جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09122595695 در تماس باشید.


رای محکمه عالی انتظامی قضات
454-ایرادبردادستان به اینکه صورت حساب صغاری راکه قیم داده چون دارای امضاءمحقق ناظرامورصغارنبوده موردنظرقرارنداده است واردنیست زیراصورت حساب مزبوردارای امضاءمنتسب بناظربوده وشاهدی هم امضاء مزبوروانتساب آن رابه ناظرتصدیق نموده بوده است .
حکم شماره 2826-25شهریور1318

مرجع :
مجموعه موازین قضائی محکمه عالی انتظامی قضات
تدوین :موسی شهیدی
چاپ دوم سال 1330
چاپخانه علمی
7

نوع :
نامشخص
شماره انتشار :
2826
تاریخ تصویب :
1318/06/25
تاریخ ابلاغ :
دستگاه اجرایی :
موضوع :