×

ایراد بر دادستان به اینکه در مطالبه صورت حساب از قیم مسامحه نموده وارد نیست

ایراد بر دادستان به اینکه در مطالبه صورت حساب از قیم مسامحه نموده وارد نیست

ایراد-بر-دادستان-به-اینکه-در-مطالبه-صورت-حساب-از-قیم-مسامحه-نموده-وارد-نیست-

وکیل


رای محکمه عالی انتظامی قضات
460-اگرچه ماده قانونی که دلیل براعزام فوری دادستان بالخصوص دائر برمطالبه صورت مخارج سالیانه صغارازقیم باشدبنظرنمی آیدوهمین قدربه موجب ماده 1244قانونمدنی قیم مکلف است که سالی یکبارلااقل صورت حساب خودرابه دادسرابدهدواگرندادویک ماه ازاخطاردادستان به اوگذشت باز هم صورت نفرستادازقیمومت معزول خواهدشدواین ماده دلالتی نداردبراینکه بانفرستادن قیم صورت حساب رادادستان تکلیف فوری به اقدام داشته باشد ولی ازآنجائیکه دادستان نظارت کامل درحسن جریان قوانین عموماداشته و بالخصوص امورمربوط به قیمومت هم به اوراجع است نمی شودازاونسبت به این امرسلب تکلیف کردفقط چیزی که هست عدم انتظام امورراجعه به صغارو فراهم نبودن وسایل تسهیلی به جهت جمع آوری موضوعات مختلفه راجع به صغار عموماازیک طرف وازطرف دیگرارجاع این سنخ ازامورازطرف دادستان به دیگری بطوری که خودشخصادراین قضایامستقیمادخالتی نداشته ایجاد مسئولیت به جهت اوبطوریکه درامثال این موردهم متخلف شناخته شودنخواهد نمود،بنابراین ایرادبردادستان به اینکه درمطالبه صورت حساب ازقیم مسامحه نموده واردنیست .
حکم شماره 4208-11بهمن 1326

مرجع :
مجموعه موازین قضائی محکمه عالی انتظامی قضات
تدوین :موسی شهیدی
چاپ دوم سال 1330
چاپخانه علمی
7

نوع : نامشخص

شماره انتشار : 4208

تاریخ تصویب : 1326/11/11

تاریخ ابلاغ :

دستگاه اجرایی :

موضوع :

منبع : وب سایت قوانین دات آی آر (معاونت آموزش دادگستری استان تهران)

    

قانون های مرتبط

مشترک شدن در خبرنامه!

برای دریافت آخرین به روز رسانی ها و اطلاعات ، مشترک شوید.