن از طرف دفتر این شعبه اینک در وقت بالا هیئت شعبه تشکیل با بررسی محتویات پرونده ومشاوره بشرح زیر مبادرت به صدور رای می نماید.
بسمه تعالی
را ی : دادنامه فرجامخواسته مخدوش است زیرا در شرائطی که خوانده بدوی (فرجامخواه ) بشرح لایحه دفاعیه در صورتمجلس مورخ 27/10/63 خلاصتا" اشعار داشته که شهرداری پس از20 روز از تاریخ نامه مورخ 19/12/53 اقدام به تخریب ساختمان سینما نموده و ساختمانی که موضوع حکم تخلیه قرار گرفته بعد احداث و هیچگونه ارتباطی با ساختمان موضوع اجاره نامه به شماره 62100 - 7/7/48 نداشته و با این وصف مطالبات شهرداری از بابت اجور معوقه و حق التخلف موضوع اجاره ساختمان تخریب شده بی مورد بوده و جهت اثبات مراتب ادعای خود به پرونده سینما متشکله در شهرداری و معاینه و تحقیق محلی و ارجاع امر به کارشناس استناد کرده است ضرورت داشته که دادگاه پس از بررسی پرونده ثبتی مورد اجاره و تطبیق آن با محل و هرگونه اقدامی که موثر در روشن شدن حقیقت امر و اینکه موضوع دادنامه شماره 914 - 63 حکم (تخلیه ) همان موضوع مورد اجاره مورخه 7/7/48 بوده یا خیر اقدام در زمینه های اجور معوقه و حق التخلف محل بحث اتخاذ تصمیم مقتضی نماید بنا به مراتب دادنامه فرجامخواسته به جهت نقص رسیدگی نقص رسیدگی مجدد به دادگاه حقوقی یک تاکستان ارجاع می گردد.

مرجع :
کتاب صلح و اجاره و احکام راجع به آنها ، تالیف یداله بازگیر
چاپ اول ، سال 1379 ، چاپ گیتی ، انتشارات فردوسی

نوع :
آراء و نظریات
شماره انتشار :
607
تاریخ تصویب :
1366/02/15
تاریخ ابلاغ :
دستگاه اجرایی :
موضوع :