جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09129634649 در تماس باشید.


رای محکمه عالی انتظامی قضات
456-اجراءحکم عزل قیم واقدام به تعیین قیم دیگرازطرف دادستان قبل ازقطعیت وبدون اینکه قراراجراءموقت آن ازدادگاه صادرشده باشدتخلف است .
حکم شماره 2922-14بهمن 1318

مرجع :
مجموعه موازین قضائی محکمه عالی انتظامی قضات
تدوین :موسی شهیدی
چاپ دوم سال 1330
چاپخانه علمی
7

نوع :
نامشخص
شماره انتشار :
2922
تاریخ تصویب :
1318/11/14
تاریخ ابلاغ :
دستگاه اجرایی :
موضوع :