جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09132662657 در تماس باشید.


تاریخ رسیدگی : 6/5/1367
شماره رای : 432/21
مرجع رسیدگی : شعبه 21 دیوان عالی کشور

خلاصه جریان پرونده :
آقای ... وکیل دادگستری در تاریخ 16/8/1364 به وکالت ازطرف آقایان محمودو حسین دادخواستی به طرفیت آقای علی به خواسته یک میلیون و سیصد و پنج هزار ریال اجور معوقه 29 ماهه و تخلیه دو دهه دکان جلو و دو دکان عقب محل قهوه خانه در ترمینال کرمان تسلیم دادگاه عمومی حقوقی کرمان نموده به خلاصه اعلام کرده : خواهانها به موجب اجاره نامه رسمی شماره 47545-23/2/1359 یک قطعه زمین به طول 5/52 متر و عرض چهل متر از اراضی رق آباد پلاکهای 2797 و2789 بخش 3 کرمان از شهرداری اجاره نموده در آن گاراژ مسافری اتورفسنجان و دو دهنه دکان جلو و دو دهنه دکان عقب جهت قهوه خانه احداث کرده به موجب اجاره نامه عادی 1/2/1362 چهار دهنه دکان اخیررا با مال الاجاره ماهیانه چهل وپنج هزار ریال به اجاره خوانده داده اند. خوانده از تاریخ اجاره وجهی بابت مال الاجاره به خواهانها پرداخت نکرده که مبادرت به ارسال اهظارنامه شده صدور حکم بر محکومیت خوانده به تخلیه مورد اجاره وفق قانون مالک ومستاجر واجور معقوه 29 ماهه از1/2/1362 لغایت شهریور1364 وکلیه خسارات مورد تقاضاسات وکالت نامه وفتوکپیهای اجاره نامه رسمی و عادی واظهارنامه 561 ضمیمه دادخواست شده با ثبت به کلاسه 64/529 شعبه 10 وقت رسیدگی تعیین گردیده آقای ... به وکالت خوانده مداخله ماحصل اعلام داشته موکلش مستاجر خواهانها نمی باشد. ادعای خواهانها بر احداث اعیانی مورد تکذیب است عرصه مودر دعوی در قبال اخد سیصد هزار ریال به خوانده واگذار گردیده خوانده برای اخذ انشعاب برق به اداره برق مراجعه به وی می گویند باید ایجاره خط یا مدرک مالکیت داشته باشد. از خواهانهاتقاضای مدرک می کند خواهانها اجاره نامه برخلاف واقع تنظیم وخوانده هم بر اثر بی سوادی بدون اطالع به مفاد آن امضاء به اداره برق تسلیم می کند. استشهادیه و فتوکپی هائی تسلیم به شهادت شهود اسناد رد دعوی را تقاضا می نماید.
وکیل خواهانها تنظیم اجاره نامه به نحو ادعائی وکیل خوانده و احداث ساختمان توسط خوانده را تکذیب می کند. قرار تحقیق از شهود صادر می گردد. رسیدگی در شعبه سوم دادگاه حقوقی یک ادامه می یابد از شهود معرفی شده تحقیق ونظر کارشناس جهت تعیین هزینه معموله وسیله خوانده جلب می گردد. مشاور دادگاه نظرش را بربطلان دعوی خواهانها اعلام می دارد. در تاریخ 5/11/365 رئیس دادگاه نظر خود را بر خلع ید خوانده و پرداخت مبلغ 000/185 ریال به خواهانها بابت مابه التفاوت اجاره بهاء معوقه نسبت به مخارجی که در ملک نموده ابرازمی نماید. که مورد اعتراض وکیل خوانده واقع می شود. پرونده جهت اعمال ماده 14 قانون تشکیل دادگاههای حقوقی یک ودوبه دیوانعالی کشور ارسال به کلاسه 23/1986 ثبت می شود شعبه 21 دیوان عالی کشور بشرح تصمیم شماره 45/21-30/1/1366 با توجه به خواسته به عنوان اینکه ضرورتی بر ابراز نظر واستنباط قبل از انشاءرای نمی باشد مور را قابل طرح در دیوان عالی کشور به نحو مقرر در ماده مزبور نمی داند با اعاده پرونده دادرس دادگاه بشرح دادنامه شماره 23/3/1366 به خلاصه این استدلال که خوانده وجود رابطه استیجاری بین خود وخواهانها را تکذیب نموده وفتوکپی مستندات ابرازی دلالت بر پرداخت کلی هزینه های احداث ساختمان وسیله خوانده دارد. از ناحیه خواهانها دلیلی بر پرداخت هزینه احداث ساختمان ابراز نشده وتوجه به شهادت شهود دعوی مطروحه به کیفیت فعلی را قابل پذیرش ندانسته و مردود اعلام کرده 0 مطالبه خسارات دادرسی و حق الوکاله خوانده به لحاظ غیرشرعی بودن رد نموده است. پس از ابلاغ رای وکیل تجدیدنظرخواهان صدرالاشعار دادخواست تجدید نظر تسلیم نموده ضمن بیان مطالبی واشاره به قرارداد اجاره بین طرفین وکارفرمای واقعی بودن موکلین خود حکم بدوی را ناصحیح و خلاف محتویات پرونده دانسته و فسخ آن را وفق ماده 12 قانون تشکیل دادگاههای حقوقی یک ودو تقاضا کرده است که اعتراضات و پاسخ آن موقع شور قرائت خواهد شد. پرونده پس از وصول به دیوان عالی کشور و ثبت به کلاسه بالا به این شعبه ارجاع شده است.
هیئت شعبه در تاریخ بالا تشکیل گردید.پس از قرائت گزارش آقای ... و اوراق پرونده مشاوره نموده چنین رای می دهند:
با توجه به محتویات پرونده واستدلال دادگاه و عنایت به اینکه مدت سه سال اجاره مندرج در اجاره نامه رسمی شماره 47545-23/2/1358 دفترخانه 32 کرمان تنظیمی بین تجدیدنظرخواهان صدرالاشعار و شهرداری کرمان در تاریخ اول فروردین 1362 منقضی بوده وسندعادی اجاره مورخ 1/2/1362 بین طرفین دعوی پس از انقضاء مدت اجاره اصلی تنظیم شده وبرابر ماده 473 قانون مدنی مالکیت منافع شرط تحقیق اجاره است و مستندی بر تمدید اجاره با تجدیدنظرخواهان و بقاء مالکیت منافع آنها نسبت به موردتنازع در مدت موردمطالبه اجور ابراز نگردیده رای شماره 55-23/3/136 شعبه سوم دادگاه حقوقی یک کرمان بالنتیجه مخالفتی با قانون وموازین شرعی ندارد. درخواست تجدیدنظر عنوان شده از طرف وکیل تجدیدنظرخواهان نسبت برای فوق به لحاظ عدم انطباق با ماده 12 قانون تشکیل دادگاههای حقوقی یک ودو می شود.

مرجع :
کتاب صلح و اجاره و احکام راجع به آنها ، تالیف یداله بازگیر
چاپ اول ، سال 1379 ، چاپ گیتی ، انتشارات فردوسی

نوع :
آراء و نظریات
شماره انتشار :
432
تاریخ تصویب :
1367/05/06
تاریخ ابلاغ :
دستگاه اجرایی :
موضوع :