×

درصورتیکه قیم دارای سابقه محکومیت کیفری داشته باشدبرای این سمت شایسته نیست

درصورتیکه قیم دارای سابقه محکومیت کیفری داشته باشدبرای این سمت شایسته نیست

درصورتیکه-قیم-دارای-سابقه-محکومیت-کیفری-داشته-باشدبرای-این-سمت-شایسته-نیست-
رای محکمه عالی انتظامی قضات
457-ایرادبردادستان به اینکه قیمی راکه برای صغارمعرفی نموده محکومیت جزائی داشته وزندانی بوده واردنیست زیرامحل اقامت متوفی و بازماندگان اودرخارج ازمرکزحوزه دادستان بوده وامین دادگاه بخش محل اقدامات لازمه نموده ودرباب صلاحیت شخصی که به قیمومت صغارمعرفی شده تحقیقات نموده ودونفرعیال متوفی نیزاورابرای قیمومت مناسب دانسته و بنابراین پیشنهادامین دادگاه بخش دادستان اورابه قیمومت معرفی کرده و محکومیت جزائی مشارالیه هم دردوائرجزائی دادگستری سابقه نداشته واز طرف محاکم نظامی بوده است .
حکم شماره 2826-25شهریور1318

مرجع :
مجموعه موازین قضائی محکمه عالی انتظامی قضات
تدوین :موسی شهیدی
چاپ دوم سال 1330
چاپخانه علمی
7

نوع : نامشخص

شماره انتشار : 2826

تاریخ تصویب : 1318/06/25

تاریخ ابلاغ :

دستگاه اجرایی :

موضوع :

منبع : وب سایت قوانین دات آی آر (معاونت آموزش دادگستری استان تهران)

    

قانون های مرتبط

مشترک شدن در خبرنامه!

برای دریافت آخرین به روز رسانی ها و اطلاعات ، مشترک شوید.