جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09143230071 در تماس باشید.


پرونده : 17/9/1761
دادنامه : 1474-20/11/73
مرجع رسیدگی : شعبه 9 دادگاه عمومی کرج

رای دادگاه
درخصوص دعوی آقای (غ ) به طرفیت دفترمرکزی بانک صادرات کرج به خواسته صدور حکم بر تخلیه یک باب مغازه دو دهنه واقع در خیابان تهران جزء پلاک 56/160 به لحاظ تعدی و تفریط به استنادی فتوکپی های مصدق سندرسمی اجاره نامه 9173-15/527 دفترخانه 22کرج سندمالکیت 29704-31/4/64 دفترخانه 21 کرج قولنامه مورخه 29/11/63 صورتجلسه تامین تامین 71/9/1015 و اظهارنامه شماره 2401-12/6/71 به این توضیح که سه دانگ مورد اجاره به موجب سند رسمی شماره مرقوم و سه دانگ دیگر طی قرارداد عادی به خواهان واگذار شده که در واقع قائم مقام مالکین و موجرین بوده و مستاجر مبادرت به تغییراتی در آن نموده که بدون رعایت اصول ایمن سازی بوده و ومقاومت عین مستاجره را از بین برده است و با اینعمل مرتکب عدی وتفریط گردیده اقای وکیل خوانده ضمن تکذیب ادعا بیان داشته اولا" خواهان شخصا" به سه دانگ مشاع از مورد اجاره مالک می باشد و نسبت به سه دانگدیگر مالکیت رسمی داردو عملیات بانک (موکل )در حدود اذن و اختیار است.
صدور قرارداد اجاره نامه استنادی می باشد لذا تقاضای رد دعوی خواهان را کرده است آقای کارشناسان منتخب هم ضمن تشریح تغییرات در مورد اجاره از قبیل حفر و چاه و احداث سرویس وبرداشتن دیوار وسط و زدن ستون به منظور ا ستحکام سقف اظهار داشته به مقاومت و استحکام بنا به لطمه ای واقع نگردیده است دادگاه نظر به مراتب اولا" دعوی خواهان نسبت به تخلیه سه دانگ مشاع از مورد اجاره به لحاظ عدم مالکیت رسمی نامبرده با التفات به هویت موجرین آقایان ( و(ی ) وارد به دست حکم به بطلان دعوی صادر و اعلام می گردد واما راجع به اعاده ادعای سه دانگ مشاع دیگر نظر به اینکه به صراحت مندرجات متن و ظهر اجاره نامه رسمی موجرین اجازه هرگونه تغییراتی به منظور استفاده بهتر و مورد نظر مستاجر به خوانده (مستاجر) اعطا نموده است و تغییرات حاصله بشرح صورت جلسه تامین دلیل ونظریه آقای کارشناس منتخب در حدود اجاره اعطایی بالاخص عبارت ( بانک می تواند در مورداجاره تغییراتی که بانک لازم داشته باشد به جز احداث زیرزمین به عمل آورد) می باشد بنابراین تعدی و تفریطی از طرف مستاجر احراز نمی گردد و حکم به در دعوی خواهان در این مورد نیز صادر واعلام می گردد. رای صادره ظرف 20 روز از تاریخ ابلاغ قابل اعتراض در دادگاههای تجدیدنظر استان تهران می باشد.

رای دادگاه تجدیدنظر در تجدیدنظرخواهی از رای فوق الذکر:
شماره دادنامه : 236
تاریخ : 6/3/74
مرجع رسیدگی : شعبه سوم دادگاه تجدیدنظردادگستری استان تهران

رای دادگاه :
از ناحیه تجدیدنظرخواه ایرادو اعتراض موجه ومستدلی نسبت به دانامه شماره 1474 مورخ 20/11/73 شعبه نهم دادگاه عمومی شهرستان کرج به عمل نیامده است موجبات نقص دادنامه تجدیدنظرخواسته را ایجاب نماید ونظر به اینکه اعتراضات و درخواست تجدیدنظر هم با ماده 35 قانون تشکیل دادگاههای عمومی وانقلاب انطباقی نداردلهذا دادگاه تجدیدنظرخواهی را مردودو اعلام می دارد النهایه نظر به انیکه مالکیت آقای (ع ) نسبت به سه دانگ از پلاک ثبتی 65/160حوزه ثبت کرج به طور رسمی احراز نگردیده است بدین جهت تجدیدنظرخواه ذنیفع در این قسمت شناخته نگردیده و دعوی اقامه شده به استناد ماده 2 قانون آئین دادرسی مسموع نبوده و صدور حکم به بطلان دعوی موجه و مطابق با قانون تشخیص نگردیده و بااصلاح مراتب فوق بشرح یاد شده حکم صادره از دادگاه بدوی تایید می گردد. رای دادگاه قطعی است.

مرجع :
کتاب صلح و اجاره و احکام راجع به آنها ، تالیف یداله بازگیر
چاپ اول ، سال 1379 ، چاپ گیتی ، انتشارات فردوسی

نوع :
آراء و نظریات
شماره انتشار :
1474
تاریخ تصویب :
1373/11/20
تاریخ ابلاغ :
دستگاه اجرایی :
موضوع :