×

ایراد بر دادستان به اینکه بدون دلیل موجه عزل قیم ونصب دیگری رابجای اوازدادگاه درخواست نموده واردنیست

ایراد بر دادستان به اینکه بدون دلیل موجه عزل قیم ونصب دیگری رابجای اوازدادگاه درخواست نموده واردنیست

ایراد-بر-دادستان-به-اینکه-بدون-دلیل-موجه-عزل-قیم-ونصب-دیگری-رابجای-اوازدادگاه-درخواست-نموده-واردنیست-
رای محکمه عالی انتظامی قضات
459-ایرادبردادستان به اینکه بدون دلیل موجه عزل قیم ونصب دیگری رابجای اوازدادگاه درخواست نموده واردنیست زیراپس ازاینکه درنظر دادستان ازروی قرائن واوضاع واحوال کارعدم لیاقت قیم محرزگردیده اگردر مقام عزل اوونصب دیگری که صلاحیت اداره کردن امورضغارراداشته برنمی آمد مقصرمحسوب میشد.
حکم شماره 3496-23آبان 1222

مرجع :
مجموعه موازین قضائی محکمه عالی انتظامی قضات
تدوین :موسی شهیدی
چاپ دوم سال 1330
چاپخانه علمی
7

نوع : نامشخص

شماره انتشار : 3496

تاریخ تصویب : 1322/08/23

تاریخ ابلاغ :

دستگاه اجرایی :

موضوع :

منبع : وب سایت قوانین دات آی آر (معاونت آموزش دادگستری استان تهران)

    

قانون های مرتبط

مشترک شدن در خبرنامه!

برای دریافت آخرین به روز رسانی ها و اطلاعات ، مشترک شوید.