جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09132662657 در تماس باشید.


شماره رای : 180/21
تاریخ رسیدگی : 13/4/73
مرجع رسیدگی : شعبه 21 دیوان عالی کشور

خلاصه جریان پرونده :
آقای (ب ) با وکالت آقای (ه)به طرفیت آقایان (غ )و(ن ) دادخواستی به خواسته مطالبه خسارت به مبلغ دویست و بیست و سه هزار تومان تسلمی وتوضیح داه که به موجب اجاره نامه رسمی شماره 65043-29/9/64 خواندگان مستاجر پلاکهای 2523و2524 بخش شیراز ملکی خواهان بوده که هر دو پلاک تواما" تشکی لکی باب مسافرخانه را می دهند و در نتیجه بی توجهی و بی مبالاتی خواندگان و عدم مراقبت آنان درمورد اجاره و عدم تخلیه چاه فاضلاب و بالا آوردن غیر ضروری و بدون اجازه مالک در کف حیاط به میران بیست الی شصت سانتی متر به دیوارها و پی اسختمان و زیرزمین خسارت وارد گردیده به نحوی که زیرزمین که خود جزئی از مسافرخانه بوده از انتفاع ساقط شده و به صورت مخروبه درآمده که مارتب در سال 1367 تامین دلیل و نظر کارشناس نیز جلب شده فلذا به استناد ماده 493 قانون مدنی که اگر مستاجر در عین مستاجره تعدی و تفریط نماید ضامن است و مسئولیت تضامنی خواندگان با معاینه محل و جلب نظر درخواست رسیدگی وصدور حکم به پرداخت خسارت وارده و میزان خواسته فعلا" از نظر صلاحیت دویست و یک هزار تومان تعیین می گردد و نکته دیگراینکه خواندگان طبق قرارداد شفاهی متهعد شدانداز اول آذرماه 1364 ماهانه سه هزار ریال علاوه بر رقم اجاره بابت نصب تابلو مسافرخانه بر دیوار کاروانسرای خواهان بپردازند که تا کنون که بالغ بر73 ماه می شود نسبت به پرداخت آن اقدامی نکرده مطالبه این مبلغ نیز مورد تقاضا است که پرونده به شعبه 34 دادگاه حقوقی یک شیراز ارجاع آقای (ز) به وکالت از خواندگان دفاعا" اظهار نموده ادعاهای خواهان موردتکذیب است و آنچه را که خواهان دررابطه بابی احتیاطی و بی مبالاتی موکلین در نحوه استفاده از مورد اجاره و عدم مراقبت آن و عدم تخلیه چاه فاضلاب و بالا آزردن کف حیاط مسافرخانه ابراز داشته بی اساس می باشد زیرا در صورت عدم تخلیه چاه فاضلاب امکان بهره برداری از مسافرخانه برای خودمستاجرین از بین خواهد رفت و تعمیر حیاط مسافرخانه و فرش موزائیک در آن و تعویض لوله های فاضلاب با نظارت و اجازه خود مالک بوده ودفتر مالک که جنب مورد اجاره است نسبت به تعمیرات نظارت مستمر داشته و تعدی و تفریط نیز بی مورد می باشد که نظریه کارشناس در این رابطه واقعیت را مشخص می نماید و در موردمطالبه ماهانه سه هزار ریال اجاره علاوه بر اجاره بهای مقرره متکی به هیچ دلیلی نیست و رد دعوی مورد تقاضا می باشد وکیل خواهان با رد مدافعات وکیل خواندگان رسیدگی و جلب نظر کارشناس را درخواست (دادگاه جهت احراز تعدی وتفریط به صورت بالا آوردن کف حیاط و عدم تخلهی وبسته شدن راه فاضلاب و ناقص شدن زیرزمین وتاریخ ونوع این اعمال قرار ارجاع امر به کارشناس را صادر کارشناس در نظریه تسلیمی اعلام نموده فرش کف حیاط جهت بهتر استفاده کردن مورد اجاره بوده و خسارتی را سبب نشده است ولوله فاضلاب در کف حیاط نداشته وکانال فاضلاب سیمانی بوده که مستاجر به لوله تبدیل نموده و لوله های فاضلاب طبقه دوم به طبقه اول جهت جلوگیری از تخریب دیوار روی کار کشیده شده است و زیر زمین وسیله دیوار به دو قسمت شده که قدیمی بوده و توسط مستاجر ایجاد نشده است ) وکیل خواهان به نظر کارشناس اعتراض دادگاه طی دانامه شماره 98-19/2/72 با استناد به نظریه کارشناس به لحاظ اینکه از ناحیه مستاجر خسارتی وارد نشده دعوی را غیر ثابت تشخیص و حکم بر رد آن صادر که در تاریخ 10/3/72 این دادنامه به وکیل خواهان ابلاغ و در تاریخ 31/6/72 نسبت به آن تجدیدنظرخواهی و تبادل لوایح انجام پرونده به این شعبه ارجاع گردیده است.
بسمه تعالی
هیئت شعبه در تاریخ فوق تشکیل و پس از قرائت گزارش آقای ... عضو ممیز واوراق پرونده و دادنامه شماره 98-19/2/72 تجدیدنظر خواسته مشاوره نموده چنین رای می دهند:
ایرادات و اعتراضات وکیل تجدیدنظرخواه عمدتا" در ماهیت دعوی و تکرا رمطالبی است که در دادگاه عنوان نموده و مردود اعلام گردیده است لذا دادنامه تجدیدنظرخواسته با توجه به مستندات ومبانی مذکور در آن و عدم ایرادو اعتراض موثری نسبت به آن و عدم اشکال موثری از لحاظ رعایت اصول ومقررات دادرسی نتیجتا" ابرام می گردد.

مرجع :
کتاب صلح و اجاره و احکام راجع به آنها ، تالیف یداله بازگیر
چاپ اول ، سال 1379 ، چاپ گیتی ، انتشارات فردوسی

نوع :
آراء و نظریات
شماره انتشار :
180
تاریخ تصویب :
1373/04/13
تاریخ ابلاغ :
دستگاه اجرایی :
موضوع :