×

همانطوری که هیچ محکمه نمی تواندحکم محکمه دیگرراجزدرمواردیکه قانون اجازه داده است فسخ وملغی ازاثرقراردهدقرارهای محاکم نیزهمین حکم را داراهستند

همانطوری که هیچ محکمه نمی تواندحکم محکمه دیگرراجزدرمواردیکه قانون اجازه داده است فسخ وملغی ازاثرقراردهدقرارهای محاکم نیزهمین حکم را داراهستند

همانطوری-که-هیچ-محکمه-نمی-تواندحکم-محکمه-دیگرراجزدرمواردیکه-قانون-اجازه-داده-است-فسخ-وملغی-ازاثرقراردهدقرارهای-محاکم-نیزهمین-حکم-را-داراهستند-

وکیل


رای محکمه عالی انتظامی قضات
462-مستانف (مدعی علیه بدوی )مدرک دعوی مستانف علیه (مدعی بدوی ) راتکذیب ودادگاه برای تشخیص خط وامضاءآن قراررجوع به خبره صادرکرده در حالتی که قبلابموجب همین ورقه مدعی دعوی دیگری دردادگاه بخش برمدعی علیه نموده ودرمقابل تکذیب مدعی علیه به اصالت سندبوسیله خبرگانی که تعیین شده بودندنتیجتاقراراصالت آن صادرشده بوده تخلف نیست زیراوقتی می توان اورامتخلف تشخیص دادکه قراری که ازمحکمه صلح درباب اصالت ورقه براثررسیدگی صادرشده است طرف توانسته باشدازآن استیناف خواسته و تقاضای استیناف نکرده باشدوچون قرارمزبورمستقلاازحکم قابل شکایت استینافی نبوده ومعلوم نیست که موضوع بالاخره منتهی بصدورحکم درماهیت دعوی شده باشدیعنی محکمه صلحی که قراراصالت ورقه راداده وبراثرآن حکم نهائی صادرکرده قطعی شده وبه سبب قطعیت آن این قرارهم قطعیشده باشدفقط دراین صورت است که مشکل است باوحدت اصحاب دعوی بتوان قرارمحکمه را موضوع تجدیدرسیدگی قراردادزیراممکن است رسیدگی منجربه فسخ آن شودو همانطوری که هیچ محکمه نمی تواندحکم محکمه دیگرراجزدرمواردیکه قانون اجازه داده است فسخ وملغی ازاثرقراردهدقرارهای محاکم نیزهمین حکم را دارااست امادرصورتی که طرف وسیله برای شکایت ازآن قرارنداشته به این طورکه آن دعوی منتهی بصدورحکم نشده تابتواندازآن قرارهم ضمناشکایت استینافی کرده وبرآن ایرادکنددراین صورت مانعی ازرسیدگی مجددبه اصالت درضمن دعوی دیگری که بین همان اصحاب دعوی درمحکمه دیگرطرح گردیده موجود نخواهدبود.
حکم شماره 1376-23اردیبهشت 1313

مرجع :
مجموعه موازین قضائی محکمه عالی انتظامی قضات
تدوین :موسی شهیدی
چاپ دوم سال 1330
چاپخانه علمی
7

نوع : نامشخص

شماره انتشار : 1376

تاریخ تصویب : 1313/02/13

تاریخ ابلاغ :

دستگاه اجرایی :

موضوع :

منبع : وب سایت قوانین دات آی آر (معاونت آموزش دادگستری استان تهران)

    

قانون های مرتبط

مشترک شدن در خبرنامه!

برای دریافت آخرین به روز رسانی ها و اطلاعات ، مشترک شوید.