جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09121192093 در تماس باشید.


تاریخ رسیدگی : 15/9/1373
شماره دادنامه :73/505/18
مرجع رسیدگی : شعبه 18 دیوان عالی کشور

خلاصه جریان پروند:
در تاریخ 1/12/1369 خانم (ن ) مدعی به (ش ) دادخواستی به طرفیت : 1- سازمان حج اوقاف و امور خیریه ( مدرسه عالی شهید مطهری ) 2-(ح ) 3- آقای (ب ) به خواسته (حکم مالکیت ساخمان و اعیانیهای موجود که فقط از جهت دادرسی دو میلیون و یکصد هزار ریال تقدیم می شود.) 4- تسلیم دادگاه حقوقی یک ورامین نموده که به کلاسه 69/1/313 ثبت شده و بشرح دادخواست توضیح داده است که :
(1- در سال 1358 خوانده ردیف 3 به عنوان مالکیت خود مساحت 122 مترمربع زمین پلاک 214/11 تفکیک شده ومجزی از پلاک 138/11 واقع در شهرک مدرس را به اینجانب فروخت و مورد فروش را تسلیم نموده و اینجانب در همان سال 1358 به موجب دو صفحه صورت حساب به خط خوانده ردیف 2 (بنای ساختمان ) زمین را ساختم و در آن سکونت نمودم که تا کنون هم درتصرف مالکانه ام می باشد و در صورت انکار خط صورت حساب استکتاب و جلب نظر کارشناس نسبت به آن را استدعا دارم ولی در سال 1363 که قانون ابطال سند مالکیت موقوفات تصویب واجرا شد سند زمین مزبور هم ابطال ومعلوم گشت که عرصه خانه ملکی اینجانب خریداریم از مالک قبلی آنهم جزو زمینهای گرگ تپه واقع بهنام پازوکی و مورد ادعای وقفیت مدرسه عالی شهید مطهری می باشد که قانونا" در اختیار سازمان حج و اوقاف وامور خیریه قرار گرفته است لذا اضطرارا" به موجب اجاره نامه 9016-10/9/63 با مدرسه عالی شهید مطهری اجاره نامه به مدت سه سال تنظیم نمودم که قانونا" در انقضای مدت محکوم به تجدید است و به موجب رسیدهای موجود مال الاجاره آن را پرداخته ام و سند اجاره نامه نامبرده با دستخط نویسنده در وصف مورد اجاره و همچنین در قسمت چاپ شده آن موجر اقرار به مالکیت اینجانب نسبت به اعیانیها و ساختمان خانه ام به عمل آورده استکه در عرصه مورداجاره مستقر هستم.
2- آقای خوانده ردیف 2 به علت رابطه نسبت دامادی و مادرزن بودن اینجانب قصد اذیت و انتقامجوئی ازاینجانب را اجرا نموده او با تبانی بین او خونده ردیف 3 هر روز کینه توزانه اینجانب که زن بیچاره و کارگر بی پناهی هستم مورد آزار و مزاحمت قرار داده و با کشانیدنم به دادسرا وژاندارمری و اوقاف و مدرسه شهید مطهری از پیداکردن یک لقمه نان حلال کار آرایشگری محروم نمایند که پرونده متعدد دادسرا و دادگاهها و پاسگاه ژاندارمری دلیل این واقعیت است.
3- بالاخره مدرسه عالی شهید مطهری به موجب نامه 23712-1946الف 2/4/69 بازگشت به شماره های 1865-25/3/69 و 2/1865-29/3/69 و 2/1865-30/3/69 پاسگاه ژاندامری قرچک صریحا" اقرار نموده است که : اولا" سند اجاره 9011-10/9/63 تنظیمی با اینجانب اصیل و معتبر و صحیح است ثانیا" به سبب اختلاف موجوده از تمدید مدت اجاره اولیه خودداری نموده است ( در صورتی که این اقدام مدرسه عالی شهید مطهری خلاف قانونی مدنی و تخلف از قانون روابط موجر و مستاجر مصوب مجلس شورای اسلامی می باشد ثالثا" درسال 1368 مورد اجاره متصرفی مسکونی اینجانب را به آقا (ح ) خوانده ردیف 2 به اجاره واگذار نموده است ( که این اقدام مدرسه عالی شهید مطهری خلاف قانون مدنی ومخالف شرع انور اسلام وتخلف از قانون موجر و مستاجر مسکن مصوب شورای اسلامی می باشد که عرصه اجاره ای متصرفی مسکونی اینجانب را که موجر اقرار به مالکیت اینجانب نسبت به اعیانی مستحدثه در آن نموده است به شخص ثالث اجاره داده است ) رابعا" مدرسه عالی شهید مطهری در خاتمه هم صریحا" و فی الحقیقه تعهد نموده است که ( ... وصول احکام و شکایات مختلف مقرر شده پرونده مذکور تا تعیین تکلف قطعی از دادگاه صالحه به صورت معلق نگهداری شود) با این ترتیب موجر محترم انکار بعد از اقرار به عمل آورده است و برخلاف قانون بودن اجاره نامه تنظیم بین مدرسه عالی شهید مطهری و خوانده ردیف یک صریحا" اعتراف نموده است.
4- علیهذا به موجب مواد 30 و31 و32 و35 و39 و1277 قانون مدنی اعیانیهای متسحدثه و ساختمان موجود درعرصه مزبوره ملک اینجانب است که تقاضای صدور حکم مالکیت خود رانسبت به آنها دارم و به موجب صریح و روح ومفاد مواد470 و476 و477 و 489 و 504 قانون مدنی و نیز به موجب مواد 1 و 3 و 5 و 9 و 14 قانون روابط مستاجر و موجر مصوب 1362 ( تنظیم اجاره نامه بین مدرسه عالی شهید مطهری وخوانده ردیف 2 با اقدامات باطل و غیرقانونی وخلاف شرع انور اسلام و بالنتیجه حرام وغیر قابل اعتنا می باشد ) بنا به مراتب صدورحکم بشرح معروض وهمچنین نسبت به خسارات وارده از تسبیب این دادرسی نیز شرعا" و قانونا" درخواست می شود)
دادگاه مرجوع الیه ضمن تعیین وقت طرفین را برای رسیدگی دعوت کرده ومدرسه عالی شهید مطهری لایحه ای داده که به شماره 881/2-13/3/70 ثبت شده و بشرح آن اعلام کرده است
1- سند اجاره 128841-14/9/68 به نام آقای ... از اول آذر 1368 لغایت آذر 1369 که به اتمام رسیده و به علت اختلاف حاصله که در مراجع قضائی در جریان است تجدیدنگردیده است.
2- اسناد مالکین که در گذشته به نام اشخاص صادر شده ابطال گردیده اند و عرصه تمام اراضی گرگ تپه موقوفه مدرسه عالی شهید مطهری است
3- از طرف آن دادگاه احکامی شماره 152 - 24/6/69 و 25/1/69 صادر شده و اینک نیز آن پرونده در جریان است مدرسه عالی شهید مطهری مالک عرصه و طبق روال اوقافی با مالک اعیانی سند اجاره تنظیم خواهد کرد در مانحن فیه اختلاف بین خواهان و خواندگان ردیف 2 و 3 در مراجع قضائی در جریان است و فعلا" مدرسه از اظهار نظر وتنظیم سند اجاره با یکی از طرفین معذور است پس از صدور حکم قطعی با مالک واقعی اجاره نامه تنظیم خواهد نمود و آقایان عبدالله ... و(ف ) وکلای دادگستری متفقا" لایحه ای داده اندکه به شماره 1239/-15/4/70 ثبت شده و خود را به سمت وکیل خواهان معرفی کره اند و جلسه دادگاه در تاریخ 15/4/70 با حضور آقای (ف ) از وکلای خواهان و شخص خوانده سوم و آقای دکتر ... که با تسلیم وکالتنامه شماره 27725 خود را به سمت وکیل خوانده ردیف دوم معرفی کرده تشکیل شده است و پس از استماع توضیحات وکلای حاضر که آقای ... اعلام نموده است موکل او مالک اعیانی است که از خوانده ردیف دوم خریده است و سند مالکیت دارد به علاوه قبلا" دعوائی به کلاسه 63/123 مطرح شده و حکم بی حقی خوهان صادر گردیده است و موضوع دارای اعتبار قضیه محکوم بها دارد و در پرونده کیفری نیز حکم برائت آقای ... صادر گردیده است و موضوع دارای اعتبار قضیه محکوم بها دارد و در پرونده کیفری نیز حکم برائت آقای ... صادر شده و در نتیجه مستند خواهان به اعتبار است و فتوی مدارکی را نیز ارائه نموده است دادگاه با توجه به استمهال وکیل خواهان برای جوابگوئی به دفاعیات وکیل خوانده دوم وقت دادرسی را تجدید نموده است و آقای (ف ) یکی از وکلای خواهان طی لایحه ای که به شماره 203-25/8/70 ثبت شده و اعلام نموده است که خواندگان ردیف دو و سه در رابطه با همین دعوی موضوع پرونده 69/313 مطرح کرده اندتقاضای رسیدگی توام پرونده های مذکور را دارد در تاریخ 25/8/1370جلسه دادگاه با حضور وکیل خوانده ردیف دو تشکیل شده و پس از ملاحظه لایحه وکیل خواهان واستماع اظهارات وکیل خوانده دوم که باارائه فتوکپی دادنامه شماره 432/14-6/5/1370 شعبه 14 دیوانعالی کشور اعلام نموده خواهان قبلا" طرح دعوی کرده و محکومیت او مسلم شده و دادنامه نیز در دیوان عالی کشور ابرام شده است و موضوع دارای اعتبار امر مختوم بها است مضافا" به اینکه خواسته در دادخواست صدور سند مالکیت اعلام شده و مرجع صدور سند مالکیت اداره ثبت و اسناد می باشد دادگاه ملاحظه پرونده های استنادی موضوع دادنامه شماره 69/152 حقوقی یک ورامین پرونده 63/133 و پرونده های 69/127و 112 مورد استناد وکیل خواهان را ضروری دانسته و با تعیین وقت و دعوت طرفین پرونده های استنادی را مطالبه کرده است آقای (ف ) وکیل خواهان لایحه ای داده که به شماره 3742/2-10/12/70 ثبت شده و بشرح آن تعدادی شاهد معرفی و تقاضای تحقیق از آنان را نموده است مدرسه عالی شهید مطهری طی لایحه ای که به شماره 3863/2-21/12/70 ثبت شده اعلام نموه است هرگاه حکم قطعی درباره مالکیت اعیانی صادر شود این مدرسه نیز سند اجاره با شخص محکوم له تنظیم خواهد نمود آقای ... وکیل خوانده دوم بشرح لایحه ای که به شماره 296-21/12/70 ثبت شده پس از ادای توضیحاتی تقاضای رد دعوی خواهان را نموده است و در تاریخهای 21/12/70 و 2/6/71 و 1/10/71 جلسات دادگاه به لحاظ عدم وصول پرونده های استنادی تجدید گردیده است و لوایح وکیل خواهان 75-1/6/71 و وکیل خوانده دوم به شماره 1638/2-4/6/71 ثبت شده است و در تاریخ 19/4/73 جلسه دادگاه با حضور خواهان و نماینده مدرسه عالی شهید مطهری و وکیل خوانده دوم تشکیل شده و با ملاحظه لوایح وکیل خوهان به وارده 90/19/4/72 واستماع اظهارات حاضرین با توجه به وصول پرونده های استنادی چون بررسی پرونده های مذکور نیاز به فرصت موسع داشته پس از اسقاط حق حضور حاضرین مبادرت به انعکاس مندرجات پرونده های منعکس را نموده و سپس با اعلام ختم رسیدگی رای تجدیدنظرخواسته را به شرح زیر صادر نموده است :
( در خصوص دادخواست خانم (ن ) فرزند ... با وکالت آقای (ف ) که در جریان دادرسی و با ارائه لایحه شماره 1239/2-15/4/70 وارد دعوی شده به طرفیت 1- سازمان حج و اوقاف وامور خیریه (مدرسه عالی شهید مطهری ) 2- آقای (ح ) فرزند ... با وکالت آقای دکتر(ک ) 3- آقای (ب ) فرزند.00 به خواسته حکم مالکیت ساختمان و اعیانهیای موجوده به استناد 1- صورت حساب ساختن بنا در صورت لزوم جلب نظرکارشناس خط 3- سند اجاره نامه 3 - اقرارنامه و تعهدنامه خوانده ردیف یک 4 - رسیدهای پرداخت اجاره بها 5 - استهشادیه و استماع اظهارات شهود 6 - معاینه و تحقیاقت محلی 7- جلب نظر کارشناس ساختمان با عنایت به محتویات پرونده نظر به اینکه وکیل خواهان در جریان رسیدگی به پرونده های مطروحه و مختومه مابین طرفین استناد نموده دادگاه با صدور قرار ملاحظه پرونده های استنادی و با بررسی این پرونده ها که خلاصه آنها در صورت جلسه دادگاه منعکس می باشد که به موجب دادنامه شماره 477-28/5/66 موضوع پرونده کلاسه 65/394 دادگاه حقوقی 2 دعوی آقای (ح ) فرزند ... و آقای (ب ) فرزند ... به طرفیت بانو(ن ) به خواسته خلع ید رد گردیده با اعتراض خواهانها از دادنامه فوق در پرونده کلاسه 66/1/54 نسبت به خواسته خواهان که خلع ید از شش دانگ خانه پلاک 214 فرعی از28 از 11 اصلی واقع در شهرک مدرس بوده مجددا" رسیدگی و با صدوردادنامه شماره 13-25/1/69 دادنامه بدوی تائید گردیده و به موجب پرونده کلاسه 63/122 دادگاه حقوقی یک ورامین دعوی بانو(ن ) به طرفیت آقایان (ب ) و(ح )به خواسته صدور حکم بالزام خواندگان جهت تنظیم و انتقال مالکیت یک باب خانه مسکونی پلاک فوق رسیدگی های لازم انجام و دادنامه شماره 152-24/6/69 مبنی بر اینکه خواهان دلیلی در خصوص اینکه ملک متنازع فیه به طور قانونی به وی منتقل گردیده باشد اقامه نکرده دعوی وی رد گردیده با اعتراض خواهان نسبت برای صادره دردیوان عالی کشور تجدیدنظر به عمل آمده و طبق دادنامه شماره 332/14- 25/5/70 صادره از شعبه 14 دیوان عالی کشور دادنامه فوق تائید گردیده و در پرونده کلاسه 69/112 حقوقی 2 آقای (ح ) با وکالت آقای (ک ) دادخواستی به طرفیت خانم (ن ) به خواسته خلع ید غاصبانه و به استناد فتوکپی سند مالکیت سند انتقال اعیانی وفتوکپی سنداجاره به دادگاه فوق تقدیم نموده و نیز خانم (ن ) به طرفیت آقای (ح )و(ب ) دادخواستی به خواسته صدور حکم به ابطال سند اعیانی پلاک مورد تنازع تقدیم دادگاه حقوقی 2 نموده که به کلاسه 69/233 ثبت همچنین خانم (ن ) به طرفیت مدرسه عالی شهید مطهری تهران به خواسته صدور حکم به الزام خوانده جهت تنظیم سند اجاره رسمی در خصوص عرصه و اعیان و تجدید اجاره نسبت به پلاک فوق دادخواست تقدیم دادگاه حقوقی 2 نموده که به کلاسه 69/127 ثبت ودستور رسیدگی توام از ناحیه دادگاه حقوقی 2 در مورد رسیدگی به سه فقره پرونده اخیر صادر وقت رسیدگی به تاریخ 8/6/72 تعیین گردیده با توجه به مدارک و اسناد موجود در پرونده های استنادی و با توجه به دلائل ومدارک طرفین در پرونده های استنادی 66/1/154و63/112 حقوقی یک ورامین رسیدگیهای لازم به عمل آمده و رای قطعی صادر گردیده خواسته خواهان در این پرونده صدور حکم بر مالکیت اعیانیهای موجود در پلاک متنازع فیه می باشد نظر به اینکه در پرونده های فوق خواهان دلیلی مبنی بر اینکه ملک مورد اختلاف به طرق قانونی به وی انتقال گردیده باشد اقامه ننموده دلائل ابرازی در ستون منضمات دادخواست و استناد به شهادت شهود نیز نمی توان موجب بی اعتباری سند اعیانی شماره 128799-8/9/68 و سند رسمی اجاره 128841 - 12/9/68 به نام خوانده دوم آقای (ح ) که در پرونده استنادی موجود پیوست می باشد گردد و استناد خواهان به مواد قانونی مدنی و استناد به قانون مدنی واستناد به قانون روابط موجر و مستاجر مذکور درمتن دادخواست نیز با توجه به شرح فوق واینکه خوانده ردیف اول نیز طی لایحه شماره 888/2-13/3/70 اعلام نموده چون مدرسه عالی شهید مطهری که مالک عرصه است طبق رویه معمول و مقررات اوقافی با مالک اعیان سند اجاره تنظیم خواهد کرد موثر در مقام نیست خوانده ردیف سوم نیز اعلام نموده ملک مورد اختلاف را به خواهان نفروخته و با شکایت کیفری خواهان در رابطه با ملک فوق طبق رای قطعی مورخ 29/8/63 مضبوط در پرونده کلاسه 63/2/332 دادگاه کیفری 2 شعبه دوم ورامین منعکس در پرونده استنادی کلاسه 66/1/941(حقوقی یک ورامین ) تبرئه شده است دادگاه با توجه به شرح فوق و سایر اوضاع و احوال موجود در پرونده های دعوی خواهان را بی وجه تشخیص و حکم به رد آن صادر و اعلام می نماید حکم صادره پس از ابلاغ در صورت اعتراض قابل تجدیدنظر در دیوان عالی کشور می باشد) و پس از ابلاغ رای خانم ... با وکالت آقای (ف ) نسبت به دادنامه تجدیدنظر خواهی نموده و پس از توضیحاتی نقض دادنامه را خواستار شده است و با ارسال نسخه دوم دادخواست و ضمائم جهت تجدیدنظر خواندگان آقای (ح ) به موجب لایحه مورخ 21/10/72 و آقای (ب ) به موجب لایحه مورخ 10/11/72 تقاضای ابرام دادنامه را نموده اند واز ناحیه خوانده اول لایحه ای واصل نشده است با وصول پرونده به دیوان عالی شکور به کلاسه بالا ثبت و جهت رسیدگی به این شعبه ارجاع گردیده است دادخواست تجدیدنظرخواهی و لوایح جوابیه هنگام شور قرائت خواهد شد.
هیئت شعبه در تاریخ بالا تشکیل گردید پس از قرائت گزارش آقای 00 عضو ممیز و بررسی اوراق پرونده نسبت به دادنامه شماره 155-19/4/چ137 تجدیدنظر خواسته مشاوره نموده چنین رای می دهد:

بسمه تعالی
نظر به اینکه حسب محتویات پرونده سند اعیانی زمین موردنزاع به نام آقای (ح ) صادر شده است مادام که به یکی از طرق قانونی سند مذکور ابطال نگردیده باشد پذیرش دعوی خواهان به نحو مطروحه مسموع نیست وبا اصلاح دادنامه تجدیدنظرخواسته به قرارعدم استماع دعوی دادنامه تجدیدنظرخواسته که موجها" اصدار یافته است ابرام می شود.

مرجع :
کتاب صلح و اجاره و احکام راجع به آنها ، تالیف یداله بازگیر
چاپ اول ، سال 1379 ، چاپ گیتی ، انتشارات فردوسی

نوع :
آراء و نظریات
شماره انتشار :
505
تاریخ تصویب :
1373/09/15
تاریخ ابلاغ :
دستگاه اجرایی :
موضوع :