جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09132828813 در تماس باشید.


به تاریخ : 17/11/71
شماره دادنامه : 614-613
مرجع رسیدگی : شعبه پنجم دادگاه حقوقی یک تهران

رای دادگاه :
دعوی فخس قرارداد اجاره موضوع سند رسمی 35036-23/10/53 و مطالبه اجور مطروح از حانب اداره اوقاف شهرری به طرفیت اداره آموزش و پررش شهر ری که موضوعا" متکی بر اقرار اداره خوانده به تصرف مورد اجاره می باشد غیر وارد به نظر می رسد زیرا ضمن همین سند تصریح شده مستاجر شخصا" از عهده مدعیان ومتصرفین باید بر آید و باعلم به اینکه مورد اجاره زمین زراعی بوده و اجرای قرارهای معاینه وتحقیقات محلی وکارشناسی معمول در پرونده کلاسه 64/714 شعبه 28 دادگاه عمومی تهران متصرف را فرد ثالث که به داعیه مالک بودن اعمال تصرف کرده و اشتغال زراعی وی به چند دهه مشتمل بوده است نشان می دهند که به نظر می رسد اعلام تصرف درسند مزبور صوری بوده وعملا" هم اداره خوانده برای اجرای شقوقی از قرارداد مزبور اقدامات اجرائی و قضائی برای رفع ید متصرفین کرده که منجر به حاصل مطلبی نشده است لذا قسمت اول دعوی دائر فسخ قرار دادن از باب اینکه اجرای شرط نشده بلکه از حیث دربر داشتن اقاریر ناصحیح وغیرواقع فسخ می گردد ولی قسمت دوم دائر به مطالبه اجور از باب اینک موجر مورد اجاره را به تصرف نداده تا مستاجر از آن استفاده بکند و بذل اختیار تعقیب متصرفین کفایت بر استیلا ید اداره خوانده نداشته است لذا به تجویز مواد470 و 477 قانون مدنی اینمورد رد می شود و قابل یادآوری است که برای اداره اوقاف حق اقامه دعوی خلع ید و مطالبه اجرت المثل علیه غاصب محفوظ می ماند با اعلام نظر در خصوص دعوی اول دعوی طاری آموزش و پرورش علیه آقای (الف ) به حلاظ زوال عنوان اجاری یا قائم مقامی آموزش و پروش دائر به مطالبه اجرت المثل منتفی می گردد زیرا چون این مطالبه قاعدتا" به نیت بازپرداخت به تشخیص اصیل می باشد لذا در خصوص دادخوای اوقاف چون اجرت المثل از غاصب و خلع ید شکل مناسب و مستقیم می یابد تجدید مطلع آن از سوی آموزش وپرورش مصداق وجیهی ندارد لذا رای به رد آن صادر می گردد.

مرجع :
کتاب صلح و اجاره و احکام راجع به آنها ، تالیف یداله بازگیر
چاپ اول ، سال 1379 ، چاپ گیتی ، انتشارات فردوسی

نوع :
آراء و نظریات
شماره انتشار :
614
تاریخ تصویب :
1371/11/17
تاریخ ابلاغ :
دستگاه اجرایی :
موضوع :