جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09121932428 در تماس باشید.


تاریخ : 13/3/75
شماره دادنامه : 575
مرجع سیدگی : شعبه دهم دادگاه عمومی تهران

رای دادگاه
به طوری که ملاحظه می شود در تاریخ 15/12/68 آقای (ک ) به وکالت از آقای (م ) دادخواستی تحت عنوان ورود ثالث در پرونده کلاسه 68/34 شعبه 36 دادگاه حقوقی یک تهران به خواسته صدور حکم بر تخلیه عین مستاجره سند رسمی شماره 47718-15/12/60 دفتر اسناد رسمی شماره 23 تهران به جهت انتقال به غیر مورد اجاره دادگاههای حقوقی یک تهران نموده که جهت رسیدگی به شعبه 32 دادگاه حقوقی یک ارجاع گردیده خلاصتا" چنین توضیح داده که خوانده ردیف یکم به موجب سند اجاره شماره 47718-15/12/60 تنظیمی در دفتر اسناد رسمی شماره 23 تهران یک باب مغازه دو دهنه به انضمام یک باب زیرزمین جزء پلاک ثبتی شماره 378 فرعی از3740 اصلی واقع در بخش 3 تهران ملکی موکل را با مشخصات و توصیف مندرج در سند اجاره را با سلب حق انتقال به غیر جزئا" یا کلا" برای شغل داروخانه اجاره نموده لیکن خوانده مستندا" به پرونده کلاسه 68/34 اصلی مذکور ودادنامه شماره 80759-80569 تنظیمی در دفترخانه شماره 2 تهران منافع قسمتی از مودر اجاره را بدون اذن موکل به غیر منتقل نموده و لذا به استناد ماده 69 قانون مالک ومستاجر به جهت تخلف مستاجر ازشرایط اجاره مبادرت تقدیم دادخواست نموده و رسیدگی و صدور حکم به تخلیه عین موجره (یک باب مغازه دو دهنه و زیرزمین جزء پلاک ثبتی شماره 478 فرعی از 3745 اصلی واقع در بخش 3 تهران را از دادگاه خواستار گردیده و مستند خود را نیز از جمله سوابق پرونده کلاسه 32-18-24 و فتوکپی دادنامه شماره 1305 شعبه 27 دادگاه صلح تهران - فتوکپی سند اجاره - وکالتنامه عنداللزوم تحقیق و 000 معاینه محلی قرار داده است - دادگاه محترم شعبه 32 حقوقی یک تهران به جهت صلاحیت محاکم حقوقی 2 سابق تهران در رسیدگی به موضوع قرار عدم صلاحیت صادر پرونده به شعبه 63 حقوقی 2 سابق ارجاع می گردد وکلای خوانده ردیف یکم هم خلاصتا" در مقام دفاع اعلام داشته اند که موکل آنان بلااستفاده مستاجر محل مورد اجاره و مسئول فنی و صاحب پروانه بوده است مورد اجاره به غیر واگذار نشده از شرایط اجاره تخلف صورت نگرفته وآقای (ص ) فقط درسرمایه گذاری داروخانه شریک بوده و لذا در دعوی مطروحه را تقاضا کرده ام خوانده ردیف دوم نیز دفاعا" اظهار داشته هر چند به موجب قرارداد مشارکت رسمی شماره 80569-2/5/47 و همچنین اقرارنامه مورخ 2/5/47 شریک و سه دانگ داروخانه می باشد النهایه هیچگونه انتقالی از ناحیه آقای ... به وی صورت تگرفته است و دادگاه نیز بدون پرونده کلاسه 68/36 شعبه 32 دادگاه حقوقی 2 و27/1161-69 را مطالبه و ملاحظه پرونده کلاسه 68/36 بشرح اعلام نظر دادن ودرخواست طرفین منتهی بر رای گردیده - موضوع پرونده کلاسه 27/1161- 59 هم دادخواست آقای ... است علیه آقای (م ) به خواسته الزام به تنظیم سند اجاره که پس از یک سلسله رسیدگی نهایتا" دادگاه به موجب دادنامه شماره 1305-14/1/61 حکم به بطلان دعوی صادر گردیده ، متعاقبا" دادگاه قرارهای معاینه و تحقیقات محلی صادر وباانجام قرارهای اصدره به منظور تعیین نصف میران حق کسب و پیشه بوده قرار ارجاع امر به کارشناسی واحد و با اعتراض خواندگان قضیه به هیئت کارشناسان ارجاع شده است. اینک با مداقه نظر در جمیع اوارق و محتویات پورنده نظر به اینکه مالکیت خواهان از وجود رابطه استیجاری فیمابین خواهان و خوانده ردیف یکم به دلالت فتوکپی مصدق سندمالکیت واسناد رسمی اجاره محرز و سلم است و مستفاده از قرارداد مشارکت رسمی شماره 80569-3/5/47 تنظیمی و در دفتر اسناد رسمی شماره 1 تهران واقرارنامه مورخ 2/5/47 و مفاد صورت جلسه معاینه و 000 تحقیقات محلی و نیز محتویات پرونده کلاسه 27/1161-59 هم این است که خوانده ردیف یکم بدون حق انتقال به غیر، و بدون اذن واجازه از موجر و سه دانگاز منافع مغازه اسیتجاری خود را به خوانده ردیف دوم واگذار نموده و چون مدافعات وکلای خوانده ردیف یکم و همچنین توضیحات خوانده ردیف دوم نیز بلاوجه به نظر می رسد علیهذا دعوی مطروحه موجرو ثابت بوده و نظر به اینکه هیئت کارشناسی هم نصف حق کسب و پیشه مغازه مورد اجاره را مبلغ 000/000/315 ریال تعیین و اعلام نموده و اعتراضات خوانده ردیف دوم و واگذاری خوانده ریدفل یکم نیز به نظریه کارشناسی موثر به نظر نمی رسد به نظ ردادگاه هم نظریه هیات کارشناسان با اوضاع و احوال مسلم قضیه مطابقت دارد لهذا حکم به تخلیه همین مستاجره در قبال دریافت مبلغ 000/000/325 ریال بابت نصف حق کسب و پیشه با اعطای دو ماه مهلت صادر واعلام می گردد در رابطه با ماده 38 از قانون مرقوم موجر مکلف است ظرف سه ماه از تاریخ ابلاغ حکم قطعی وجه معینه را درصندوق دادگستری تویدعی و با ترتیب پرداخت آن را به مستاجر بدهد والا حکم مزبور ملغی الاثر خواهد بود مگر اینکه طرفین به مدت بیشتری توافق نمایند رای صادره ظرف مهلت بیست روز از تاریخ ابلاغ قابل رسیدگی تجدیدنظر در محاکم محترم تجدیدنظر استان تهران است.


رای شعبه 6 دادگاه تجدیدنظر استان در تجدیدنظرخواهی از رای
فوق الذکر:
شماره دادنامه : 1383و1382
تاریخ : 27/11/75
مرجع رسیدگی : شعبه 6 دادگاه تجدیدنظر استان تهران

رای دادگاه
در خصوص تجدیدنظرخواهی آقا (ص ) و آقای (ف ) با وکالت آقای (ح ) به طرفیت آقای (م ) نسبت به دادنامه شماره 575 مورخ 13/3/75صادره از شعبه دهم دادگاه عمومی تهران نظر به اینکه اعتراضات تجدید نظرخواهان نسبت به دادنامه تجدیدنظر خواسته موثر و موجه نیست و بر دادنامه معنونه نیز از لحاظ اصول ومبانی رای و ارکان و اساس آن و استدلال دادگاه خدشه ای وار نیست حکم تخلیه مورداجاره تائید می شود النهایه با عنایت به قرارداد مشارکت رسمی 80569- 2/5/74 تنظیمی در دفتر اسناد رسمی شماره 3 تهران ونیزاقرارنامه عادی مورخ 2/5/74 که درآن صراحتا" به این مساله که برای تصرف سرقفلی عمل متهخم آقای (ص ) می باشد به دادنامه صادره در قسمت پرداخت مبلغ 000/000/215 ریال بابت تصف حق کسب و پیشه در حق هر دو نفر نامبرگادگان یعنی آقایان (ف )و(ص ) اصلاح می شود و باالتفات به اینکه حسب مندرجات پرونده زیرزمین مغازه مورد بحث متعاقب اجاره راجع به مغازه با اجاره نامه دیگری به تاریخ 15/12/50 در اجاره مستاجر اولیه یعنی آقای (ف ) قرار گرفته و حال آنکه تاریخ قرارداد مشارکت بین مستاجر اولیه ومستاجر قانونی 2/5/1374می باشد یعنی قرارداد مشارکت اصولا" در زمانی تنظیم شده که زیرزمین منضم به مورد اجاره وجود خارجی نداشته و طبیعتا" قرارداد تنظیمی بین مستاجر اولیه و شریک وی در مورد حق شریک نسبت به نصف بهای سرقفلی صرفا" ناظر به مغازه مورد اجاره بوده است و مشمول زیرزمینی که بعدا" توسط مستاجر از مالک اجاره شده نمی گردد و همچنین با توجه به نظریه آقایان کراشناسان رسمی دادگستری در مورد تعیین حق کسب و پیشه مغازه و زیرزمین به تفکیک از کل نصف حق کسب و پیشه تعیین شده توسط کارشناس یعنی مبلغ 000/000/215 مبلغ و پنج میلیون ریال بابت سرقفلی زیرزمین سهم اختصاصی آقای (ف ) می باشد که باید مستقلا" به نامبرده پرداخت گردد و مابقی تا مبلغ تعیین شده باید متساویا" به مستاجر اولیه و شریک وی آقای (ص ) پرداخت گردد.

مرجع :
کتاب صلح و اجاره و احکام راجع به آنها ، تالیف یداله بازگیر
چاپ اول ، سال 1379 ، چاپ گیتی ، انتشارات فردوسی

نوع :
آراء و نظریات
شماره انتشار :
575
تاریخ تصویب :
1375/03/13
تاریخ ابلاغ :
دستگاه اجرایی :
موضوع :