جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09113740313 در تماس باشید.


رای محکمه عالی انتظامی قضات
457-ایرادبردادستان به اینکه قیمی راکه برای صغارمعرفی نموده محکومیت جزائی داشته وزندانی بوده واردنیست زیرامحل اقامت متوفی و بازماندگان اودرخارج ازمرکزحوزه دادستان بوده وامین دادگاه بخش محل اقدامات لازمه نموده ودرباب صلاحیت شخصی که به قیمومت صغارمعرفی شده تحقیقات نموده ودونفرعیال متوفی نیزاورابرای قیمومت مناسب دانسته و بنابراین پیشنهادامین دادگاه بخش دادستان اورابه قیمومت معرفی کرده و محکومیت جزائی مشارالیه هم دردوائرجزائی دادگستری سابقه نداشته واز طرف محاکم نظامی بوده است .
حکم شماره 2826-25شهریور1318

مرجع :
مجموعه موازین قضائی محکمه عالی انتظامی قضات
تدوین :موسی شهیدی
چاپ دوم سال 1330
چاپخانه علمی
7

نوع :
نامشخص
شماره انتشار :
2826
تاریخ تصویب :
1318/06/25
تاریخ ابلاغ :
دستگاه اجرایی :
موضوع :